งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. ดร. สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 องค์ประกอบและค่าร้อยละ ในการรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2555

3 * ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 1.1 สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สห เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค การแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา และสุขศึกษา องค์ประกอบรหัสค่าร้อยละ 1.GPAX20 2. O-NET01-0830 3.GAT8520 4.PAT 4.1 PAT 2*7230

4 * ความถนัดทางวิชาชีพครู ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ องค์ประกอบรหัสค่าร้อยละ 1.GPAX20 2. O-NET01-0830 3.GAT8520 4.PAT 4.1 PAT 5* 7530

5  พลศึกษา สุขศึกษา อยู่ใน กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ เหมาะสมหรือไม่ ?  วิชาชีพครู (PAT 5) ไม่ได้สอบ ?  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ไม่ได้สอบ ?  พลศึกษา สุขศึกษา ควรอยู่กลุ่ม 7 ครุ ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ใช่ไหม ? ถ้าใช่ วัดความถนัดทางพลศึกษา สุขศึกษา ควร กำหนดสอบหรือไม่ ? สอบอย่างไร ?

6 GPAX20 O-Net30 GAT10 PAT - PAT520 - PAT* วิชาเอก 20 ข้อเสนอปี 56- 57

7 GPAX20 O-Net20 GAT10 PAT - PAT530 - PAT*20 ข้อเสนอระยะยาว

8  ในปัจจุบัน วิชาเอกนันทนาการหรือ สันทนาการ ไม่ทราบว่าจะจัดอยู่ในกลุ่ม ใด  วิชาเอกนันทนาการ หรือสันทนาการ ควรอยู่กลุ่มใด ?  สัดส่วนองค์ประกอบและค่าร้อยละที่ ควรจะเป็น ?

9  อยู่ในกลุ่มที่ 1 ถูกต้องแล้ว ที่ประชุม คณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพล ศึกษา มีมติสัดส่วนองค์ประกอบและค่า ร้อยละ ในปี 2556  GPAX20%  O-NET30%  GAT30%  PAT 2*20% * วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google