งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำชุดนิทรรศการ โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ นางเสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำชุดนิทรรศการ โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ นางเสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำชุดนิทรรศการ โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ นางเสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน

2 ความสำคัญและ ความจำเป็น โครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพมีการขยาย กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุม โรงเรียนทุกสังกัด โครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพมีการขยาย กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุม โรงเรียนทุกสังกัด การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แนวคิดเพื่อจูงใจให้เกิดการ ดำเนินงานตามเป้าหมายเป็น ภารกิจที่สำคัญ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แนวคิดเพื่อจูงใจให้เกิดการ ดำเนินงานตามเป้าหมายเป็น ภารกิจที่สำคัญ ชุดนิทรรศการมีสาระสำคัญ คือ แนวคิดหลัก องค์ประกอบ ประโยชน์ และการเข้าร่วม โครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการประชุมหรือ สัมมนาต่างๆ ชุดนิทรรศการมีสาระสำคัญ คือ แนวคิดหลัก องค์ประกอบ ประโยชน์ และการเข้าร่วม โครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการประชุมหรือ สัมมนาต่างๆ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อโน้มน้าว จูงใจ โรงเรียนให้สนใจ และ กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม และดำเนินงานให้ประสบ ความสำเร็จ เพื่อโน้มน้าว จูงใจ โรงเรียนให้สนใจ และ กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม และดำเนินงานให้ประสบ ความสำเร็จ

4 เป้าหมาย ผู้บริหาร การศึกษา ครู และ บุคลากร สาธารณสุข ผู้บริหาร การศึกษา ครู และ บุคลากร สาธารณสุข

5 การ ดำเนินงาน จัดทำร่างสคริปชุด นิทรรศการ จัดทำร่างสคริปชุด นิทรรศการ ประชุมนักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียนเพื่อ พิจารณาและปรับปรุง สคริปชุดนิทรรศการ ประชุมนักวิชาการกลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียนเพื่อ พิจารณาและปรับปรุง สคริปชุดนิทรรศการ ประสานงานกับบริษัทที่ รับออกแบบจัดทำเรื่อง แนวทางการนำเสนอ ประสานงานกับบริษัทที่ รับออกแบบจัดทำเรื่อง แนวทางการนำเสนอ

6 ผลผลิต (Output) ชุดนิทรรศการ โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพจำนวน 2 ชุด ชุดละ 14 ชิ้นงาน ชุดนิทรรศการ โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพจำนวน 2 ชุด ชุดละ 14 ชิ้นงาน

7 แสดงในการประชุมสัมมนา โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ( ภาคใต้ หาดใหญ่ )

8 ผลลัพท์ (Outcome) ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรสาธารณสุขมี ความเข้าใจแนวคิด สำคัญของการ ดำเนินงานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรสาธารณสุขมี ความเข้าใจแนวคิด สำคัญของการ ดำเนินงานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ

9 ผลกระทบ (Impact) โรงเรียนสนใจและ มีส่วนร่วม ดำเนินงานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ มากขึ้น โรงเรียนสนใจและ มีส่วนร่วม ดำเนินงานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ มากขึ้น

10


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำชุดนิทรรศการ โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ นางเสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google