งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

2 ทำงานดี มีความสุข High Performance Happiness

3

4

5

6

7

8

9 ระบบสุขภาพ (Health System) ระบบบริการสุขภาพ (Health Service System)

10

11 ?

12 Change ความเปลี่ยนแปลง

13 AEC Change 3.0 Organization people Productivity TEAM WORK Happy 8 Creativity SOCIAL Responsibility TRUST

14 ความท้าทาย

15 คิดใหม่

16

17 พร้อมอยู่รอดและเติบโต ลอยน้ำได้ = การอยู่รอด งอกด้วยตัวเอง = การเติบโต

18 ด้วยตนเอง ความช่วยเหลือ ของผู้อื่น ความสำเร็จ / สุข

19 กระโดด ความสุข

20 หลวงพ่อ รอด หลวงพ่อ โต หลวงพ่อ สุข

21 โลกวันนี้

22 เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม

23 ความเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วและซับซ้อน

24 เชื่อ / ทำ แบบเดิม ๆไม่มี ความสุข อีกแล้ว

25

26

27

28 คน 4 ยุค 4 โลก Generation Baby Boomers ( 2486-2507) Generation X ( 2507-2524 ) Generation Y ( 2525-2543 ) Generation Z ( 2544- ปัจจุบัน )

29 ทนทุกข์แสนสาหัส

30 ช่องว่างระหว่างวัย

31 ทำงานดี มีความสุข High Performance Happiness

32

33 2 Customers / 2 Markets Inner market Inner customer Outer market Outer customer Employee = Inner customer

34 การทำงานด้วยความสุข 1.ทำงานได้ 2. ใช้ชีวิตได้ 3.อยู่ในที่ทำงานได้

35 ความคิดมุมมอง เปลี่ยน

36

37 Happy 3 Day Yesterday Today Tomorrow

38 อนาคต

39 ประชากร 591 ล้านคน วัยแรงงาน 290 ล้านคน

40 Chiang Rai Nong Khai Nan Trat Tak

41 หลากหลายเชื้อชาติ

42 อยู่ได้แม้แตกต่างกัน

43 ใช้เหตุผล มากกว่าอำนาจ

44 เศรษฐกิจการเมือง สังคม / สิ่งแวดล้อม

45 ปรับตัว

46

47

48 อยู่สบาย

49 มีความสุข

50 Change To Happiness

51 Creative to Good Work/Happy

52 Creative to Innovation

53 H OW T HINK H OW T O

54

55

56

57 คำถามที่อยากให้คิดบ่อยๆ - คุณเชื่อไหมว่าคนเราน่าไว้ใจ - คุณเชื่อไหมว่าคนเรานั้นต้องการมีความรับผิดชอบ และความน่าเชื่อถือ - คุณเชื่อไหมว่ามนุษย์ต้องการหาความหมายในงานที่ เขาทำ - คุณเชื่อไหมว่าธรรมชาติของมนุษย์รักที่จะเรียนรู้สิ่ง ต่างๆ - คุณเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ต่อต้านต่อการ เปลี่ยนแปลงแต่จะต่อต้านถ้าถูกบังคับให้ เปลี่ยนแปลง - คุณเชื่อไหมว่ามนุษย์ต้องการทำงานไม่ใช่อยู่อย่าง เรื่อยเปื่อย

58 องค์กร แห่งความสุข

59 3+1G ;Future Organization Good Organization Good Peoples Good Products Good Social

60 แนวโน้มโลกอนาคต ทุนมนุษย์ ( HUMAN CAPITAL ) ผลผลิตที่ดีจากความคิดสร้างสรรค์ ( GOOD PRODUCTIVITY By CREATIVE ) ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งใน องค์กรและสังคม ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อคนทั้งในและนอกองค์กร ( SOCIAL RESPONSIBILITY )

61 HAPPY WORKPLACE การบริหารคนที่ดี ( GOOD PEOPLE MANAGEMENT ) การมีกระบวนการทำงานที่ดี ( GOOD WORK MANAGEMENT ) การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีความสุข ( GOOD CULTURE & HAPPINESS ORGANIZATION )

62 ที่ทำงานแห่งความสุข Happy Home (House+human+Happy )

63 องค์กร คน ทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์กร

64 องค์กร 1

65 องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ( High performance organization ) High trust ความเชื่อใจ/ความสุข Produce knowledge ความรู้ใหม่ Team decisions การทำงานเป็นทีม Team– flow – based organization Dynamic structure Companies without walls Open – book Management Blame – fix the process By Lawrence M. Miller

66 TEAM - ศูนย์รวมกลุ่มบุคคล -เป็นหน่วยงานเดียวกัน WORK - ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด

67 ทีมที่ทำงานได้ไม่ใช่การทำงานเป็นทีม องค์กร Team+Work

68 คน 2

69 คนแบบ ไหนที่ ต้องการ

70 3 คน 3 โลก ในที่ทำงาน Generation Baby Boomers ( 2486-2507) Generation X ( 2507-2524 ) Generation Y ( 2525-2543 )

