งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทองดี มุ่งดี สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรกฎาคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทองดี มุ่งดี สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรกฎาคม ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทองดี มุ่งดี สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรกฎาคม ๒๕๕๖

2 อ. เพ็ญ รพ. สต. สร้างแป้น รพ. สต. นาบัว รพ. สต. นาพู่ อ. เมือง รพ. สต. สามพร้าว รพ. สต. หมูม่น

3 การ พัฒน า สุขภา พ รัฐ จังหวัด พื้นที่ 4 m Good Governance ประชาช น

4  อปท. นำเสนอแนวคิดการกระจายอำนาจด้าน สุขภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาค ส่วน มีกระบวนการที่ยืดหยุ่น สามารถเอื้อให้เกิด ความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชน  สามารถตอบสนองการดำเนินงานการกระจาย อำนาจ ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาสุขภาพ เพื่อการแก้ปัญหาด้านการสาธารณสุขในแต่ละ พื้นที่  การระดมความคิดเห็น การพัฒนาการจัดบริการ ของสถานบริการสาธารณสุข

5 คิดนอกกรอบ Lateral Thinking คิดอย่างมี ระบบ Systematic Thinking คิด สร้างสรรค์ Creative Thinking

6 เป็นเรื่องความถูกต้องเป็นเรื่องความ หลากหลาย เคลื่อนไปทิศทางที่มีอยู่เท่านั้นเคลื่อนที่ เพื่อสร้างทิศทาง เป็นการวิเคราะห์เป็นการกระตุ้น เป็นลำดับขั้นตอนสามารถกระโดด ข้ามขั้นได้ ทำทุกขั้นตอนให้ถูกต้องไม่ จำเป็นต้องทำทุกขั้นตอน

7  คิดให้เห็นภาพใหญ่ ( องค์รวม ) ของทั้งหมด  คิดให้เห็นภาพย่อยในภาพใหญ่ ทั้งหมด  วิธีการ  กำหนดเป้าประสงค์ให้ชัดเจน ก่อน  กำหนดวัตถุประสงค์  แยกแยะส่วนย่อย เพื่อนำมา ดำเนินการ  กำหนดวิธีการ / เครื่องมือ ดำเนินการ

8  เพิ่มประสิทธิภาพในการ ให้บริการ  เกิดความคุ้มค่า ประหยัด  ขยายบริการได้ หลากหลาย  ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

9 ความ ร่วมมื อ อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย ขยายการบริการให้ หลากหลาย ประหยัด คุ้มค่า เพิ่มมาตรฐานการให้ บริหารสูงขึ้น เกิดประสิทธิภาพ มากขึ้น สนองความต้องการ ประชาชน

10 ความร่วมมือ รปแบบความ ร่วมมือ ทำข้อตกลง จัดองค์กรความร่วมมือ ให้ดำเนินการแทน ส่งมอบคืน ( ข้อมูล ) เกิดขึ้นได้อย่างไร นโยบายรัฐ ความสมัครใจ การเรียกร้องของประชาชน ข้อจำกัดด้านการให้บริการ

11 ขั้นตอนที่ ๑ให้ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนที่ ๒ค้นหาความต้องการ / ความจำเป็น ขั้นตอนที่ ๓ระบุกิจการ / บริการ ขั้นตอนที่ ๔แสวงหาความร่วมมือ ขั้นตอนที่ ๕หารือความร่วมมือ ขั้นตอนที่ ๖ตรวจสอบ ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่ ๗ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ ๘จัดทำข้อตกลง ขั้นตอนที่ ๙ดำเนินงาน ขั้นตอนที่ ๑๐ติดตาม ประเมินผล

12 ประชาชน ชุมชน อปท. รัฐ


ดาวน์โหลด ppt ทองดี มุ่งดี สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรกฎาคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google