งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานของ แผนก บริหารงานทั่วไป และ กฟฟ. ในสังกัด ประจำเดือน เมษายน 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานของ แผนก บริหารงานทั่วไป และ กฟฟ. ในสังกัด ประจำเดือน เมษายน 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานของ แผนก บริหารงานทั่วไป และ กฟฟ. ในสังกัด ประจำเดือน เมษายน 2549

2 หน้าที่ความรับผิดชอบของ แผนกบริหารงานทั่วไป 1. ดำเนินการด้าน บุคคล 1.1 ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติงานของพนักงาน 1.2 ปรับปรุง แก้ไข ประวัติ พนักงาน 1.3 ติดตาม ดูแล การ ปรับเปลี่ยนหน้าที่

3 2. ดำเนินการและตรวจสอบการ เบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการ 2.1. วิเคราะห์และติดตาม ดูแล สวัสดิการต่าง ๆ 2.2. จัดทำบัญชีเงินเดือน พนักงาน 2.3. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้าน สาธารณูปโภค 3. รับผิดชอบด้านธุรการและงาน สารบรรณ 3.1. งานธุรการและสารบรรณ

4 4. ดูแลรักษาความปลอดภัยของ สำนักงานและทรัพย์สิน 4.1 กำกับดูแลรักษา ความปลอดภัย 5. ประสานงานและติดตามผล 5.1 ติดตามเร่งรัด ควบคุม ผล อรรถคดีต่าง ๆ 6. ดำเนินการตั้งตัวแทนต่าง ๆ 7. ดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน

5 ผลการ ดำเนินการ 1. ดำเนินการด้าน บุคคล จํ านวนพนักงาน กฟจ. ชัยนาท กฟฟ. ในสังกัด ประจํ าเดือน เมษายน 2549

6 1. ดำเนินการด้าน บุคคล

7

8 1.2 ขออนุมัติดำเนินการด้าน บุคคล

9 1.3 ติดตาม ดูแล การ ปรับเปลี่ยนหน้าที่

10 2. ดำเนินการและตรวจสอบการ เบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการ 2.1. วิเคราะห์และติดตาม ดูแล สวัสดิการต่าง ๆ

11 2.2. จัดทำบัญชีเงินเดือน พนักงาน

12 2.3. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้าน สาธารณูปโภค

13 3. รับผิดชอบด้านธุรการและ งานสารบรรณ 3.1. งานธุรการและสารบรรณ

14 3. รับผิดชอบด้านธุรการและ งานสารบรรณ 3.1. งานธุรการและสารบรรณ

15 4. ดูแลรักษาความปลอดภัยของ สำนักงาน และทรัพย์สิน 4.1. กำกับดูแลรักษาความ ปลอดภัย

16 5. ประสานงานและติดตามผล 5.1. ติดตามเร่งรัด ควบคุม ผล อรรถคดีต่าง ๆ

17 6. ดำเนินการตั้งตัวแทนต่าง ๆ

18 7. ดูแลรักษาความสะอาด สำนักงาน

19 8. จัดทำระบบ SAP

20 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานของ แผนก บริหารงานทั่วไป และ กฟฟ. ในสังกัด ประจำเดือน เมษายน 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google