งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Admissions กลาง พลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ และ วิทยาศาสตร์การกีฬา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Admissions กลาง พลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ และ วิทยาศาสตร์การกีฬา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Admissions กลาง พลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ และ วิทยาศาสตร์การกีฬา
รศ.ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 องค์ประกอบและค่าร้อยละในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2555
องค์ประกอบและค่าร้อยละในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2555

3 กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1.1 สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา และสุขศึกษา องค์ประกอบ รหัส ค่าร้อยละ GPAX 20 2. O-NET 01-08 30 GAT 85 PAT 4.1 PAT 2* 72 *ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

4 กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ องค์ประกอบ รหัส ค่าร้อยละ GPAX 20 2. O-NET 01-08 30 GAT 85 PAT 4.1 PAT 5* 75 *ความถนัดทางวิชาชีพครู

5 พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา อยู่ใน กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสมหรือไม่ ? วิชาชีพครู (PAT 5) ไม่ได้สอบ ? ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ไม่ได้สอบ ? พลศึกษา สุขศึกษา ควรอยู่กลุ่ม 7 ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ใช่ไหม? ถ้าใช่ วัดความถนัดทางพลศึกษา สุขศึกษา ควรกำหนดสอบหรือไม่ ? สอบอย่างไร ?

6 กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ข้อเสนอปี 56-57 GPAX 20 O-Net 30 GAT 10 PAT - PAT5 - PAT* วิชาเอก

7 ข้อเสนอระยะยาว GPAX 20 O-Net GAT 10 PAT - PAT5 30 - PAT*

8 นันทนาการ หรือ สันทนาการ
ในปัจจุบัน วิชาเอกนันทนาการหรือสันทนาการ ไม่ทราบว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มใด วิชาเอกนันทนาการ หรือสันทนาการ ควรอยู่กลุ่มใด ? สัดส่วนองค์ประกอบและค่าร้อยละที่ควรจะเป็น?

9 วิทยาศาสตร์การกีฬา อยู่ในกลุ่มที่ 1 ถูกต้องแล้ว ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา มีมติสัดส่วนองค์ประกอบและค่าร้อยละ ในปี 2556 GPAX 20% O-NET 30% GAT 30% PAT 2* 20% *วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt Admissions กลาง พลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ และ วิทยาศาสตร์การกีฬา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google