งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์โครงการ (Project Appraisal)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์โครงการ (Project Appraisal)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์โครงการ (Project Appraisal)
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Studies) อ.ยุทธนา พรหมณี

2 เป็นขั้นตอนก่อนการดำเนินการโครงการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโครงการก่อนตัดสินใจดำเนินการโครงการต่อไป

3 วัตถุประสงค์ 1.มีข้อมูลพื้นฐานต่อการตัดสินใจจะดำเนินการ โครงการหรือไม่
2.ได้กรอบแนวทางในการวางแผนการประเมินโครงการ 3.ศึกษาจุดเด่น-จุดด้อยของโครงการ

4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของโครงการ
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบภายนอก - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ ที่อาจส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบภายใน การวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของ โครงการ –ความเหมาะสม/ประโยชน์ของโครงการ – ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์องค์ประกอบของโครงการ

5 การวิเคราะห์โครงการโดยระบบ
การวิเคราะห์ปัจจัยเบื้องต้น (Input) การวิเคราะห์กระบวนการ (Process) การวิเคราะห์ผลผลิต (Product/Output) การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact)

6 การวิเคราะห์โครงการโดยระบบ
ปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผลผลิต (Output) กระบวนการ (Process) วิธีปฏิบัติงาน (Method) คน (Men) ผลกระทบ (Impact) การบริหารการเงิน/พัสดุ เงิน (Money) วัตถุ (Material) การบริหารงานบุคคล

7 ผลตอบแทนของการดำเนินโครงการ
อัตราส่วนผลตอบแทน-ต้นทุน (Benefit-Cost Ratio) หรือจุดคุ้มทุน (Brake-Even Analysis) เป็นการพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในการดำเนินการโครงการ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน (Cost-Effectiveness Analysis) เป็นการพิจารณาจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่นำมาเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

8 การศึกษาและการคาดคะเนผลประโยชน์ อุปสรรค ข้อจำกัด และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์โครงการ (Project Appraisal)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google