งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อคำถามที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อคำถามที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อคำถามที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้
: งานประจำที่ท่านทำคืออะไร ? : มีคุณค่าอย่างไร ? : งานที่มีคุณค่าที่สุดที่ได้รับผิดชอบ คืออะไร ?

2 ข้อคำถามที่ 2 จงตอบคำถามต่อไปนี้
: ผู้บริหารเคยมอบหมายงานที่ท้าทาย อะไรให้ท่านรับผิดชอบบ้าง ? : ผลเป็นอย่างไร ? : ท่านรู้สึกอย่างไร?

3 ข้อคำถามที่ 3 จงตอบคำถามต่อไปนี้
: ได้รับการประเมินผลงานอย่างไร? : ผลการประเมินนั้นช่วยในการวาง แผนพัฒนาตนเองอย่างไร?

4 ข้อคำถามที่ 4 จงตอบคำถามต่อไปนี้
: มีโอกาสได้รับการอบรมพัฒนา อย่างไรบ้าง? : มีความสมดุลระหว่างความต้องการ ฝึกอบรมของท่านกับความต้องการ ขององค์กรอย่างไร?

5 ข้อคำถามที่ 5 จงตอบคำถามต่อไปนี้
: จากงานที่ท่านได้รับมอบหมาย ท่านถ้าท่านต้องการให้ผลงานที่มี คุณภาพเป็นเลิศท่านต้องได้รับ การพัฒนาด้านใดเพิ่มเติม ?

6 ข้อคำถามที่ 6 จงตอบคำถามต่อไปนี้
: กำลังคนในหน่วยงานเพียงพอหรือไม่ ? : ถ้าไม่พอต้องการอย่างน้อยกี่คน ? : ในกรณีที่อัตรากำลังไม่พอท่านบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้งานมีคุณภาพและปลอดภัย ?

7 ข้อคำถามที่ 7 จงตอบคำถามต่อไปนี้
: เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลบรรลุเป้าหมายท่านคิดว่าโรงพยาบาลควรบริหารบุคลากรอย่างไรทั้งในระดับหน่วยงานและระดับโรงพยาบาล ?

8 ข้อคำถามที่ 8 จงตอบคำถามต่อไปนี้
: มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างในเรื่องการจัดบริการ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ?

9 ข้อคำถามที่ 9 จงตอบคำถามต่อไปนี้
: เมื่อท่านได้รับการดูแลเมื่อเจ็บป่วยและป้องกันโรคอย่างไร ?

10 ข้อคำถามที่ 10 จงตอบคำถามต่อไปนี้
: ท่านมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ?


ดาวน์โหลด ppt ข้อคำถามที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google