งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุษบา ชัยมงคล 21 ก. ย. 55 เอกสาร หมายเลข 4. - ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ - ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนั้น มีนักเรียนมาแจ้งว่า  ไม่มีชื่อเข้าสอบ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุษบา ชัยมงคล 21 ก. ย. 55 เอกสาร หมายเลข 4. - ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ - ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนั้น มีนักเรียนมาแจ้งว่า  ไม่มีชื่อเข้าสอบ "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุษบา ชัยมงคล 21 ก. ย. 55 เอกสาร หมายเลข 4

2 - ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ - ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนั้น มีนักเรียนมาแจ้งว่า  ไม่มีชื่อเข้าสอบ  ไม่รู้ว่าสอบห้องไหน

3 - Copy ข้อมูลลงในเครื่อง - วิธีการค้นหาข้อมูลจากโปรแกรม  ชื่อ – นามสกุล  เลขประชาชน  เลขที่นั่งสอบ

4 - Office , มือถือ  บุษบา  พิศมัย

5 ขอความร่วมมือแต่ละ สนามสอบ แจ้งข้อมูลผู้เข้าสอบ + ขาดสอบ พร้อมปัญหา ( ถ้ามี ) 1. คาบเช้า ก่อนเวลา น. 2. คาบบ่าย ก่อนเวลา น. เพื่อแจ้ง สทศ.

6

7

8

9 จะถือว่าสละสิทธิ์ผลการรับตรงทั้งหมด และ สามารถไปสมัคร Admissions

10 การจัดการทดสอบวิชา สามัญ 7 วิชา คือ อะไร ใช่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ? เป็นการสอบวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม ศึกษา เพื่อใช้ในระบบรับ ตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ( รับ ตรงรูปแบบที่ 3)

11 ผลคะแนนสามารถนำไปใช้ ยื่น เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่อ ตามเงื่อนไขของ คณะและสถาบันอุดมศึกษาที่ ใช้ระบบรับตรง ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing- house) หรือสถาบันที่ต้องการใช้ คะแนน วิชาสามัญ ๗ วิชา

12 1. รับสมัคร 1-30 ต. ค ชำระเงินค่าสมัคร 1-31 ต. ค ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 19 พ. ย เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 5. ประกาศผลสอบ 11 ก. พ สอบข้อเขียน 5-6 ม. ค 2556 กำหนดการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2556

13 ผู้สมัครต้องเรียนอยู่ในชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป โดยเปิดสนามสอบ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา และสงขลา ผลคะแนนสามารถนาไปใช้ได้เพียงครั้ง เดียว ในปีที่ทำการสอบนั้นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

14

15 1. สอบ GAT/PAT 1/ ต. ค ประกาศผล GAT/PAT 1/ พ. ย สอบวิชาสามัญ 7 วิชา 5-6 ม. ค นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 1 แห่ง มี. ค ม. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับตรง ให้ สอท. ภายใน 5 มี. ค สอท. แจ้งชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ไปให้ ม. และตัดสิทธิ์การสมัคร Admissions 24 มี. ค ม. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

16 กำหนดการเคลียริ่ง เฮาส์ มทส. 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 9 พ. ย มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 2. วันสอบสัมภาษณ์ พ. ย ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเข้าศึกษาที่ ภายใน 23 ม. ค ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ 13 ธ. ค

17 8. มทส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ตามข้อ 6 ที่ ภายใน 27 มี. ค มทส. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ สอท. 6 ก. พ สอท. แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ตามข้อ 6 มายังมหาวิทยาลัย และตัดสิทธิ์การสมัคร ในระบบ Admissions ภายใน 24 มี. ค นักเรียนยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย ที่ตนได้รับการคัดเลือก เพียง 1 แห่งที่ มี. ค. 2556www.cuas.or.th

18 กำหนดการรับสมัครนักศึกษา แพทย์ ODOD 1. สมัครและชำระเงินผ่านธนาคาร 17 ก. ย.-1 ต. ค ส่งเอกสารการสมัคร ภายใน 2 ต. ค สอบข้อเขียน 13 ต. ค ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนที่ 10 ต. ค ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ เข้าค่ายเตรียมความพร้อม 16 ต. ค. 55

19 กำหนดการรับสมัครนักศึกษา แพทย์ มทส. 1. สมัครและชำระเงินผ่านธนาคาร 17 ก. ย.- 31 ต. ค สอบข้อเขียน 18 พ. ย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 12 พ. ย ประกาศผลสอบข้อเขียน 30 พ. ย สอบสัมภาษณ์ 7 ธ. ค รายงานตัวเข้าศึกษา ธ. ค ประกาศผลการคัดเลือก 20 ธ. ค ตรวจร่างกายและทดสอบสอบ สุขภาพจิต 6 ธ. ค ส่งเอกสารการสมัคร ภายใน 1 พ. ย. 55

20 จังหวัดแพทย์ เพิ่ม มทส. ODOD รวมทั้งสิ้น นครราชสีม า ชัยภูมิ 11- บุรีรัมย์ 7714 สุรินทร์ 7714 รวม จำนวนรับเข้าศึกษา หมายเหตุ : จำนวนรับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิต แพทย์เพิ่ม อาจเพิ่มจำนวน อีก 20 คน รวมเป็น 56 คน ซึ่งจะประกาศให้ทราบ ต่อไป

21


ดาวน์โหลด ppt บุษบา ชัยมงคล 21 ก. ย. 55 เอกสาร หมายเลข 4. - ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ - ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนั้น มีนักเรียนมาแจ้งว่า  ไม่มีชื่อเข้าสอบ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google