งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายและหลักการของการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายและหลักการของการจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายและหลักการของการจัดการ
บทที่ 1 ความหมายและหลักการของการจัดการ 1.ความหมาย การจัดการ (Management) หรืออาจจะเรียกว่า การบริหาร หรือ การบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่างๆ ที่กำหนดทิศทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างเฉลียวฉลาด และคุ้มค่า ส่วนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) หมายถึงการตัดสินใจอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติการได้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้น ผลสำเร็จของการจัดการต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กันไป (Griffin, )

2 ทรัพยากรทางการจัดการ (Management Resources) ประกอบด้วย 6 M’s คือ
(1) Men หมายถึง คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) หรือทรัพยากรบุคคล (Personal Resources) (2) Money หมายถึง เงินทุน (3) Material หมายถึง วัตถุดิบ (4) Machine หมายถึง เครื่องจักร (5) Method or Management หมายถึง วิธีการจัดการ (6) Market หมายถึง การตลาด

3

4

5

6 ระดับบริหาร ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น การปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ

7

8

9

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt ความหมายและหลักการของการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google