งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร จิต. ท่านั่งสมาธิท่า ธรรมชาติ ท่านั่งสมาธิราบ ( ชั้นเดียว )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร จิต. ท่านั่งสมาธิท่า ธรรมชาติ ท่านั่งสมาธิราบ ( ชั้นเดียว )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร จิต

2 ท่านั่งสมาธิท่า ธรรมชาติ

3 ท่านั่งสมาธิราบ ( ชั้นเดียว )

4 ท่านั่งสมาธิ เพ็ชร ( สองชั้น )

5 ท่านั่ง เก้าอี้

6 ท่านั่งพิงฝา เหยียดเท้า

7 ท่ายืน สมาธิ

8 ท่านอน สมาธิ

9 ท่านอน สมาธิ

10 ประโยชน์ของการ สวดมนต์ ไล่ความขี้เกียจและความ ง่วง ตัดความเห็นแก่ตัว จิตเป็นสมาธิ สงบ ตั้งมั่น ได้ปฏิบัติบูชา เกิดศีล สมาธิ ปัญญา ครบไตรสิกขา เกิดพลังจิตและอานุภาพ คุ้มครองรักษา

11 คำสมาทานศีลโดยย่อ อิมานิ ปัญ จะ สิกขา ปทานิ สมาทิยามิ. ข้าพเจ้าขอสมาทาน ศีลห้า. อิมานิ อัฏฐะ สิกขา ปทานิ สมาทิยามิ. ข้าพเจ้าขอสมาทาน ศีลแปด.

12 คำปฏิญาณตนรักษาศีล ๕ ศีล ๕ ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจแล้ว สมาทานแล้ว, ข้าพเจ้าจะเพียรรักษาไว้มิให้ขาด, มิให้ทำลายตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป, ขออานิสงส์แห่งศีลนี้ จงคุ้มครองป้องกัน, ให้ข้าพเจ้าปลอดภัยในที่ทุกสถาน, อายุยั่งยืนนาน มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง, ตลอดกาลนาน.

13 คำแผ่เมตตาโดยย่อ สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวราสุขะชีวิโน. ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกัน ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด.

14 คำแผ่ส่วนกุศลโดยย่อ กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต. ขอสัตว์ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้น เทอญ.

15 “ ข้าพเจ้าระลีกถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดา มารดา คูณครูบาอาจารย์ ขอให้ใจ ของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ( 3 จบ ) พุทโธ พุทโธ พุทโธ ” คำอธิษฐาน สมาธิ

16 “ สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ, อะเวราสุขะชีวิโน ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวร ต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพ อยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด ” คำแผ่เมตตา หลังจากทำสมาธิ

17 “ กะตังปุญญัง ผะลังมัยหัง, สัพเพภาคี ภะวันตุ เต ขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้ได้ เสวยผลบุญ อันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ แล้วนั้นเทอญ ” คำอุทิศส่วนกุศล หลังจากทำสมาธิ

18 การอบรมจิต 1. สมาธิภาวนา 2. วิปัสสนาภาวนา

19 องค์ประกอบการ บริหารชีวิต พลังกาย พลังจิต บริหารงาน ความ สุข บริหารกายบริหารจิต

20 = ปัญญา มหา สติ + ปัญญา ( ใช้ กฎของไตร ลักษณ์ ) เส้นทางการฝึกจิต 1. สมถภาวนา ฌาน 1 - 9 = สมาธิ สติเข้มแข็ง ( ศีล + สติ + สัมปชัญญะ ) 2.2. วิปัสสนา ภาวนา ญาณ 1 - 16 ทางสายเอก คือ แนวทางมหาสติ ปัฏฐาน 4 ( กาย - เวทนา - จิต - ธรรม )

21 กระบวนการการบริหาร ชีวิต ตามแนวทางพุทธศาสนา วิธีกา ร มรรค ๘ ๑. ศีล ๒. สมาธิ ๓. ปัญญา

22 กระบวนการการบริหาร ชีวิต ตามแนวทางพุทธศาสนา ขุมพลัง ๑. ศรัทธา ๒. วิริยะ ๓. สติ ๔. สมาธิ ๕. ปัญญา อินทรีย์ ๕ หรือ พละ ๕

23 พุทธวิธีในการ บริหารจิต ๑. การรักษาศีล ๒. การไหว้พระสวดมนต์ ๓. การนั่งสมาธิ 8. การเจริญสติ ๔. การเดินจงกรม 9. การพิจารณาธรรม ๕. การนอนทำสมาธิ 10. การบำเพ็ญบุญ ๖. การนับลูกประคำ 11. การแผ่เมตตา ๗. การใช้เสียงเพลง - ดนตรี 12. อุทิศส่วนกุศล การปฏิบัติตามหลักธรรม ฯลฯ ใจสงบ ใจสูงขึ้น พลังจิต เข้มแข็ง

24 “ ตนเตือนตนของตน ให้พ้นผิด ตนเตือนจิตตนได้ ใครจะเหมือน ตนเตือนตนไม่ได้ ใครจะเตือน ตนแชเชือนใครจะเตือน ให้พ้นภัย ” จงเตือนตน ด้วยตนเอง

25 การแผ่เมตตาและการอุทิศส่วนกุศล แตกต่างกันอย่างไร ประเด็นอภิปราย แหล่งที่มา : www.suddhavasa.org/wp.../2011/.../Buddhist-Rites2.p


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร จิต. ท่านั่งสมาธิท่า ธรรมชาติ ท่านั่งสมาธิราบ ( ชั้นเดียว )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google