งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๔. ด้านการพัฒนา บุคลากร ของสถานศึกษา. องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนา บุคลากรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑ / ๔ มีแผนงาน / โครงการ พัฒนา บุคลากรของสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๔. ด้านการพัฒนา บุคลากร ของสถานศึกษา. องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนา บุคลากรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑ / ๔ มีแผนงาน / โครงการ พัฒนา บุคลากรของสถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๔. ด้านการพัฒนา บุคลากร ของสถานศึกษา

2 องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนา บุคลากรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑ / ๔ มีแผนงาน / โครงการ พัฒนา บุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจและตระหนักใน คุณค่าของหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

3 ข้อมูล

4 องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนา บุคลากรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๒ / ๔ ประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และการ ปฏิบัติภารกิจหน้าที่

5 ข้อมูล

6 องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนา บุคลากรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๓ / ๔ ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างสม่ำเสมอ

7 ข้อมูล

8 องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนา บุคลากรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๔ / ๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ บุคลากรของสถานศึกษา

9 ข้อมูล

10 องค์ประกอบที่ ๒ การติดตามและ ขยายผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑ / ๓ ติดตามผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริม การดำเนินชีวิต และปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

11 ข้อมูล

12 องค์ประกอบที่ ๒ การติดตามและ ขยายผล ตัวบ่งชี้ที่ ๒ / ๓ นำผลการติดตามมา ปรับปรุง / พัฒนา การดำเนินโครงการ / กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริม การดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

13 ข้อมูล

14 องค์ประกอบที่ ๒ การติดตามและ ขยายผล ตัวบ่งชี้ที่ ๓ / ๓ ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนิน ชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของ บุคลากรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

15 ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ๔. ด้านการพัฒนา บุคลากร ของสถานศึกษา. องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนา บุคลากรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑ / ๔ มีแผนงาน / โครงการ พัฒนา บุคลากรของสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google