งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO mail.com. Company Logo tmail.com ด้านบุคลากร 1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2 ด้านสื่อ / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้ตามหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO mail.com. Company Logo tmail.com ด้านบุคลากร 1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2 ด้านสื่อ / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้ตามหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO mail.com

2 Company Logo tmail.com ด้านบุคลากร 1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2 ด้านสื่อ / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้ตามหลัก 3 ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 Company Logo 2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนผ่านการประเมินจากสถานศึกษา พอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในแต่ละ องค์ประกอบไม่ต่ำกว่าระดับ 3.50 จากระดับ คุณภาพ 5.00 ภายในปีพุทธศักราช เป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน กระบวนการด้านบุคลากร ด้านการจัดการ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสื่อ / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และด้านความสัมพันธ์กับ หน่วยงานภายนอก tmail.com

4 การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของ โรงเรียนบ้านแปรง ได้นำวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ ในการพัฒนา Company Logo tmail.com

5 Company Logo P: Plan คือ การวางแผนการจัดกิจกรรมโดยการ กำหนดวัตถุประสงค์ และตั้งเป้าหมาย กำหนดขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นทั้งในด้านบุคคล เครื่องมือ D: Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนการจัด กิจกรรมที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมี ความต่อเนื่อง C: Check คือ การตรวจสอบ และประเมินผลการ ดำเนินงานว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมาย หรือไม่ โดยพิจารณาปัญหาในแต่ละ ขั้นตอน ควรมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนงานในขั้นตอนใด A: Act คือ การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการให้ เหมาะสม หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับ แนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผล สำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้ง tmail.com

6 โรงเรียนบ้านแปรงได้พัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ในรูปแบบของการอบรม ประชุมเชิง ปฏิบัติการ สัมมนา ทัศนศึกษา จัด นิทรรศการ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1) ผู้บริหารและคณะครูเข้ารับการเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ด้านการศึกษา ในวันที่ กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมชินธร กรีนพาร์ค จ. ร้อยเอ็ด 2) ผู้บริหารและคณะครูนำเสนองานและร่วมงาน ตลาดนัดความรู้นวัตกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การเรียนรู้ ในวันที่ ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 3) ผู้บริหารเข้าร่วมงานตลาดนัดความรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนโพนทองวิทยายน จ. ร้อยเอ็ด Company Logo tmail.com

7 การจัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ห้องบริหารจัดการศึกษาพอเพียง ห้องศูนย์สารสนเทศพอเพียง ฯลฯ อาคารศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและ ขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา จัดฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและหรือกิจกรรมการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างยั่งยืน มีกิจกรรมการเกษตรใน โรงเรียน ได้แก่ ฐานการประมง ฐานปศุสัตว์ ฐานการทำปุ๋ยหมัก - ปุ๋ย ชีวภาพ ฯลฯ Company Logo tmail.com

8 1. จัดหาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น สวน ครัวตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สวน พุทธธรรม ฯลฯ 2. จัดหา / ผลิต / เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เพื่อ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอน 3. ใช้แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ชุมชนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ อย่างพอเพียง ได้แก่ วิทยากรภายนอก ( การ ทำอาหารไทย / ขนมไทย / น้ำพริกแปรรูป / การอ๊อกเชื่อม / การตัดผม ฯลฯ ) วัด / องค์การบริหารส่วนตำบล / โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล / สถานประกอบการ ( การทำขนมจีน ) Company Logo tmail.com

9 Company Logo 1. ประสานสัมพันธ์ กับชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอยู่อย่างพอเพียง 2. สร้างเครือข่าย การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มยุวเกษตรกร เชื่อมโยงกับบ้าน 4. สร้างเครือข่าย กับหน่วยงานอื่นๆ เช่น วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีนครราชสีมา tmail.com 3. สร้างความสัมพันธ์อันดี กับหน่วยงานต่างๆ

10 Company LOGO


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO mail.com. Company Logo tmail.com ด้านบุคลากร 1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2 ด้านสื่อ / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้ตามหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google