งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
จำนวนงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

2 สรุปโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สรุปโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/นักวิจัยร่วม สังกัด (คณะ/สำนัก/ศูนย์) งบประมาณ (บาท) แหล่งทุน* 1 รูปแบบการส่งเสริมนันทนาการสำหรับประชาชนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ นางรชดา เครือทิวา นางวัชรินทร์ ระฤกชาติ นายกวี ภู่พิพัฒน์ นายเจริญ เครือทิวา นางนพรัตน์ พบลาภ คณะศิลปศาสตร์ 400,000.- สถาบันการพลศึกษา 2 การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดอ่างทอง นายไพรัตน์ หอมกระจาย นางชวนชม อาษา 300,000.- รวม 700,000.-

3 สรุปโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สรุปโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/นักวิจัยร่วม สังกัด (คณะ/สำนัก/ศูนย์) งบประมาณ (บาท) แหล่งทุน* 1 การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นางสาวชนิตา ไกรเพชร นายอนันต์ เมฆสวรรค์ นางสาวนิศานาถ เนตรบารมี คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 348,000.- สถาบันการพลศึกษา 2 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตามเทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปัญญา นายฤทธิพงฏ์ ระฤกชาติ นางวัชรินทร์ ระฤกชาติ คณะศิลปศาสตร์ 971,000.- รวม 1,319,000.-

4 สรุปโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สรุปโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/นักวิจัยร่วม สังกัด (คณะ/สำนัก/ศูนย์) งบประมาณ (บาท) แหล่งทุน* 1 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตภาคกลางโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ นายกฤตย์วิพุธ ผอบแก้ว นางสาวณภัทร โพธิ์วัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปศาสตร์ 542,500.- สถาบันการพลศึกษา 2 การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมไทย (งานช่างหัวโขน) นางวัชรินทร์ ระฤกชาติ นายฤทธิพงฏ์ ระฤกชาติ นายไพรัตน์ หอมกระจาย 461,600.- รวม 1,004,100.-

5 Proceedings 2013 นำเสนอ IPEIC ลำดับ ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ/นักวิจัยร่วม สังกัด (คณะ/สำนัก/ศูนย์) 1 Organizational Effectiveness Evaluation for Higher Education Institutions,Ministry of Tourism and sports Dr.Chanita Kraipeth Ang-Thong 2 An Analysis of Components and Factors affecting Performance of Complex Skills of Physical Education Assoc.Prof.Dr.Withawet wongphem 3 A development of Qualification Standard and Specification for Bachelor's degree Program in Recreation Based on the Thai Qualification Framework for higher education B.E. 2552 Dr.Rachada Kruatiwa 4 Development the Facilities Tourism of Satun Province to Ecotourism Naphat Phowana*and Natkrita Ngammeeirithb 5 Community Participation in Conserving Local Cultures (Yai Dok Mai Tradition) A Case Study of Ban Pang Community Dr.Natkrita Ngammeeirithb 6 Teaching Model of Performing Complex Skills lf Physical Education


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google