งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดั บ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ / นักวิจัยร่วม สังกัด ( คณะ / สำนัก / ศูนย์ ) งบประมา ณ ( บาท ) แหล่งทุน * 1 รูปแบบการส่งเสริมนันทนาการ สำหรับประชาชนที่สอดคล้องกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดั บ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ / นักวิจัยร่วม สังกัด ( คณะ / สำนัก / ศูนย์ ) งบประมา ณ ( บาท ) แหล่งทุน * 1 รูปแบบการส่งเสริมนันทนาการ สำหรับประชาชนที่สอดคล้องกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลำดั บ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ / นักวิจัยร่วม สังกัด ( คณะ / สำนัก / ศูนย์ ) งบประมา ณ ( บาท ) แหล่งทุน * 1 รูปแบบการส่งเสริมนันทนาการ สำหรับประชาชนที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ นางรชดา เครือทิวา นางวัชรินทร์ ระฤก ชาติ นายกวี ภู่พิพัฒน์ นายเจริญ เครือทิวา นางนพรัตน์ พบลาภ คณะศิลป ศาสตร์ 400,000.- สถาบันการพล ศึกษา 2 การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและหัตถกรรม พื้นบ้านของจังหวัดอ่างทอง นายไพรัตน์ หอม กระจาย นางวัชรินทร์ ระฤก ชาติ นางชวนชม อาษา นายกวี ภู่พิพัฒน์ คณะศิลป ศาสตร์ 300,000.- สถาบันการพล ศึกษา รวม 700,000.- สรุปโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ. ศ. 2555

3 ลำดั บ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ / นักวิจัยร่วม สังกัด ( คณะ / สำนัก / ศูนย์ ) งบประมา ณ ( บาท ) แหล่งทุน * 1 การพัฒนารูปแบบการออกกำลัง กายเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับ ผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นางสาวชนิตา ไกร เพชร นายอนันต์ เมฆ สวรรค์ นางสาวนิศานาถ เนตรบารมี คณะ ศึกษาศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ฯ 348,000. - สถาบันการพล ศึกษา 2 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตามเทคนิคการ ปรับพฤติกรรมทางปัญญา นายฤทธิพงฏ์ ระฤก ชาติ นางวัชรินทร์ ระฤก ชาติ คณะ ศึกษาศาสตร์ คณะศิลป ศาสตร์ 971,000. - สถาบันการพล ศึกษา รวม 1,319,00 0.- สรุปโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

4 ลำดั บ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ / นักวิจัยร่วม สังกัด ( คณะ / สำนัก / ศูนย์ ) งบประมา ณ ( บาท ) แหล่งทุน * 1 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในเขตภาคกลางโดยใช้ กิจกรรมนันทนาการ นางณัฐกฤตา งามมี ฤทธิ์ นายกฤตย์วิพุธ ผอบ แก้ว นางสาวณภัทร โพธิ์ วัน มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ คณะศิลป ศาสตร์ 542,500.- สถาบันการพล ศึกษา 2 การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมไทย ( งานช่างหัวโขน ) นางวัชรินทร์ ระฤก ชาติ นางณัฐกฤตา งามมี ฤทธิ์ นายฤทธิพงฏ์ ระฤก ชาติ นายไพรัตน์ หอม กระจาย คณะศิลป ศาสตร์ 461,600.- สถาบันการพล ศึกษา รวม 1,004,10 0.- สรุปโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ. ศ. 2557

5 ลำดั บ ชื่อโครงการหัวหน้าโครงการ / นักวิจัยร่วม สังกัด ( คณะ / สำนัก / ศูนย์ ) 1 Organizational Effectiveness Evaluation for Higher Education Institutions,Ministry of Tourism and sports Dr.Chanita KraipethAng-Thong 2 An Analysis of Components and Factors affecting Performance of Complex Skills of Physical Education Assoc.Prof.Dr.Withawet wongphem Ang-Thong 3 A development of Qualification Standard and Specification for Bachelor's degree Program in Recreation Based on the Thai Qualification Framework for higher education B.E. 2552 Dr.Rachada KruatiwaAng-Thong 4 Development the Facilities Tourism of Satun Province to Ecotourism Naphat Phowana*and Natkrita Ngammeeirithb Ang-Thong 5 Community Participation in Conserving Local Cultures (Yai Dok Mai Tradition) A Case Study of Ban Pang Community Dr.Natkrita Ngammeeirithb Ang-Thong 6 Teaching Model of Performing Complex Skills lf Physical Education Assoc.Prof.Dr.Withawet wongphem Ang-Thong Proceedings 2013 นำเสนอ IPEIC


ดาวน์โหลด ppt ลำดั บ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ / นักวิจัยร่วม สังกัด ( คณะ / สำนัก / ศูนย์ ) งบประมา ณ ( บาท ) แหล่งทุน * 1 รูปแบบการส่งเสริมนันทนาการ สำหรับประชาชนที่สอดคล้องกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google