งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Green IT กรมทางหลวงชนบท. 2  คำนิยาม Green IT  แนวทางปฏิบัติ Green IT ของกรมทางหลวงชนบท  สิ่งที่กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการ  ประโยชน์ที่ได้รับ หัวข้อที่นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Green IT กรมทางหลวงชนบท. 2  คำนิยาม Green IT  แนวทางปฏิบัติ Green IT ของกรมทางหลวงชนบท  สิ่งที่กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการ  ประโยชน์ที่ได้รับ หัวข้อที่นำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Green IT กรมทางหลวงชนบท

2 2  คำนิยาม Green IT  แนวทางปฏิบัติ Green IT ของกรมทางหลวงชนบท  สิ่งที่กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการ  ประโยชน์ที่ได้รับ หัวข้อที่นำเสนอ

3 คำนิยาม Green IT

4 4  ลดการใช้พลังงาน  เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การนำอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์มารีไซเคิลใหม่ เป้าหมายสูงสุด คือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ต้องถูกนำกลับมา ใช้ใหม่ได้ทั้งหมดและต้องใช้พลังงานน้อยลง แต่ความสามารถมากขึ้น คำนิยาม Green IT

5 แนวทางปฏิบัติ Green IT กรมทางหลวงชนบท

6 6 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. การเลือกใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 2. การพัฒนาด้านสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติ Green IT ของกรมทางหลวงชนบท

7 7 1.เลือกใช้ Notebook ที่ประหยัดพลังงานมากกว่า PC ถึงร้อยละ 90% 2.เลือกใช้รุ่นที่เหมาะสมกับการทำงานและมีการรับรองการประหยัด พลังงาน Energy Star 4.0 3.ตั้งโหมดประหยัดพลังงานและปิดเครื่องเมื่อเลิกทำงานหรือเวลาพัก 4.เลือกใช้อุปกรณ์แบบ Multi-function 5.เลือกใช้ Printer แบบ Print Server หรือ การแชร์ Printer 6.จัดสรรอุปกรณ์ให้เหมาะสม กับการใช้งานของแต่ละบุคคล การเลือกใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน

8 8 1.การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ใช้เป็นแบบ Cloud Computing 2.การเลือกใช้เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) 3.รวมข้อมูลให้เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Warehouse) 4.การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document Management) 5.การประชุมไร้กระดาษ (Paperless) 6.VDO Conference การพัฒนาด้านสารสนเทศ

9 สิ่งที่กรมทางหลวงชนบทดำเนินการ

10 Cloud Computing กรมทางหลวงชนบท

11 11 Roadmap For Cloud Computing

12 12 วิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้ระบุ ความต้องการไปยัง Software ของระบบ Cloud Computing จากนั้น Software จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความ ต้องการผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจำนวนของทรัพยากร รวมถึง เสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่าการทำงานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังนั้นเป็น เช่นไร คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing มีดังนี้ 1. ความต้องการ (Requirement) 2. ทรัพยากร (Resource) 3. บริการ (Service) Cloud Computing

13 13 โดยทั่วไปมี 3 ชนิด ดังนี้ ชนิด Cloud Computing

14 14 1. Private cloud ติดตั้งภายในองค์กร สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับหรือไว้ใช้ สำหรับตัวเอง 2. Public clouds ใช้แบบร่วมกัน หรือแชร์กัน คน องค์กร หรือหน่วยงาน อื่นๆ อาจจะมาเช่าใช้ ซึ่งจะมีผู้ให้บริการด้านนี้ เป็นคนลงทุนด้าน โครงสร้างต่างๆ ทั้งพวก Hardware หรือ Software ทั้งหมด 3. Hybrid cloud ลูกผสมระหว่าง Private Cloud กับ Public Cloud แต่ ในเรื่องของการทำงานหรือใช้งานแล้ว ก็ต่างคนต่างทำงานแบบอิสระต่อ กัน แต่สามารถทำงานร่วมกันได้ตามต้องการ ชนิด Cloud Computing (ต่อ)

15 15 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม มี 3 ระดับ ดังนี้ 1. Cloud ระดับกรมฯ 2. Cloud ระดับกระทรวงฯ 3. Cloud ระดับประเทศ ระดับ Cloud Computing

16 16 Cloud Computing ของกรมทางหลวงชนบท

17 17 ระบบ Cloud Computing ของกรมฯ จัดอยู่ในรูปแบบ Private cloud (Cloud ระดับกรมฯ) ทำขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับบุคลกร หรือที่ปรึกษาที่ทำงานร่วมกับกรมฯ Cloud Computing ของกรมทางหลวงชนบท (ต่อ)

