งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียน การทำงาน ร่วมกัน บ้านน่าอยู่ 1 หน่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชื่อแผน ออกแบบบ้านในฝันน่าอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียน การทำงาน ร่วมกัน บ้านน่าอยู่ 1 หน่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชื่อแผน ออกแบบบ้านในฝันน่าอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียน การทำงาน ร่วมกัน บ้านน่าอยู่ 1 หน่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชื่อแผน ออกแบบบ้านในฝันน่าอยู่ ที่มาและหลักการของแผนนี้ กลุ่มวัยมัธยมปลายผ่านกระบวนการเรียนการสอน ม. ต้นมีองค์ความรู้ที่หลากหลายวิชา และมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังขาดทักษะการนำเสนอ ที่เป็นประโยชน์ และเป็นรูปธรรมทั้งศาสตร์และศิลปะ เป็นแรงบันดาลใจที่ดีต่อผู้เรียนต่อการใช้ชีวิตครอบครัวและการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพในอนาคต ภาพโครงการออกแบบบ้านในฝันของกลุ่มนักเรียน

2 1 หน่วยการเรียนรู้ 10 ชั่วโมง 10 คาบๆล่ะ 1 ชั่วโมง มีแผน 5. ขั้นตอนสู่ต้นแบบ บ้านในฝัน 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส่วนประกอบของบ้าน 2) มีทักษะการนำเสนอแนวคิด และการวาดเส้นลงสีน้ำ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ skecth up 3) มีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ใช้สอยของบ้าน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ กล้าแสดงออก ใฝ่การเรียน เป็นมิตร 3. ตัวชี้วัดมีความรู้ความเข้าใจระบบโครงสร้าง ความสวยงาม และประโยชน์ ใช้สอยของบ้านที่น่าอยู่

3 1. แผน ผู้เรียนม.4-6 ชายและหญิง จำนวน 50 คน แบ่งกลุ่มกลุ่มล่ะ 5 คน ด้วยวิธีจับฉลากฟังบรรยาย กรณีศึกษาบ้านในฝันของสถาปนิกมืออาชีพ และนำเสนอแนวคิดบ้านในฝันของกลุ่มผู้เรียนหน้าชั้น 2 คาบ 2. แผนสำรวจความต้องการพื้นที่สร้างต้นแบบในชุมชนท้องถิ่นที่มีความเป็นไปได้ จัดทำแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์โครงการ ความต้องการผู้อยู่อาศัย ค้นคว้ากรณีศึกษา บ้านในฝัน เจ้าของกำหนดจากโจทย์โปรแกรมขึ้นมาเอง เป้าหมาย 2 คาบ 3. แผนนำเสนอแบบร่างแนวคิด หุ่นจำลอง และแบบบ้านในฝันตามโจทย์ ของอาจาย์พร้อมด้วยระบบโครงสร้างและวัสดุ งบประมาณเบื้องต้นที่ใช้และการวางผัง ให้ทีมครูที่ปรึกษาแนะนำและสอบถาม 2 คาบ ด้วยการวาดด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์ 4. แผนสอบประเมินความรู้และความเข้าใจ พัฒนาแบบจำลองแนวคิด หุ่นจำลอง และแบบบ้านในฝัน พร้อมด้วยระบบโครงสร้างและวัสดุ งบประมาณเบื้องต้นที่ใช้และการวางผัง ให้ทีมครูที่ปรึกษาแนะนำและสอบถาม 2 คาบ การใช้สอยด้วยการวาดด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์ 5. แผนจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานกลุ่มการจัดทำรูปเล่มกรณีศึกษา แนวคิดการออกแบบ และการจัดทำสื่อเผยแพร่ เพื่อสร้างทัศนคติและสร้างองค์ความรู้จากการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 2 คาบ

4 ภาพตัวอย่างบ้านในฝันออกแบบด้วยลายเส้นสีน้ำ 1.1. แผนผู้เรียนม.4-6 ชายและหญิง จำนวน 50 คน แบ่งกลุ่มกลุ่มล่ะ 5 คน ด้วยวิธีจับฉลากร่วมฟังบรรยายกรณีศึกษาบ้านในฝันของ สถาปนิกมืออาชีพและนำเสนอแนวคิดบ้านในฝันของกลุ่มผู้เรียนหน้าชั้น 1 คาบ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 กลุ่มเป้าหมาย ม.4-6 จำนวน 50 คนเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ สถานที่ห้องสมุด โรงเรียน ครูที่ปรึกษา นาย คมไผ่ แข็งแรง 1. วัดและประเมินผล ตรวจคะแนนผลงาน A,B+,B,C+,C,D+,D ด้วยเกณฑ์ประเมินตามความเป็นจริงจากสมุดบันทึก และคำบอกเล่าบุคคลรอบข้างและที่ปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 3. บันทึกหลังแผนการสอน ด้านความรู้ …… สมรรถนะของผู้เรียน …… พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ………………………… ปัญหาและอุปสรรค …… แนวทางแก้ไข …… ความเห็นผู้บริหาร ……

15 7.3 ขอบจบรายงานเพียงเท่านี้ ขอคุณทุกท่านรับชมการนำเสนอ จัดทำโดย นาย คมไผ่ แข็งแรง ครูอาสา และสถาปนิกชุมชน ศูนย์เรียนรู้บ้านดินชุมชนนาสีนวน โทร ภาพโลโก้กลุ่มโครงการบ้านดินสู่ ชุมชน บ้านในฝัน Komdesign


ดาวน์โหลด ppt แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียน การทำงาน ร่วมกัน บ้านน่าอยู่ 1 หน่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชื่อแผน ออกแบบบ้านในฝันน่าอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google