งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการสห กิจศึกษา 1. นักศึกษาแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียนรายวิชา สหกิจศึกษาต่อคณะ / สาขาวิชา 2. นักศึกษาเข้าประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง รายละเอียดต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการสห กิจศึกษา 1. นักศึกษาแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียนรายวิชา สหกิจศึกษาต่อคณะ / สาขาวิชา 2. นักศึกษาเข้าประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง รายละเอียดต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการสห กิจศึกษา 1. นักศึกษาแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียนรายวิชา สหกิจศึกษาต่อคณะ / สาขาวิชา 2. นักศึกษาเข้าประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง รายละเอียดต่างๆ ในรายวิชาสหกิจศึกษา 3. นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งงานผ่าน www.hu.ac.th/coop www.hu.ac.th/coop 4. นักศึกษากรอกทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มผ่าน www.hu.ac.th/coopwww.hu.ac.th/coop 5. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมใน หัวข้อต่างๆ ดังนี้  อบรมบุคลิกภาพ  อบรมเครื่องใช้สำนักงานระบบเอกสาร  อบรมภาษาอังกฤษธุรกิจ  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมการจัดทำรายงานและอบรมกิจกรรม 5 ส.

2 6. นักศึกษาดำเนินการกรอกแบบฟอร์มโดย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.hu.ac.th/coop พร้อมจัดเตรียมเอกสาร ต่างๆ ดังนี้ www.hu.ac.th/coop  กรอกแบบเลือกลำดับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ  กรอกใบสมัครงานสหกิจศึกษา จำนวน 2 ชุด  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด  สำเนาบัตรประจำตัว จำนวน 2 ชุด  ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ชุด  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ** เอกสารทั้งหมดยื่นให้ อาจารย์ผู้สัมภาษณ์ ณ วันสัมภาษณ์ ** 7. นักศึกษาสัมภาษณ์ตำแหน่งงาน จากคณะ / สาขาวิชา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 8. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ผ่าน ระบบ e-service 9. นักศึกษาติดตามประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งงานผ่าน www.hu.ac.th/coopwww.hu.ac.th/coop 10. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา 11. นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

3 11. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เรียบร้อย 12. นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์จัดบอร์ด นิทรรศการ 13. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา นักศึกษาสหกิจศึกษา ***** Let go ***** www.hu.ac.th/coop ความพยายามอยู่ที่ไหน... ความสำเร็จอยู่ที่นั่น....

4 1. นักศึกษาส่งทะเบียน ประวัตินักศึกษา 2 มีนาคม 2552 กระดาษ สีชมพู 2. โครงการเตรียมความพร้อม - อบรมบุคลิกภาพ 27 มีนาคม 2552 ( บ่าย ) - อบรมเครื่องใช้ สำนักงานระบบเอกสาร 30 มีนาคม -2 เมษายน 2552 ( ทั้ง วัน ) แบ่งเป็น รอบๆ - อบรมภาษาอังกฤษ ธุรกิจ 3 เมษายน 2552 ( ทั้งวัน ) - อบรมคอมพิวเตอร์ 8 เมษายน 2552 ( ทั้งวัน ) - อบรมการทำรายงาน และกิจกรรม 5 ส. 9 เมษายน 2552 ( ทั้งวัน ) 3. นักศึกษาลงทะเบียนผ่าน ระบบ e-service + ชำระ ค่าลงทะเบียน 17-30 เมษายน 2552 ปฏิทินสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 กิจกรรมวัน / เวลา / สถานที่หมาย เหตุ

5 4. สัมภาษณ์ / คัดเลือก นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่น ที่ 11 27-28 เมษายน 2552 คณะ / สาขาวิชา 5. สัมภาษณ์ / คัดเลือก นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 27-30 เมษายน 2552 องค์กรผู้ใช้ บัณฑิตคัดเลือก 6. ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งงาน 4 พฤษภาคม 2552 www.hu.ac.th /coop 7. โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา 20 พฤษภาคม 2552 หนังสือส่งตัว + สมุดบันทึก + เอกสารประเมิน 8. นักศึกษาปฏิบัติงานสห กิจศึกษา 25 พฤษภาคม – 12 กันยายน 2552 16 สัปดาห์ 9. โครงการนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา 13-17 กรกฎาคม 2552 ช่วงสอบกลาง ภาค 10. โครงการสัมมนา นักศึกษาสหกิจศึกษา 17 กันยายน 2552 ปฏิทินสำหรับนักศึกษาสหกิจ ศึกษา รุ่นที่ 11 ( ต่อ ) กิจกรรมวัน / เวลา / สถานที่ หมายเหตุ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการสห กิจศึกษา 1. นักศึกษาแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียนรายวิชา สหกิจศึกษาต่อคณะ / สาขาวิชา 2. นักศึกษาเข้าประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง รายละเอียดต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google