งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกีฬา สา ’ สุขเกมส์ 2013. สถานที่ในการจัดงาน กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ พิธีเปิดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ ณ สนามกีฬากลาง สวนสาธารณะพญาแถน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกีฬา สา ’ สุขเกมส์ 2013. สถานที่ในการจัดงาน กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ พิธีเปิดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ ณ สนามกีฬากลาง สวนสาธารณะพญาแถน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกีฬา สา ’ สุขเกมส์ 2013

2 สถานที่ในการจัดงาน กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ พิธีเปิดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ ณ สนามกีฬากลาง สวนสาธารณะพญาแถน งาน Sport night ณ ลานถนนหน้าโรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์

3 - ที่ตั้งจุดขบวนพาเหรด โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิต ๑๕ ขบวนพาเหรด นักกีฬาอาวุโส........................................................ - ขบวนการรณรงค์ แยกรายอำเภอ ( ยังไม่เรียงลำดับ อำเภอ ) • อำเภอไทยเจริญ เบาหวานความดัน • อำเภอกุดชุม คุณธรรมจริยธรรม • รพ. ยส. ลดโลกร้อน • อำเภอเมืองยโสธร คนไทยไร้พุง • อำเภอทรายมูล เด็กหญิงแม่ เอดส์ • อำเภอเลิงนกทา ไข้เลือดออก • อำเภอมหาชนะชัย สมุนไพร แพทย์แผนไทย • อำเภอค้อวัง บุหรี่ สุรา ยาเสพติด • อำเภอป่าติ้ว อุบัติเหตุ • อำเภอคำเขื่อนแก้ว คุณธรรมจริยธรรม

4 ผังแสดงเส้นทางขบวน พาเหรด งานกีฬาสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร ปี 2556 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 15 วิทยาการ ตำรวจ ( โรงพัก เก่า ) โรงพยาบา ล นายแพทย์ หาญ ถนนแจ้ง สนิท สี่แยก กุดชุม ตลาด สด เทศบ าล 1 สวนสาธาร ณะพญา แถน สนามกีฬา กลาง สวนสาธารณะ พญาแถน


ดาวน์โหลด ppt งานกีฬา สา ’ สุขเกมส์ 2013. สถานที่ในการจัดงาน กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ พิธีเปิดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ ณ สนามกีฬากลาง สวนสาธารณะพญาแถน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google