งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานของ แผนกบริหารงานทั่วไป และ กฟฟ.ในสังกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานของ แผนกบริหารงานทั่วไป และ กฟฟ.ในสังกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานของ แผนกบริหารงานทั่วไป และ กฟฟ.ในสังกัด
ประจำเดือน เมษายน 2549

2 หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกบริหารงานทั่วไป
1.ดำเนินการด้านบุคคล 1.1 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงาน 1.2 ปรับปรุง แก้ไข ประวัติพนักงาน 1.3 ติดตาม ดูแล การปรับเปลี่ยนหน้าที่

3 2. ดำเนินการและตรวจสอบการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการ
2.1.วิเคราะห์และติดตาม ดูแล สวัสดิการต่าง ๆ 2.2.จัดทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน 2.3.วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 3. รับผิดชอบด้านธุรการและงานสารบรรณ 3.1. งานธุรการและสารบรรณ

4 4.ดูแลรักษาความปลอดภัยของสำนักงานและทรัพย์สิน
4.1กำกับดูแลรักษาความปลอดภัย 5.ประสานงานและติดตามผล 5.1ติดตามเร่งรัด ควบคุม ผลอรรถคดีต่าง ๆ 6.ดำเนินการตั้งตัวแทนต่าง ๆ 7.ดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน

5 ผลการดำเนินการ 1.ดำเนินการด้านบุคคล ประจํ าเดือน เมษายน จํ านวนพนักงาน
กฟจ . ชัยนาท กฟฟ . ในสังกัด ประจํ าเดือน เมษายน 2549

6 1.ดำเนินการด้านบุคคล

7 1.ดำเนินการด้านบุคคล

8 1.2 ขออนุมัติดำเนินการด้านบุคคล

9 1.3 ติดตาม ดูแล การปรับเปลี่ยนหน้าที่

10 2. ดำเนินการและตรวจสอบการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการ
2.1.วิเคราะห์และติดตาม ดูแล สวัสดิการต่าง ๆ

11 2.2.จัดทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน

12 2.3.วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค

13 3. รับผิดชอบด้านธุรการและงานสารบรรณ
3.1. งานธุรการและสารบรรณ

14 3. รับผิดชอบด้านธุรการและงานสารบรรณ
3.1. งานธุรการและสารบรรณ

15 4. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน และทรัพย์สิน
4.1. กำกับดูแลรักษาความปลอดภัย

16 5. ประสานงานและติดตามผล
5.1. ติดตามเร่งรัด ควบคุม ผลอรรถคดีต่าง ๆ

17 6. ดำเนินการตั้งตัวแทนต่าง ๆ

18 7. ดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน

19 8. จัดทำระบบ SAP

20 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานของ แผนกบริหารงานทั่วไป และ กฟฟ.ในสังกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google