71 ปัญหา ทัศนคติในการใช้ ชีวิตและการ ทำงาน

72 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) วิธีการสร้างชีวิตให้เป็นสุขแบ่งเป็น 5 ระดับ ปัจจัยสี่ ความปลอดภัย การยอมรับในสังคม การมีชื่อเสียง ความสมหวังในชีวิต

73 ความเชื่อ เชื่อในสิ่งที่ไม่รู้ เชื่อในสิ่งที่รู้ เชื่อในสิ่งที่คิด

74 ปัญหาการสื่อสาร / ความคาดหวัง ภายในองค์กร

75 รักตัวเอง มากกว่า องค์กร

76 หลายชีวิต แค่รู้จักกัน

77 งานหนักและเสี่ยง

78 โดดเดียว

79 อ้างว้าง

80 รอความหวัง

81 ตั้งป้อมเผชิญหน้า

82 ใหญ่เจอใหญ่

83 สนามรบ

84 ไม่มีความสุข

85 ทรัพยากรมนุษย์ HUMAN RESOURCE 3

86 ทรัพยากรมนุษย์ (น.) ทรัพยากรที่มีค่าที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีเกียรติภูมิ ทรัพยากรที่ว่านั้นก็ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ความคิดต่างๆที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนจะมีทรัพยากรดังกล่าว ในระดับที่ต่างๆ บางคนมีมาก บางคนมีปานกลาง และบางคนมีน้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะนำทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ อย่างไรให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพ

87 ทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า HUMAN CAPITAL

88 BBC news 500 mg 5 mg

89

90 สมองซีกขวาสู่ซีกซ้าย ทักษะ สร้างสรรค์ Image taken from WIRED.COM

91 Generation M -ต้องมีความพึงพอใจในงานนั้น -สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่าง แม้เวลาเดียวกัน -ทำงานเน้นเป้าหมายมากกว่า สถานที่ และเวลา -เน้นการทำงานเป็นทีม ที่วัยใกล้เคียงกัน -ชอบองค์กรแบบแนวราบ ไม่ซับซ้อน -องค์กรที่เป็นระบบ มีแบบแผน วัดผลที่ชัดเจน -เน้นสมดุลชีวิตและงาน -ชอบที่จะได้ใกล้ชิดหัวหน้า -สนใจเทคโนโลยี Report by Ericsson consumerlab

92 Multi-Skills and Happiness

93

94

95 รูปแบบชีวิตของคนยุคใหม่

96

97 วัฒนธรรมองค์กร 4

98 วัฒนธรรม (นาม.) สิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา

99 Good Relationship

100

101

102

103 รู้จักกัน เข้าใจกัน เป็นพวกเดียวกัน

104 พวกเดียวกัน

105 ความสมดุลของการอยู่ร่วมกัน

106 Good Relationship Good Trust Good Culture Good Society

107 HAPPY 8

108

109 คน Happy Body Happy Heart Happy Relax Happy Brain Happy Soul Happy Money

110 สุขภาพดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข

111

112 เหมาะกับเพศ เหมาะกับวัย เหมาะกับสถานการณ์ เหมาะกับสถานะการเงิน

113 น้ำใจงาม(ใจดี) มีน้ำใจเอื้ออาทร ต่อกันและกัน

114 ต่างเผ่าพันธุ์เพราะหน้าที่ ? ความรัก น้ำใจ

115 ช่วยเหลือแบ่งปันอย่างเหมาะสม ลูกพี่ ลูกน้อง งาน

116 ผ่อนคลาย รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆในการ ดำเนินชีวิต

117 ต้องรู้จักบริหารจัดการสิ่งที่เรียกว่า ทุกข์ในงาน ทุกข์ในชีวิต

118 ความเครียด

119 หาความรู้ การศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง ตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆนำไปสู่การเป็น มืออาชีพ และความมั่นคงก้าวหน้าใน การทำงาน เรียนเพื่อรู้มีปัญญา ก้าวหน้าในชีวิต

120 มืออาชีพ มีความรู้ในงาน มีความรับผิดชอบ พัฒนาตนเองต่อเนื่อง มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา สอนคนอื่นได้ในงานที่ตนรู้(ครู)

121 คุณธรรม(หิริ โอตัปปะ) ความละอายและเกรงกลัวต่อการคิดกระทำ ( เอาใจเขามาใส่ใจเรา ) คนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ นำความสุขสู่องค์กร มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม ในการดำเนินชีวิต

122 ธรรมะของการทำงานเป็นทีม หิริ โอตัปปะ ความละอายและเกรง กลัวต่อการคิดกระทำ ( เอาใจเขามาใส่ใจเรา )

123 บริหารเงินเป็น มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสม

124 มีความสามารถในการ บริหารจัดการรายได้ และรายจ่ายของ ตนเองและครอบครัว ( บัญชีครัวเรือน )

125 ครอบครัว Happy Family

126 ครอบครัวดี มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ให้ ความสำคัญกับครอบครัวเป็นกำลังใจที่ ดีในการทำงาน

127 Happy Society สังคม ในองค์กร/นอกองค์กร

128 สร้างสังคมดี มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อ สังคมที่ตนทำงานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี

