งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำรายงานการจัดการพลังงานอย่างไร จึงจะถูกต้องตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน โสภณ มณีโชติ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน 1 มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำรายงานการจัดการพลังงานอย่างไร จึงจะถูกต้องตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน โสภณ มณีโชติ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน 1 มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำรายงานการจัดการพลังงานอย่างไร จึงจะถูกต้องตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน โสภณ มณีโชติ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน 1 มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax

2 กำหนดส่งรายงานการจัด การพลังงาน 2553 รอบ ที่ 1 รอบ ที่ 2 ( มี. ค. 54) ( มี. ค. 55) 2 มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax 25542555

3 3 มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการ ดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร ทรัพยากร นโยบายและขั้นตอน การดำเนินการ โดยมีการทำงานประสานกัน อย่างมีระเบียบและแบบแผน เพื่อปฏิบัติงาน ที่กำหนดไว้ หรือเพื่อให้บรรลุ หรือรักษา เป้าหมายที่กำหนดไว้

4 การพัฒนาการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน 1. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัด การพลังงาน 2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน เบื้องต้น 4. การประเมิน ศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน 6. การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์ พลังงาน และตรวจสอบและ วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์ 3. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน 5. การกำหนดเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและ กิจกรรมส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน 7. การตรวจ ติดตามและ ประเมินการจัด การพลังงาน 8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข ข้อบกพร่องของการ จัดการพลังงาน 4

5 โรงงาน/อาคารควบคุม พัฒนาการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนได้ครบถ้วน สอดคล้องกับ  กฎกระทรวงฯ  ประกาศกระทรวงฯ 5 เท่ากับ จัดทำรายงานการจัดการพลังงานได้ถูกต้อง มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax

6 การจัดการพลังงานในรอบที่ 2 (2554) ผลที่ได้รับ ไม่เปลี่ยนแปลง ใช้ของเดิม -ประกาศเพิ่มเติม(ใหม่) -เผยแพร่ใหม่ -การรับทราบอย่างทั่วถึง ของบุคลากรของโรงงาน หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 2 ไม่ต้องดำเนินการ 6

7  ข้อมูลการใช้พลังงานและผลผลิตของรอบปี 2553 (มกราคม-ธันวาคม)  สัดส่วนการใช้พลังงาน  ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) ของรอบปี 2553 7 มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax

8  เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน  ร้อยละที่ลดลง  ระดับการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิตที่ลดลง  แผนอนุรักษ์พลังงาน  มาตรการด้านไฟฟ้า  มาตรการด้านความร้อน  แผนอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  อบรมหลักสูตร.........  จัดกิจกรรม....... อย่าลืม อย่าลืม เผยแพร่แผนอบรมและกิจกรรมฯ ให้บุคลากรของโรงงาน ทราบอย่างทั่วถึง 8

9 9 -ข้อมูลการใช้พลังงานและผลผลิตของรอบปี 2554 (มกราคม – ธันวาคม) -สัดส่วนการใช้พลังงาน -ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) ของรอบปี 2554 ขั้นตอนที่ 5 จะทำอะไรทำไปตามนั้น โดยต้อง มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax

10 อย่าลืม เผยแพร่ผลการทบทวนฯ ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง ดำเนินการเหมือนเดิม (รอบปี 2553) ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของ การจัดการพลังงานภายในองค์กร 10 มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax

11 โรงงาน / อาคารควบคุมได้ผลตอบแทน อย่างไรบ้าง ในการดำเนินการจัดการพลังงาน ผลประหยัดที่เป็นรูปธรรม บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์พลังงาน (ลดต้นทุน) ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 11 มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax

12 ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จ ในการพัฒนาระบบ การจัดการพลังงานรอบที่ 2 (2554) ตอบคำถาม 12 มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax


ดาวน์โหลด ppt จัดทำรายงานการจัดการพลังงานอย่างไร จึงจะถูกต้องตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน โสภณ มณีโชติ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน 1 มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google