งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการสหกิจศึกษา 1. นักศึกษาแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาต่อคณะ/สาขาวิชา 2. นักศึกษาเข้าประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในรายวิชาสหกิจศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการสหกิจศึกษา 1. นักศึกษาแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาต่อคณะ/สาขาวิชา 2. นักศึกษาเข้าประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในรายวิชาสหกิจศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการสหกิจศึกษา 1. นักศึกษาแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาต่อคณะ/สาขาวิชา 2. นักศึกษาเข้าประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในรายวิชาสหกิจศึกษา 3. นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งงานผ่าน 4. นักศึกษากรอกทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่าน 5. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมใน หัวข้อต่างๆ ดังนี้  อบรมบุคลิกภาพ  อบรมเครื่องใช้สำนักงานระบบเอกสาร  อบรมภาษาอังกฤษธุรกิจ  อบรมคอมพิวเตอร์  อบรมการจัดทำรายงานและอบรมกิจกรรม 5 ส.

2 6. นักศึกษาดำเนินการกรอกแบบฟอร์มโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www
6. นักศึกษาดำเนินการกรอกแบบฟอร์มโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ พร้อมจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ดังนี้  กรอกแบบเลือกลำดับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ  กรอกใบสมัครงานสหกิจศึกษา จำนวน 2 ชุด  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด  สำเนาบัตรประจำตัว จำนวน 2 ชุด  ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ชุด  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป **เอกสารทั้งหมดยื่นให้ อาจารย์ผู้สัมภาษณ์ ณ วันสัมภาษณ์** 7. นักศึกษาสัมภาษณ์ตำแหน่งงาน จากคณะ/สาขาวิชา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 8. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ผ่านระบบ e-service 9. นักศึกษาติดตามประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งงานผ่าน 10. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 11. นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

3 ความพยายามอยู่ที่ไหน... ความสำเร็จอยู่ที่นั่น....
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรียบร้อย นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์จัดบอร์ดนิทรรศการ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ***** Let go ***** ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น....

4 ปฏิทินสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11
กิจกรรม วัน / เวลา / สถานที่ หมายเหตุ 1. นักศึกษาส่งทะเบียนประวัตินักศึกษา 2 มีนาคม 2552 กระดาษสีชมพู 2. โครงการเตรียมความพร้อม -อบรมบุคลิกภาพ 27 มีนาคม 2552 (บ่าย) -อบรมเครื่องใช้สำนักงานระบบเอกสาร 30 มีนาคม-2 เมษายน 2552 (ทั้งวัน) แบ่งเป็นรอบๆ -อบรมภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 เมษายน 2552 (ทั้งวัน) -อบรมคอมพิวเตอร์ 8 เมษายน (ทั้งวัน) -อบรมการทำรายงานและกิจกรรม 5 ส. 9 เมษายน (ทั้งวัน) 3. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบ e-service +ชำระค่าลงทะเบียน 17-30 เมษายน 2552

5 ปฏิทินสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 (ต่อ)
กิจกรรม วัน / เวลา / สถานที่ หมายเหตุ 4. สัมภาษณ์/คัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 เมษายน 2552 คณะ/สาขาวิชา 5. สัมภาษณ์/คัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 เมษายน 2552 องค์กรผู้ใช้บัณฑิตคัดเลือก 6. ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งงาน 4 พฤษภาคม 2552 7. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 20 พฤษภาคม 2552 หนังสือส่งตัว+สมุดบันทึก+เอกสารประเมิน 8. นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 25 พฤษภาคม – 12 กันยายน 2552 16 สัปดาห์ 9. โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา กรกฎาคม 2552 ช่วงสอบกลางภาค 10. โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา 17 กันยายน 2552


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการสหกิจศึกษา 1. นักศึกษาแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาต่อคณะ/สาขาวิชา 2. นักศึกษาเข้าประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในรายวิชาสหกิจศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google