งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัด ยโสธร ที่ ๒๓ / ๒๕๕๓ ลง วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ( ปรับปรุง ) เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด ยโสธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ วาระที่ ๑. ๑

22 ๑. นายสำเริง แผงศร ๒. นายอนวัช มาชัย ๓. นายสุพจน์ อุ่นตา ๔. นายอุรุพงษ์ ยาวะโน ภาส วาระที่ ๑. ๒ กรรมการตัดสิน กีฬาแต่ละประเภท จาก สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดยโสธร

23 ๑. นางสุธิดา อารี โรงเรียนบ้านบาก ๒. นางชนิดา มงคลทวีวัฒน์ โรงเรียน เทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา ๓. นายมนูญ ศรีมณฑา โรงเรียน บ้านหนองเลิง ๔. พีระศักดิ์ เจริญสุข สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร วาระที่ ๑. ๒ กรรมการตัดสิน กีฬาแต่ละประเภท

24 ๑. นายสุริยะ สมบูรณ์ โรงเรียนชุมชน บ้านหนองคู ๒. นายปราโมทย์ สุธีร์ โรงเรียนยโสธร พิทยาสรรค์ ๓. นายสมจิต เวชกามา โรงเรียนบ้าน สะแนน ๔. นายมารุต นอมจิตต์ โรงเรียนหนองบัว วาระที่ ๑. ๒ กรรมการตัดสิน กีฬาแต่ละประเภท

25 วาระที่ ๔. ๑ จุดเริ่มต้นและรูปแบบ การจัดขบวนพาเหรด ป้ายสถานศึกษา คฑากร ธงชาติ ธง สถานศึ กษา นักกีฬา 20 คน ขบวนพาเหรด 80 คน การจัดตั้งขบวนพาเหรด ของแต่ละสถานศึกษา

26 วาระที่ ๔. ๑ จุดเริ่มต้นและรูปแบบ การจัดขบวนพาเหรด การจัดตั้งขบวนพาเหรด ของอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร วงดุริยางค์ วิทยาลัยเทคนิค ยโสธร โรงเรียนเทคโนโลยี บริหารธุรกิจกุดชุม โรงเรียนยโสธรพณิชยการฯ + พรเพชร วงดุริยางค์ โรงเรียนไฮเทคโปลี เทคนิคยโสธร วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยียโสธร วิทยาลัยการอาชีพเลิง นกทา

27 วาระที่ ๔. ๒ พิธีการเปิดและ ปิดการแข่งขัน ๔. ๒. ๑ การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ๔. ๒. ๒ การประกวด Miss Vocational Sport ๔. ๒. ๓ กิจกรรมอื่น ๆ

28 วาระที่ ๔. ๓ การจัดสรร อัฒจันทร์ อัฒจันท ร์ ๑ อัฒจันท ร์ ๒ อัฒจันท ร์ ๓ อัฒจันท ร์ ๔ อัฒจันท ร์ ๕ อัฒจันท ร์ ๖ สนามฟุตบอล โรงอาหาร / หอประชุม ถนน สุวรร ณภูมิ - ยโสธร N

29 วาระที่ ๔. ๔ การดำเนินงาน ของแต่ละฝ่าย

30 วาระที่ ๔. ๔ ใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ๑๐, ๐๐๐ บาท โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกุดชุม ๓, ๐๐๐ บาท โรงเรียนยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี ๓, ๐๐๐ บาท โรงเรียนไฮเทคโปลีเทคนิคยโสธร ๑, ๐๐๐ บาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ๕, ๐๐๐ บาท วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ๕, ๐๐๐ บาท โรงเรียนพรเพชรบริหารธุรกิจภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑, ๐๐๐ บาท

31 วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

32 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google