งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจทย์ WORK SHOP การจัดทำคู่มือ ปฏิบัติงาน “ Work Manual” มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจทย์ WORK SHOP การจัดทำคู่มือ ปฏิบัติงาน “ Work Manual” มหาวิทยาลัยแม่โจ้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โจทย์ WORK SHOP การจัดทำคู่มือ ปฏิบัติงาน “ Work Manual” มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 สัมมนา วันที่ 1

3 Workshop 1 เวลา 13.00-14.00 น. แบ่งกลุ่มระดมความคิดโดยแยกตาม หน่วยงาน 1. สำรวจชื่อกระบวนงาน 2. วิเคราะห์และจัดกลุ่มงาน 3. กำหนดรหัสคู่มือปฏิบัติงานแต่ ละกระบวนงาน หมายเหตุ : กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม สำรวจกระบวนงาน

4 Workshop 2 เวลา 14.00-16.00 น. แบ่งกลุ่มระดมความคิดตามกระบวนงานดังนี้ 1. กระบวนงานการจัดซื้อ - จัดจ้างงบลงทุน 2. กระบวนงานการขอใช้บริการยานพาหนะ 3. กระบวนงานการใช้บริการห้องสมุด 4. กระบวนงานการรับส่งหนังสือราชการ 5. กระบวนงานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 6. กระบวนงานการรายงานตัวบัณฑิต 7. กระบวนงานการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญ การ และเชี่ยวชาญ หมายเหตุ : การเลือกลงกลุ่มต้องมีผู้ปฏิบัติงานจริงตาม หัวข้อกระบวนงานที่ระบุข้างต้น

5 Workshop 2 ( ต่อ ) เวลา 14.00-16.00 น. 1. เลือกประธาน เลขานุการ และผู้ มีอำนาจตรวจสอบความถูกต้อง ของกระบวนงาน 2. กำหนดตัวแทนกลุ่มเพื่ออบรม โปรแกรม VISIO 3. จัดทำร่างคู่มือปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกต้อง 4. นำร่างคู่มือปฏิบัติงานลง โปรแกรม

6 สัมมนา วันที่ 2

7 Workshop 3 1. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฉบับ สมบูรณ์ ( เวลา 9.00-12.00 น.) 2. นำเสนอภาพรวมของกระบวนงาน ( เวลา 13.00-16.00 น.)

8 ตัวอย่าง แฟ้มคู่มือ ปฏิบัติงาน มจธ.


ดาวน์โหลด ppt โจทย์ WORK SHOP การจัดทำคู่มือ ปฏิบัติงาน “ Work Manual” มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google