งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO mail.com. Company Logo tmail.com ด้านบุคลากร 1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2 ด้านสื่อ / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้ตามหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO mail.com. Company Logo tmail.com ด้านบุคลากร 1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2 ด้านสื่อ / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้ตามหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO viroj_bps@hot mail.com

2 Company Logo viroj_bps@ho tmail.com ด้านบุคลากร 1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2 ด้านสื่อ / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้ตามหลัก 3 ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 Company Logo www.themegallery.com 2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนผ่านการประเมินจากสถานศึกษา พอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในแต่ละ องค์ประกอบไม่ต่ำกว่าระดับ 3.50 จากระดับ คุณภาพ 5.00 ภายในปีพุทธศักราช 2555 2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน กระบวนการด้านบุคลากร ด้านการจัดการ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสื่อ / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และด้านความสัมพันธ์กับ หน่วยงานภายนอก viroj_bps@ho tmail.com

4 การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของ โรงเรียนบ้านแปรง ได้นำวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ ในการพัฒนา Company Logo www.themegallery.com viroj_bps@ho tmail.com

5 Company Logo www.themegallery.com P: Plan คือ การวางแผนการจัดกิจกรรมโดยการ กำหนดวัตถุประสงค์ และตั้งเป้าหมาย กำหนดขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นทั้งในด้านบุคคล เครื่องมือ D: Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนการจัด กิจกรรมที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมี ความต่อเนื่อง C: Check คือ การตรวจสอบ และประเมินผลการ ดำเนินงานว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมาย หรือไม่ โดยพิจารณาปัญหาในแต่ละ ขั้นตอน ควรมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนงานในขั้นตอนใด A: Act คือ การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการให้ เหมาะสม หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับ แนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผล สำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้ง viroj_bps@ho tmail.com

6 โรงเรียนบ้านแปรงได้พัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ในรูปแบบของการอบรม ประชุมเชิง ปฏิบัติการ สัมมนา ทัศนศึกษา จัด นิทรรศการ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1) ผู้บริหารและคณะครูเข้ารับการเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ด้านการศึกษา ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมชินธร กรีนพาร์ค จ. ร้อยเอ็ด 2) ผู้บริหารและคณะครูนำเสนองานและร่วมงาน ตลาดนัดความรู้นวัตกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การเรียนรู้ ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 3) ผู้บริหารเข้าร่วมงานตลาดนัดความรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนโพนทองวิทยายน จ. ร้อยเอ็ด Company Logo www.themegallery.com viroj_bps@ho tmail.com

7 การจัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ห้องบริหารจัดการศึกษาพอเพียง ห้องศูนย์สารสนเทศพอเพียง ฯลฯ อาคารศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและ ขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา จัดฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและหรือกิจกรรมการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างยั่งยืน มีกิจกรรมการเกษตรใน โรงเรียน ได้แก่ ฐานการประมง ฐานปศุสัตว์ ฐานการทำปุ๋ยหมัก - ปุ๋ย ชีวภาพ ฯลฯ Company Logo www.themegallery.com 123123 viroj_bps@ho tmail.com

8 1. จัดหาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น สวน ครัวตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สวน พุทธธรรม ฯลฯ 2. จัดหา / ผลิต / เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เพื่อ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอน 3. ใช้แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ชุมชนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ อย่างพอเพียง ได้แก่ วิทยากรภายนอก ( การ ทำอาหารไทย / ขนมไทย / น้ำพริกแปรรูป / การอ๊อกเชื่อม / การตัดผม ฯลฯ ) วัด / องค์การบริหารส่วนตำบล / โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล / สถานประกอบการ ( การทำขนมจีน ) Company Logo www.themegallery.com viroj_bps@ho tmail.com

9 Company Logo www.themegallery.com 1. ประสานสัมพันธ์ กับชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอยู่อย่างพอเพียง 2. สร้างเครือข่าย การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มยุวเกษตรกร เชื่อมโยงกับบ้าน 4. สร้างเครือข่าย กับหน่วยงานอื่นๆ เช่น วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีนครราชสีมา viroj_bps@ho tmail.com 3. สร้างความสัมพันธ์อันดี กับหน่วยงานต่างๆ

10 Company LOGO viroj_bps@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO mail.com. Company Logo tmail.com ด้านบุคลากร 1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2 ด้านสื่อ / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้ตามหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google