งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร. วิชา จริยธรรมการทำงาน ผู้บรรยาย พ. อ. นรินทร์ มีสมบูรณ์ ผอ. กบท. สบส. กบ. ทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมส่งกำลังบำรุงทหาร. วิชา จริยธรรมการทำงาน ผู้บรรยาย พ. อ. นรินทร์ มีสมบูรณ์ ผอ. กบท. สบส. กบ. ทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

2 วิชา จริยธรรมการทำงาน ผู้บรรยาย พ. อ. นรินทร์ มีสมบูรณ์ ผอ. กบท. สบส. กบ. ทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

3 พ. อ. นรินทร์ มีสมบูรณ์ ผอ. กบท. สบส. กบ. ทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย การศึกษา เตรียมทหาร ๒๓ นายร้อย จปร. ๓๔ รร. สธ. ทบ. ชุดที่ ๗๔ บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ม. บูรพา รางวัลเกียรติยศ เสาเสมาธรรมจักร พระราชทาน ปี ๔๖ การรับราชการ ผบ. มว. ปล. ร. ๑ พัน. ๒ รอ. ผบ. ร้อย. ลว. ไกล ที่ ๑ พล. ๑ รอ. รอง ผบ. ร. ๑ พัน. ๑ รอ. ผอ. กบท. สบส. กบ. ทหาร หน้าที่พิเศษ ราชองครักษ์เวร ปี ๔๔ - ๔๗

4 พระบรมราโชวาท การที่จะทำงานเพื่อความมั่นคง และก้าวหน้านั้น มิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตา ทำหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้น จะต้องมี ความร่วมมือ สัมพันธ์กันระหว่าง หน่วยงานทุกหน่วยงาน เพื่อให้งาน รุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

5 ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาจึงมีส่วนสำคัญใน การฝึกฝน ให้แต่และคนร่วมมือร่วมใจ ทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของตน โดยเฉพาะการส่งสัญญาณให้มีความ เข้าใจอย่างถูกต้องถึงความต้องการ ด้านข้อมูลข่าวสาร สำหรับการตัดสินใจ ตกลงใจของตน ในขณะเดียวกันแต่ละ คนจะต้องสามารถคาดการณ์ผลของ การปฏิบัติของหน่วยได้ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

6 วิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพ ไทย กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น กองบัญชาการร่วมในการป้องกัน ประเทศ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และควบคุมการปฏิบัติการของเหล่าทัพ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย เป็น ที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและมิตร ประเทศ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

7 ค่านิยมหลักกองบัญชาการ กองทัพไทย ๑.ความเป็น ทหารอาชีพ ๒.ความ จงรักภักดี ๓.ความกล้า หาญ ๔.การทำงาน เป็นทีม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

8 ความเป็นทหารอาชีพ ๑.ความมีวินัย ๒.ความเป็น ผู้นำ ๓.การมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ๔.ความ ซื่อสัตย์ ๕.การสร้าง นวัตกรรม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

9 ความจงรักภักดี ๑. การยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. การแสดงออกซึ่งการปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน หลักทั้ง ๓ ประการ ๓. การน้อมนำพระบรมราโชวาท มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ ราชการ และการดำเนินชีวิตอย่าง จริงจัง กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

10 ความกล้าหาญ ๑. ลักษณะนิสัยที่เข้มแข็งเพื่อที่จะ สร้างเกียรติยศต่อการตัดสินใจ ว่าผิดหรือถูก ๒. ความไม่เกรงกลัวในการ เผชิญหน้าต่อภยันตราย กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

11 ทำงานเป็นทีม ๑. การบูร ณาการ ๒. การ ปฏิบัติการร่วม ๓. เป็น หนึ่งเดียวกัน กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

12 ศีล ๕ ๑. เว้นจากการฆ่า สัตว์ ๒. เว้นจากการลัก ทรัพย์ ๓. เว้นจากการ ประพฤติผิดในกาม ๔. เว้นจากการพูด เท็จ ๕. เว้นจากการดื่ม สุราและของมึนเมา กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

13 พรหมวิหาร ๔ ๑. เมตตา - ความ ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ๒. กรุณา - ความ ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ๓. มุทิตา - ความยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี ๔. อุเบกขา - การรู้จักวาง เฉย กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

14 อิทธิบาท ๔ ๑. ฉันทะ - ความพอใจ ๒. วิริยะ - ความ พากเพียร ๓. จิตตะ - การเอาใจ ใส่ ๔. วิมังสา - การใช้ ปัญญาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

15 สังคหวัตถุ ๔ ๑. ทาน - การให้ การ เสียสละ ๒. ปิยะวาจา - การพูดจา ไพเราะอ่อนหวาน ๓. อัตถจริยา - การสงเคราะห์ ผู้อื่น ๔. สมานัตตา - ความเป็นผู้ที่ มีความเสมอต้นเสมอปลาย กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

16 ทิศ ๖ ๑. ทิศเบื้องหน้า - บิดา มารดา ๒. ทิศเบื้องขวา - ครู อาจารย์ ๓. ทิศเบื้องหลัง - สามี ภรรยา ๔. ทิศเบื้องซ้าย - มิตร สหาย ๕. ทิศเบื้องบน - พระสงฆ์ สมณพราหมณ์ ๖. ทิศเบื้องล่าง - บุคคล ที่ต่ำกว่า กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

17 โลกธรรม ๘ ๑. ได้ลาภ๕. เสื่อมลาภ ๒. ได้ยศ๖. เสื่อมยศ ๓. ได้รับสรรเสริญ๗. ถูกนินทา ๔. ได้รับความสุข ๘. ได้รับความทุกข์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ดาวน์โหลด ppt กรมส่งกำลังบำรุงทหาร. วิชา จริยธรรมการทำงาน ผู้บรรยาย พ. อ. นรินทร์ มีสมบูรณ์ ผอ. กบท. สบส. กบ. ทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google