งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 วาระที่ ๑.๑ คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ที่ ๒๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ (ปรับปรุง) เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

22 วาระที่ ๑.๒ กรรมการตัดสินกีฬาแต่ละประเภท
วาระที่ ๑.๒ กรรมการตัดสินกีฬาแต่ละประเภท วอลเล่ย์บอล ๑. นายสำเริง แผงศร ๒. นายอนวัช มาชัย ๓. นายสุพจน์ อุ่นตา ๔. นายอุรุพงษ์ ยาวะโนภาส จาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร

23 วาระที่ ๑.๒ กรรมการตัดสินกีฬาแต่ละประเภท
วาระที่ ๑.๒ กรรมการตัดสินกีฬาแต่ละประเภท บาสเกตบอล ๑. นางสุธิดา อารี โรงเรียนบ้านบาก ๒. นางชนิดา มงคลทวีวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา ๓. นายมนูญ ศรีมณฑา โรงเรียนบ้านหนองเลิง ๔. พีระศักดิ์ เจริญสุข สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร

24 วาระที่ ๑.๒ กรรมการตัดสินกีฬาแต่ละประเภท
วาระที่ ๑.๒ กรรมการตัดสินกีฬาแต่ละประเภท ฟุตบอล ๑. นายสุริยะ สมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู ๒. นายปราโมทย์ สุธีร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ๓. นายสมจิต เวชกามา โรงเรียนบ้านสะแนน ๔. นายมารุต นอมจิตต์ โรงเรียนหนองบัว

25 วาระที่ ๔.๑ จุดเริ่มต้นและรูปแบบการจัดขบวนพาเหรด การจัดตั้งขบวนพาเหรด
วาระที่ ๔.๑ จุดเริ่มต้นและรูปแบบการจัดขบวนพาเหรด การจัดตั้งขบวนพาเหรด ของแต่ละสถานศึกษา ป้ายสถานศึกษา คฑากร ธงชาติ ธงสถานศึกษา นักกีฬา 20 คน ขบวนพาเหรด 80 คน

26 วาระที่ ๔.๑ จุดเริ่มต้นและรูปแบบการจัดขบวนพาเหรด
วาระที่ ๔.๑ จุดเริ่มต้นและรูปแบบการจัดขบวนพาเหรด วงดุริยางค์ การจัดตั้งขบวนพาเหรด ของอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โรงเรียนยโสธรพณิชยการฯ + พรเพชร โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกุดชุม วงดุริยางค์ โรงเรียนไฮเทคโปลีเทคนิคยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

27 วาระที่ ๔.๒ พิธีการเปิดและปิดการแข่งขัน
วาระที่ ๔.๒ พิธีการเปิดและปิดการแข่งขัน ๔.๒.๑ การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ๔.๒.๒ การประกวด Miss Vocational Sport ๔.๒.๓ กิจกรรมอื่น ๆ

28 วาระที่ ๔.๓ การจัดสรรอัฒจันทร์
วาระที่ ๔.๓ การจัดสรรอัฒจันทร์ N โรงอาหาร / หอประชุม อัฒจันทร์ ๑ อัฒจันทร์ ๒ ถนน สุวรรณภูมิ - ยโสธร อัฒจันทร์ ๓ สนามฟุตบอล อัฒจันทร์ ๔ อัฒจันทร์ ๕ อัฒจันทร์ ๖

29 วาระที่ ๔.๔ การดำเนินงานของแต่ละฝ่าย
วาระที่ ๔.๔ การดำเนินงานของแต่ละฝ่าย

30 วาระที่ ๔.๔ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน
วาระที่ ๔.๔ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ๑๐,๐๐๐ บาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ๕,๐๐๐ บาท วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ๕,๐๐๐ บาท โรงเรียนยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี ๓,๐๐๐ บาท โรงเรียนพรเพชรบริหารธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑,๐๐๐ บาท โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกุดชุม ๓,๐๐๐ บาท โรงเรียนไฮเทคโปลีเทคนิคยโสธร ๑,๐๐๐ บาท

31 วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

32 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google