129 Society ครอบครัว ที่ทำงาน สังคม

130 Happy Body Happy Heart Happy Relax Happy Brain Happy Soul Happy Money Happy Family Happy Society ความสุข

131 Happy Body Happy Heart Happy Relax Happy Brain Happy Soul Happy Money Happy Family Happy Society ความสุข

132 Happy BodyHappy HeartHappy RelaxHappy BrainHappy SoulHappy MoneyHappy FamilyHappy Society วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข

133 HAPPY 8 WORKPLACE แนวคิดการพัฒนาองค์กร HAPPY8 กิจกรรมพัฒนาคนในองค์กร

134

135 “ สร้างแนวคิดรูปแบบการดำเนินงาน คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับ วัฒนธรรมองค์กรของ ตนเอง เพื่อสร้างความยั่งยืนของ การพัฒนาคนในองค์กร นำไปสู่ องค์กรที่เข้มแข็งและมีความสุข อย่างแท้จริง ”

136 กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กร ทำอยู่สุดท้ายก็เพื่อ สร้างความสุขให้ทุกคน HAPPY WORKPLACE

137 Happy Society Happy Body Happy Money Happy Soul Happy Brain Happy Relax Happy Heart Happy Family กิจกรรมเดียว หลายความสุข

138

139 เป็นบุคลากรที่สำคัญขององค์กร และประเทศชาติ มีความเป็นมืออาชีพในงานของตน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนทำงานดี ขึ้น มีครอบครัวที่อบอุ่น มีศีลธรรมอันดีงามและเอื้ออาทรต่อ ตนเองและสังคม คนทำงานมีความสุข คนทำงานมีความสุข HAPPY PEOPLE HAPPY PEOPLE

140 สุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต ทั้งด้านการงาน เศรษฐกิจ และสังคม มีความสุขในการทำงาน คนทำงานมีความสุข คนทำงานมีความสุข HAPPY PEOPLE HAPPY PEOPLE

141 ที่ทำงานเหมือนบ้านหลังที่สอง สภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ดี ความสะอาดตาสะอาดใจในที่ ทำงาน ปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงาน ลดลง มีความรักและสามัคคีในองค์กร ที่ทำงานน่าอยู่ HAPPY HOME

142 มีความสามัคคีในองค์กร ทำงานเป็นทีม มีความร่วมมือซึ่งกันและ กันระหว่างชุมชนกับองค์กร มีความเอื้ออาทรกับสังคม รอบข้าง ชุมชนสมานฉันท์ ชุมชนสมานฉันท์ HAPPY TEAMWORK

143 ประโยชน์การสร้าง องค์กรแห่งความสุข

144 ประโยชน์ต่อพนักงาน - มีความสุขในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม - มีผลงานที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ - ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี - เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่ มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อองค์กร มากขึ้น

145 - มีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและ ผู้บริหารที่ดีขึ้น - มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น - มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต นำไปเผยแพร่ต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชน เป็นประชากรที่มีคุณค่า

146 ประโยชน์ต่อองค์กร - ผลผลิตสูงขึ้น คุณภาพของสินค้า และบริการดีขึ้น - ลดการขาดงาน การเข้างานช้า การ ลาป่วยลากิจของพนักงาน - มีชุมชนที่เข้มแข็งในองค์กร - สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น

147 - ลดอัตราการเลิกจ้างงาน ทำให้ ประหยัด ค่าใช้จ่าย ในการสรรหาและฝึกอบรม พนักงานใหม่ - ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร - ลดความไม่พอใจในการทำงานของผู้ใช้ แรงงานทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย บริหารกับพนักงานดีขึ้นและทำให้ พนักงานมีความรักในองค์กรมากขึ้น

148 ประโยชน์ต่อประเทศไทย - เป็นประเทศแห่งความสุข ( HAPPY LAND ) - มีประชากรวัยแรงงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ - มีชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าและบริการระหว่างประเทศ - เพิ่มผลผลิตมวลรวมประชาชาติ

149 - ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการ รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูอาชีพ - ลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ - สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่ ประเทศไทยในทุกด้าน - เป็นผู้นำและแบบอย่างการส่งเสริม คุณภาพชีวิตคนทำงานในระดับนานาชาติ

150 หัวใจองค์กรแห่งความสุข - เป็นองค์กรที่มีความสัมพันธ์แบบเชื่อใจ ไว้วางใจต่อกันเป็นทีมเดียวกัน - เป็นองค์กรที่คนในองค์กรรู้หน้าที่และความ รับผิดชอบมีการยอมรับบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน - เป็นองค์กรที่คนในองค์กรรู้คุณค่าของการทำงานใน บทบาทหน้าที่ตนเอง - เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร - เป็นองค์กรที่สร้างคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

151 เพิ่มการมีส่วนร่วม ของคนทำงานทุกคน

152 ว่ายออกไปเร็วๆ

153 อยู่กับฤดูที่เปลี่ยนแปลงได้

154 Happy

155 WWW.HAPPY 8 WORKPLACE.COM


ดาวน์โหลด ppt นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google