18 เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) กรมทางหลวงชนบท

19 19 การนำเทคโนโลยี Virtualization มาช่วยรวม Server เข้า ด้วยกัน สามารถร่วมกันใช้ทรัพยากรที่มีอย่างเกิดประโยชน์ ช่วยให้ เครื่อง Server สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการหลายๆตัว ได้พร้อมกัน หลายๆ รูปแบบ ทำให้มีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆร่วมกัน มีผลทำให้ ค่าใช้จ่ายลดลง ช่วยลดจำนวนเครื่องฮาร์ดแวร์ได้อย่างมาก เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) (ต่อ)

20 20 ภาพเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization)

21 21 กรมทางหลวงชนบทได้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของ เทคโนโลยี Virtualization จึงได้ทำการ Server Consolidation คือ การนำเทคโนโลยี Virtualization มาช่วยรวม Server เข้าด้วยกันทำให้มี การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกันและค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากอุปกรณ์ ต่างๆ เป็นการแชร์ Resource ร่วมกัน Server Consolidation

22 22 ก่อนทำการปรับปรุง ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ลดการใช้พลังงานและลดต้นทุนค่าดูแลบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย 2.สามารถใช้ประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด (Server Consolidation) 3.มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดระบบตามความต้องการ 4.ความต่อเนื่องในการให้บริการ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

23 รวมข้อมูลให้เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Warehouse) กรมทางหลวงชนบท

24 24 ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรหรือหน่วยงานหนึ่งๆ เก็บ รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบงานประจำวัน และฐานข้อมูลอื่น ภายนอกองค์กร สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้หลายๆปี เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการตัดสินใจหรือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ ระบบคลังข้อมูล

25 25 ก่อนทำการปรับปรุง

26 26 ก่อนทำการปรับปรุง ประโยชน์ที่ได้รับ 1.บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 2.สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 3.ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในรูปแบบของรายงานหลาย มิติ 4.สามารถใช้งานได้ทุกที ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์

27 Document Management ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวงชนบท

28 28 ระบบที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และกระดาษโดยผ่านการสแกน แบบระบบคอมพิวเตอร์ นำเสนอมิติใหม่ ของการบริหารจัดการเอกสารแบบไร้กระดาษ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

29 29 ก่อนทำการปรับปรุง การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร มี 2 วิธี 1. นำเอกสารมา Scan ที่ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 2. นำเอกสารเข้าระบบด้วยตัวเอง

30 30 ก่อนทำการปรับปรุง หน้าแรกของระบบจัดเก็บเอกสาร

31 31 ก่อนทำการปรับปรุง เอกสารที่ถูกจัดเก็บลงในระบบเรียบร้อยแล้ว

32 32 ก่อนทำการปรับปรุง ตัวอย่างหลังจากสแกนบาร์โค้ดแล้ว

33 33 ก่อนทำการปรับปรุง หลังจากทำการเปิดเอกสาร

34 34 ประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1.เก็บเอกสารได้นานถึง 10 ปี ตามระเบียบของทางราชการ 2.การค้นหาเอกสารทำได้ง่าย 3.สะดวกในการเก็บรักษาเพราะใช้พื้นที่น้อย 4.สามารถเปิดดูไฟล์ต่างๆ ได้โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ ผ่านทาง โมบายได้

35 Paperless การประชุมไร้กระดาษ กรมทางหลวงชนบท

36 36 ก่อนทำการปรับปรุง

37 37 ก่อนทำการปรับปรุง ตัวอย่างการ Download file การประชุม

38 38 ก่อนทำการปรับปรุง ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ลดปริมาณการใช้กระดาษสำหรับเอกสารประกอบการประชุม 2.สามารถตรวจสอบวาระก่อนการประชุมได้ 3.ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ที่มี Web Browser และโปรแกรมอ่าน PDF 4.สามารถใช้งานเอกสารแบบ Off-line ได้ 5.Download ง่าย และ ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่เก็บเอกสาร

39 VDO Conference กรมทางหลวงชนบท

40 40 การประชุมทางไกลเสมือนอยู่ในห้องประชุมเดียวกันได้ทุก สถานที่ทั่วโลก รองรับการประชุมทั้งภาพ,เสียงและข้อมูลด้วยเทคโนโลยี การสื่อสารยุคใหม่ ช่วยให้ได้คุณภาพของภาพ เสียงที่ชัดเจน ไม่ขาด หาย ทำให้การประชุมลื่นไหล เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้รวดเร็ว มากขึ้น VDO Conference

41 41 ภาพ VDO Conference กรมทางหลวงชนบท

42 42 ก่อนทำการปรับปรุง ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดการสถานที่ ค่า เอกสาร 2.สามารถประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 3.สามารถบันทึกภาพการประชุม หรือประยุกต์กับงานฝึกอบรมพนักงาน ทางไกล

43 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Green IT กรมทางหลวงชนบท. 2  คำนิยาม Green IT  แนวทางปฏิบัติ Green IT ของกรมทางหลวงชนบท  สิ่งที่กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการ  ประโยชน์ที่ได้รับ หัวข้อที่นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google