งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุษบา ชัยมงคล 21 ก. ย. 55 เอกสาร หมายเลข 4. - ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ - ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนั้น มีนักเรียนมาแจ้งว่า  ไม่มีชื่อเข้าสอบ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุษบา ชัยมงคล 21 ก. ย. 55 เอกสาร หมายเลข 4. - ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ - ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนั้น มีนักเรียนมาแจ้งว่า  ไม่มีชื่อเข้าสอบ "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุษบา ชัยมงคล 21 ก. ย. 55 เอกสาร หมายเลข 4

2 - ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ - ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนั้น มีนักเรียนมาแจ้งว่า  ไม่มีชื่อเข้าสอบ  ไม่รู้ว่าสอบห้องไหน

3 - Copy ข้อมูลลงในเครื่อง - วิธีการค้นหาข้อมูลจากโปรแกรม  ชื่อ – นามสกุล  เลขประชาชน  เลขที่นั่งสอบ

4 - Office 044-223014, 223026 - มือถือ  บุษบา 087-3751882  พิศมัย 089-5744554

5 ขอความร่วมมือแต่ละ สนามสอบ แจ้งข้อมูลผู้เข้าสอบ + ขาดสอบ พร้อมปัญหา ( ถ้ามี ) 1. คาบเช้า ก่อนเวลา 11.30 น. 2. คาบบ่าย ก่อนเวลา 15.00 น. เพื่อแจ้ง สทศ.

6

7

8

9 จะถือว่าสละสิทธิ์ผลการรับตรงทั้งหมด และ สามารถไปสมัคร Admissions

10 การจัดการทดสอบวิชา สามัญ 7 วิชา คือ อะไร ใช่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ? เป็นการสอบวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม ศึกษา เพื่อใช้ในระบบรับ ตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ( รับ ตรงรูปแบบที่ 3)

11 ผลคะแนนสามารถนำไปใช้ ยื่น เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่อ ตามเงื่อนไขของ คณะและสถาบันอุดมศึกษาที่ ใช้ระบบรับตรง ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing- house) หรือสถาบันที่ต้องการใช้ คะแนน วิชาสามัญ ๗ วิชา

12 1. รับสมัคร 1-30 ต. ค. 2555 2. ชำระเงินค่าสมัคร 1-31 ต. ค. 2555 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 19 พ. ย. 2555 เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 5. ประกาศผลสอบ 11 ก. พ. 2556 4. สอบข้อเขียน 5-6 ม. ค 2556 กำหนดการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2556

13 ผู้สมัครต้องเรียนอยู่ในชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป โดยเปิดสนามสอบ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา และสงขลา ผลคะแนนสามารถนาไปใช้ได้เพียงครั้ง เดียว ในปีที่ทำการสอบนั้นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

14

15 1. สอบ GAT/PAT 1/2556 6-9 ต. ค. 2555 2. ประกาศผล GAT/PAT 1/2556 9 พ. ย. 2555 3. สอบวิชาสามัญ 7 วิชา 5-6 ม. ค. 2556 5. นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 1 แห่ง 11- 17 มี. ค. 2556 4. ม. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับตรง ให้ สอท. ภายใน 5 มี. ค. 2556 6. สอท. แจ้งชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ไปให้ ม. และตัดสิทธิ์การสมัคร Admissions 24 มี. ค. 2556 7. ม. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

16 กำหนดการเคลียริ่ง เฮาส์ มทส. 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 9 พ. ย. 2555 มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 2. วันสอบสัมภาษณ์ 24- 25 พ. ย. 2555 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเข้าศึกษาที่ www.sut.ac.th/ces ภายใน 23 ม. ค. 2555 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ 13 ธ. ค. 2555 www.sut.ac.th/ces

17 8. มทส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ตามข้อ 6 ที่ www.sut.ac.th/ces ภายใน 27 มี. ค. 2556 5. มทส. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ สอท. 6 ก. พ. 2556 7. สอท. แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ตามข้อ 6 มายังมหาวิทยาลัย และตัดสิทธิ์การสมัคร ในระบบ Admissions ภายใน 24 มี. ค. 2556 6. นักเรียนยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย ที่ตนได้รับการคัดเลือก เพียง 1 แห่งที่ www.cuas.or.th 11 -17 มี. ค. 2556www.cuas.or.th

18 กำหนดการรับสมัครนักศึกษา แพทย์ ODOD 1. สมัครและชำระเงินผ่านธนาคาร 17 ก. ย.-1 ต. ค. 55 2. ส่งเอกสารการสมัคร ภายใน 2 ต. ค. 55 4. สอบข้อเขียน 13 ต. ค. 55 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนที่ 10 ต. ค. 55 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ เข้าค่ายเตรียมความพร้อม 16 ต. ค. 55

19 กำหนดการรับสมัครนักศึกษา แพทย์ มทส. 1. สมัครและชำระเงินผ่านธนาคาร 17 ก. ย.- 31 ต. ค. 55 4. สอบข้อเขียน 18 พ. ย. 55 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 12 พ. ย.55 5. ประกาศผลสอบข้อเขียน 30 พ. ย. 55 7. สอบสัมภาษณ์ 7 ธ. ค. 55 9. รายงานตัวเข้าศึกษา 27-28 ธ. ค. 55 8. ประกาศผลการคัดเลือก 20 ธ. ค. 55 6. ตรวจร่างกายและทดสอบสอบ สุขภาพจิต 6 ธ. ค. 55 2. ส่งเอกสารการสมัคร ภายใน 1 พ. ย. 55

20 จังหวัดแพทย์ เพิ่ม มทส. ODOD รวมทั้งสิ้น นครราชสีม า 111021 ชัยภูมิ 11- บุรีรัมย์ 7714 สุรินทร์ 7714 รวม 362460 จำนวนรับเข้าศึกษา หมายเหตุ : จำนวนรับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิต แพทย์เพิ่ม อาจเพิ่มจำนวน อีก 20 คน รวมเป็น 56 คน ซึ่งจะประกาศให้ทราบ ต่อไป

21


ดาวน์โหลด ppt บุษบา ชัยมงคล 21 ก. ย. 55 เอกสาร หมายเลข 4. - ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ - ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนั้น มีนักเรียนมาแจ้งว่า  ไม่มีชื่อเข้าสอบ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google