งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ โครงการ (Project Appraisal) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Studies) อ. ยุทธนา พรหมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ โครงการ (Project Appraisal) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Studies) อ. ยุทธนา พรหมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ โครงการ (Project Appraisal) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Studies) อ. ยุทธนา พรหมณี

2 เป็นขั้นตอนก่อนการ ดำเนินการโครงการ เพื่อ ใช้ประกอบการพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขโครงการ ก่อนตัดสินใจดำเนินการ โครงการต่อไป

3 วัตถุประสงค์ 1. มีข้อมูลพื้นฐานต่อการ ตัดสินใจจะดำเนินการ โครงการหรือไม่ 2. ได้กรอบแนวทางในการวาง แผนการประเมินโครงการ 3. ศึกษาจุดเด่น - จุดด้อยของ โครงการ

4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของ โครงการ 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบภายนอก - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อโครงการ ที่อาจส่งผลให้ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบภายใน - การวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของ โครงการ – ความเหมาะสม / ประโยชน์ของ โครงการ – ความเป็นไปได้ของโครงการ

5 การวิเคราะห์โครงการ โดยระบบ การวิเคราะห์ปัจจัย เบื้องต้น (Input) การวิเคราะห์กระบวนการ (Process) การวิเคราะห์ผลผลิต (Product/Output) การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact)

6 ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ผลกระทบ (Impact) การวิเคราะห์ โครงการโดยระบบ  คน (Men)  เงิน (Money)  วัตถุ (Material)  วิธีปฏิบัติงาน (Method) การบริหารการเงิน / พัสดุ การบริหารงานบุคคล

7 ผลตอบแทนของการดำเนิน โครงการ – อัตราส่วนผลตอบแทน - ต้นทุน (Benefit-Cost Ratio) หรือ จุดคุ้มทุน (Brake-Even Analysis) เป็นการพิจารณา จากอัตราผลตอบแทนของการ ลงทุนในการดำเนินการโครงการ – ประสิทธิผลของการดำเนินงาน (Cost-Effectiveness Analysis) เป็นการพิจารณาจาก การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่นำมา เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ ได้รับทั้งในเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ

8 การศึกษาและการคาดคะเน ผลประโยชน์ อุปสรรค ข้อจำกัด และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ ดำเนินการโครงการ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ โครงการ (Project Appraisal) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Studies) อ. ยุทธนา พรหมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google