งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เทคโนโลยีสื่อผสม การเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เทคโนโลยีสื่อผสม การเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เทคโนโลยีสื่อผสม การเรียนการสอน
หน้าแรก

2 สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคโนโลยีเป็นแบบผสม เน้นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ หน้าต่อไป

3 เพื่อสะดวกในการใช้สื่อ
ควรมีเครื่องฉาย โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวง เครื่องคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมล์โครโฟนให้ครบ หน้าต่อไป

4 ประโยชน์แก่นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ
ทำให้เกิดการพัฒนาไปในวันข้างหน้า เป็นสื่อที่ใช้เสริมการเรียนการสอน นอกจาก หนังสือแบบเรียน เนื้อหาน่ารู้จากอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำเสนอได้ หน้าต่อไป

5 คลิกที่ Index.html คลิกที่นี่

6 คลิกที่พระพุทธศาสนา คลิกที่นี่

7 เข้าสู่หน้ารวมแบบทดสอบ
คลิกที่นี่

8 จะปรากฏหน้าต่างไฟล์ที่ต้องการเกิดขึ้น
คลิกที่นี่

9 ไฟล์ที่ต้องการถูกเปิดออกพร้อมใช้งาน

10 หลังจากสอบเสร็จแล้ว ตามด้วยตรวจคำตอบ
คลิกที่นี่

11 จะได้ไฟล์ที่รวมเฉลยไว้ คลิกเลือกเฉลย
คลิกที่นี่

12 ก็จะปรากฏหน้าต่างปรากฏ เลือกตกลง
คลิกที่นี่

13 จะได้เฉลยคำตอบ

14 ทดสอบที่ วิชาเศรษฐศาสตร์
คลิกที่นี่

15 เข้าหน้าเว็บเศรษฐศาสตร์ ทดสอบคลิก
คลิกที่นี่ หน้าต่อไป

16 จะเข้าสู่เอกสาร 1 เริ่มเรียนชั่วโมงแรก คลิกที่
คลิกที่นี่ หน้าต่อไป

17 เปิดเทอมใหม่ กิจนิสัยที่ดีในการใช้ห้องเรียนสังคมศึกษา
1.พยายามมาให้ทันเวลาเรียน 2.ถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบหน้าห้องเรียนใต้โต๊ะนั่ง 3.ขออนุญาตเข้าห้องเรียนกรณีที่มาสาย 4.ดูแลความสะอาดของห้องเรียนจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อย 5.นั่งรอเพื่อนเตรียมตัวเตรียมใจก่อนเรียน .แบ่งกลุ่มบริหารจัดการห้องเรียน   กลุ่มละ 5 คน ดูแลข้อ 2- 5 พร้อมเรียน เริ่มด้วย สวดมนไหว้พระ  แผ่เมตตา  และนั่งสมาธิ นี้คือข้อตกลงในการเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้าต่อไป

18 ก่อนเรียนใช้เวลา 3-5 นาทีเตรียมตัวก่อนเรียน
กิจนิสัยที่ดี ฝึกนักเรียน เกิดมีผู้นำ ผู้ตามที่ดี ฝึกสมาธิ

19 บทสวดนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) ที่มา  : หน้าต่อไป

20 บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ ที่มา  : หน้าต่อไป

21 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530
การทำงาน  “เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

22 จัดทำโดย นางสุพิศ วงษ์บ้านหล่อ โรงเรียนวารินชำราบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอได้รับการขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่าน พ่อ-แม่ ครอบครัว ครู – อาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้จนมาถึงวันนี้ ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ Link หน้าแรก


ดาวน์โหลด ppt การใช้เทคโนโลยีสื่อผสม การเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google