งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อคำถามที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้ : งานประจำที่ท่านทำคืออะไร ? : มีคุณค่าอย่างไร ? : งานที่มีคุณค่าที่สุดที่ได้รับผิดชอบ คืออะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อคำถามที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้ : งานประจำที่ท่านทำคืออะไร ? : มีคุณค่าอย่างไร ? : งานที่มีคุณค่าที่สุดที่ได้รับผิดชอบ คืออะไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อคำถามที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้ : งานประจำที่ท่านทำคืออะไร ? : มีคุณค่าอย่างไร ? : งานที่มีคุณค่าที่สุดที่ได้รับผิดชอบ คืออะไร ?

2 ข้อคำถามที่ 2 จงตอบคำถามต่อไปนี้ : ผู้บริหารเคยมอบหมายงานที่ท้าทาย อะไรให้ท่านรับผิดชอบบ้าง ? : ผลเป็นอย่างไร ? : ท่านรู้สึกอย่างไร ?

3 ข้อคำถามที่ 3 จงตอบคำถามต่อไปนี้ : ได้รับการประเมินผลงานอย่างไร ? : ผลการประเมินนั้นช่วยในการวาง แผนพัฒนาตนเองอย่างไร ?

4 ข้อคำถามที่ 4 จงตอบคำถามต่อไปนี้ : มีโอกาสได้รับการอบรมพัฒนา อย่างไรบ้าง ? : มีความสมดุลระหว่างความต้องการ ฝึกอบรมของท่านกับความต้องการ ขององค์กรอย่างไร ?

5 ข้อคำถามที่ 5 จงตอบคำถามต่อไปนี้ : จากงานที่ท่านได้รับมอบหมาย ท่านถ้าท่านต้องการให้ผลงานที่มี คุณภาพเป็นเลิศท่านต้องได้รับ การพัฒนาด้านใดเพิ่มเติม ?

6 ข้อคำถามที่ 6 จงตอบคำถามต่อไปนี้ : กำลังคนในหน่วยงาน เพียงพอหรือไม่ ? : ถ้าไม่พอต้องการอย่าง น้อยกี่คน ? : ในกรณีที่อัตรากำลังไม่ พอท่านบริหารจัดการ อย่างไรเพื่อให้งานมี คุณภาพและปลอดภัย ?

7 ข้อคำถามที่ 7 จงตอบคำถามต่อไปนี้ : เพื่อให้การพัฒนา คุณภาพของโรงพยาบาล บรรลุเป้าหมายท่านคิดว่า โรงพยาบาลควรบริหาร บุคลากรอย่างไรทั้งใน ระดับหน่วยงานและระดับ โรงพยาบาล ?

8 ข้อคำถามที่ 8 จงตอบคำถามต่อไปนี้ : มีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ในเรื่องการจัดบริการ สวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ของบุคลากร ?

9 ข้อคำถามที่ 9 จงตอบคำถามต่อไปนี้ : เมื่อท่านได้รับการดูแล เมื่อเจ็บป่วยและป้องกัน โรคอย่างไร ?

10 ข้อคำถามที่ 10 จงตอบคำถามต่อไปนี้ : ท่านมีบทบาทอย่างไร ในการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน ?


ดาวน์โหลด ppt ข้อคำถามที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้ : งานประจำที่ท่านทำคืออะไร ? : มีคุณค่าอย่างไร ? : งานที่มีคุณค่าที่สุดที่ได้รับผิดชอบ คืออะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google