งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความหมายและหลักการของการจัดการ 1. ความหมาย การจัดการ (Management) หรืออาจจะเรียกว่า การบริหาร หรือ การบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่างๆ ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความหมายและหลักการของการจัดการ 1. ความหมาย การจัดการ (Management) หรืออาจจะเรียกว่า การบริหาร หรือ การบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่างๆ ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความหมายและหลักการของการจัดการ 1. ความหมาย การจัดการ (Management) หรืออาจจะเรียกว่า การบริหาร หรือ การบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่างๆ ที่ กำหนดทิศทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งหลาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่าง เฉลียวฉลาด และคุ้มค่า ส่วนการใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิผล (Effective) หมายถึงการตัดสินใจอย่าง ถูกต้อง และมีการปฏิบัติการได้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้น ผลสำเร็จของการจัดการต้องมีทั้งประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลควบคู่กันไป (Griffin, 1997 4)

2 ทรัพยากรทางการจัดการ (Management Resources) ประกอบด้วย 6 M ’ s คือ (1) Men หมายถึง คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) หรือทรัพยากรบุคคล (Personal Resources) (2) Money หมายถึง เงินทุน (3) Material หมายถึง วัตถุดิบ (4) Machine หมายถึง เครื่องจักร (5) Method or Management หมายถึง วิธีการ จัดการ (6) Market หมายถึง การตลาด

3

4

5

6 ระดับบริหาร ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น การปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ

7

8

9

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความหมายและหลักการของการจัดการ 1. ความหมาย การจัดการ (Management) หรืออาจจะเรียกว่า การบริหาร หรือ การบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่างๆ ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google