งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทองดี มุ่งดี สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรกฎาคม ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทองดี มุ่งดี สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรกฎาคม ๒๕๕๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทองดี มุ่งดี สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรกฎาคม ๒๕๕๖
การถอดบทเรียน ทองดี มุ่งดี สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรกฎาคม ๒๕๕๖

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดบริการระบบสุขภาพ : ความร่วมมือของชุมชน
อ.เพ็ญ รพ.สต.สร้างแป้น รพ.สต.นาบัว รพ.สต.นาพู่ อ.เมือง รพ.สต.สามพร้าว รพ.สต.หมูม่น

3 ทิศทางการพัฒนาสุขภาพของ อปท.
4 m การพัฒนา สุขภาพ รัฐ จังหวัด พื้นที่ ประชาชน Good Governance

4 การระดมความคิดเห็น การพัฒนาการจัดบริการของสถานบริการสาธารณสุข
การพัฒนาบุคลากรหลังการถ่ายโอนสถานบริการสาธารณสุข ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การกระจายอำนาจ : ทิศทางการพัฒนาสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) อปท. นำเสนอแนวคิดการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีกระบวนการที่ยืดหยุ่น สามารถเอื้อให้เกิดความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชน สามารถตอบสนองการดำเนินงานการกระจายอำนาจ ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาสุขภาพ เพื่อการแก้ปัญหาด้านการสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ การระดมความคิดเห็น การพัฒนาการจัดบริการของสถานบริการสาธารณสุข

5 Paradigm Shift การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
คิดนอกกรอบ Lateral Thinking คิดอย่างมีระบบ Systematic Thinking คิดสร้างสรรค์ Creative Thinking

6 คิดในกรอบกับคิดนอกกรอบ
เป็นเรื่องความถูกต้อง เป็นเรื่องความหลากหลาย เคลื่อนไปทิศทางที่มีอยู่เท่านั้น เคลื่อนที่เพื่อสร้างทิศทาง เป็นการวิเคราะห์ เป็นการกระตุ้น เป็นลำดับขั้นตอน สามารถกระโดดข้ามขั้นได้ ทำทุกขั้นตอนให้ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องทำทุกขั้นตอน

7 คิดอย่างมีระบบ คิดให้เห็นภาพใหญ่ (องค์รวม)ของทั้งหมด
คิดให้เห็นภาพย่อยในภาพใหญ่ทั้งหมด วิธีการ กำหนดเป้าประสงค์ให้ชัดเจนก่อน กำหนดวัตถุประสงค์ แยกแยะส่วนย่อย เพื่อนำมาดำเนินการ กำหนดวิธีการ/เครื่องมือดำเนินการ

8 ทำไม สอ./ อปท. ต้องร่วมมือกัน
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เกิดความคุ้มค่า ประหยัด ขยายบริการได้หลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

9 กิจการใดที่ควรร่วมมือกัน
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขยายการบริการให้หลากหลาย ความร่วมมือ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดคุ้มค่า เพิ่มมาตรฐานการให้บริหารสูงขึ้น สนองความต้องการประชาชน

10 ความร่วมมือ รปแบบความร่วมมือ ทำข้อตกลง จัดองค์กรความร่วมมือ
เกิดขึ้นได้อย่างไร นโยบายรัฐ ความสมัครใจ การเรียกร้องของประชาชน ข้อจำกัดด้านการให้บริการ รปแบบความร่วมมือ ทำข้อตกลง จัดองค์กรความร่วมมือ ให้ดำเนินการแทน ส่งมอบคืน (ข้อมูล)

11 ขั้นตอนความร่วมมือ ขั้นตอนที่ ๑ ให้ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนที่ ๒ ค้นหาความต้องการ/ความจำเป็น ขั้นตอนที่ ๓ ระบุกิจการ/บริการ ขั้นตอนที่ ๔ แสวงหาความร่วมมือ ขั้นตอนที่ ๕ หารือความร่วมมือ ขั้นตอนที่ ๖ ตรวจสอบ ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่ ๗ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำข้อตกลง ขั้นตอนที่ ๙ ดำเนินงาน ขั้นตอนที่ ๑๐ ติดตาม ประเมินผล

12 ประโยชน์ที่เกิดขึ้น ประชาชน ชุมชน อปท. รัฐ


ดาวน์โหลด ppt ทองดี มุ่งดี สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรกฎาคม ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google