งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการและ อนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓. ๓๐ น. – ๑๖. ๓๐ น. ณ ห้องประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการและ อนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓. ๓๐ น. – ๑๖. ๓๐ น. ณ ห้องประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการและ อนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓. ๓๐ น. – ๑๖. ๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม

2 สรุปผลการเฝ้าระวังร้านค้า หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ เทศกาลปีใหม่ ๒๐ ร้าน ๘ ร้าน เทศกาลสงกรานต์ ๑๖ ร้าน ๙ ร้าน วันมาฆบูชา ๖ ร้าน ๒ ร้าน วันวิสาขบูชา ๑๑ ร้าน ๙ ร้าน วันอาสาฬหบูชา ๘ ร้าน ๒ ร้าน วันเข้าพรรษา ๘ ร้าน ๑ ร้าน สุ่มตรวจ พบการ กระทำผิด

3 ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วง เทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ สุ่มตรวจ พบ การกระทำผิด ร้านค้า ๒๐ ร้าน ๘ ร้าน ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมัน ถนนสาย หลัก ๒ ร้าน ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมัน ถนนสาย รอง ๔ ร้าน ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านขายยา ๑ ร้าน ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๑ ร้าน ขายน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุขวด

4 ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วง เทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖

5 ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในปั๊มน้ำมัน ( ปั๊มหลอด ) ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอน ตูม

6

7 อำเภอเมือง ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปั๊มน้ำมัน ( ปั๊มหลอด ) ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง

8 อำเภอเมือง ร้านสุราไทย ( ซอย ๔ ) หน้าศาลจังหวัดนครปฐม โฆษณาเบียร์ช้างเอ๊กพอร์ต ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ริมคลอง เจดีย์บูชา โฆษณาเบียร์ช้างเอ๊กพอร์ต

9 ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วง เทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมัน ถนนสาย รอง จำนวน ๔ ร้าน

10 ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วง เทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมัน ถนนสาย รอง จำนวน ๔ ร้าน

11 ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วง เทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านขาย ยา จำนวน ๑ ร้าน

12 ผลการออกเฝ้าระวังร้านค้าช่วง เทศกาลปีใหม่ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขายน้ำมัน เชื้อเพลิงบรรจุขวด ในร้านค้า จำนวน ๑ ร้าน

13 สรุปผลการบังคับใช้กฎหมาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ ผลการจับกุม ๗๘ ราย จากสถานี ตำรวจภูธรทั้งหมด ๕ แห่ง ดังนี้ ๑.สภ. พุทธมณฑล ๕๕ ราย ๒.สภ. โพธิ์แก้ว ๑๑ ราย ๓.สภ. โพรงมะเดื่อ ๕ ราย ๔.สภ. สามควายเผือก ๕ ราย ๕.สภ. เมืองนครปฐม ๒ ราย

14 สรุปผลการบังคับใช้กฎหมาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖ กระทำความผิด ๑.ดี่มขณะโดยสารรถ ๖๐ ราย ๒.ดื่มในสถานที่ราชการ ๓ ราย ๓.ดื่มในวัด ๒ ราย ๔.จำหน่ายนอกเวลา ๗ ราย ๕.จำหน่ายให้บุคคลอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบรูณ์ ๒ ราย ๖.จำหน่ายโดยการลดราคา ๓ ราย ๗.จำหน่ายในวันมาฆบูชา ๑ ราย

15 สงกรานต์ถนนต้นสนปลอด เหล้า ปี ๒๕๕๖

16 ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๖

17

18

19 อำเภอกำแพงแสน สุ่มตรวจร้านค้าจำนวน ๘ ร้าน ไม่พบกระทำผิด ในวันมาฆบูชา สรุปผลการเฝ้าระวังร้านค้าหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๖

20 อำเภอกำแพงแสน

21 อำเภอนคร ชัยศรี สุ่มตรวจร้านค้า ๙ ร้าน พบการ กระทำผิด ๕ ราย วันมาฆบูชา ขายในวัน มาฆบูชา ๑ ราย ป้ายโฆษณา ๔ ราย สุ่มตรวจร้านค้า ๑๗ ร้าน ไม่พบการ กระทำผิด วันวิสาขบูชา สุ่มตรวจร้านค้า วันอาสาฬหบูชา ๘ ร้าน ไม่พบการ กระทำผิด วันเข้าพรรษา ๑๖ ร้าน

22 อำเภอนคร ชัยศรี ผิดพรบ. แอลกอฮอล์ ( มาตรา ๓๒ ) โฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๔ ร้าน

23 อำเภอนคร ชัยศรี วัน อาสาฬหบูชา วัน เข้าพรรษา สถาน ประกอบการ ผล การ ดำเนิ นงาน สถาน ประกอบกา ร ผล การ ดำเนินง าน พบ ไม่พบ พบ ไม่ พบ ร้านอาหาร 15* ร้านอาหาร ร้านโชว์ฮ่วย ร้านชำ 6 15 มินิมาร์ท 1 ผับบาร์ ร้านขายส่ง 1 อื่น ( ยาดอง ) 1 รวม 8 16 หมายเหตุ * พบการนำสุรามาดื่มในร้าน 1 แห่ง แจ้งว่านำมาเอง

24 อำเภอนคร ชัยศรี

25

26 อำเภอพุทธ มณฑล สุ่มตรวจ พบการกระทำผิด เทศกาลสงกรานต์ ๔๑ ราย วันมาฆบูชา ๑๑ ร้าน ๑ ร้าน วันวิสาขบูชา ๑๕ ร้าน - ร้าน วันอาสาฬหบูชา ๑๑ ร้าน ๒ ร้าน วันเข้าพรรษา ๗ ร้าน - ร้าน เปรียบเทียบปรับรายละ ๓, ๐๐๐ บาท

27 อำเภอสาม พราน

28


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการและ อนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓. ๓๐ น. – ๑๖. ๓๐ น. ณ ห้องประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google