งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดย นายธวัชชัย เริงศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทย ประสิทธิ์ศาสตร์ การประชุมผู้ปกครอง ครั้ง ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดย นายธวัชชัย เริงศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทย ประสิทธิ์ศาสตร์ การประชุมผู้ปกครอง ครั้ง ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดย นายธวัชชัย เริงศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทย ประสิทธิ์ศาสตร์ การประชุมผู้ปกครอง ครั้ง ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

2 แนะนำบุคลากรใหม่  นางสาวศิร์ประภา เริงศาสตร์  ผู้จัดการและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

3 ชัยชนะของทีมฟุตบอลนักเรียนชาย อายุ ๑๒ ปี

4 ความสำเร็จของการออมทรัพย์ของ นักเรียน

5 การพัฒนาให้ผู้เรียนรักการอ่าน และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ร. ร. ดำเนินการ  แจกหนังสือให้นักเรียนอ่านก่อน นอน  แจกแบบฝึกคณิต ไทย อังกฤษ ให้ทำเป็นการทบทวนทุกวันศุกร์  เรียนวันเสาร์ครึ่งวัน

6 การขอความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง  ๑. การดูแลเอาใจใส่ลูกหลานในเรื่อง การแต่งกาย สุขภาพ การอ่านหนังสือ ความประพฤติ  ๒. สนับสนุนให้ลูกหลานได้เล่าเรียน อย่างเต็มที่ อย่ามาสาย อย่าขาดเรียน  ๓. ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ทุกครั้ง เช่น การปฏิบัติธรรม ทัศนศึกษา การชมโขน เข้าค่ายลูกเสือ การทำบุญ ทางพระพุทธศาสนา

7 การขอความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง  ๔. พบเห็นครูไม่บริการ ไม่เอาใจใส่ ไม่ โอภาปราศรัย แจ้งร. ร. ทันที  ๕. ติดตามข่าวสารการดำเนินงานของ โรงเรียนที่ www.thaiprasitsart.ac.th

8 กิจกรรมเสริมที่โรงเรียนจัดไม่ได้เป็นการ บังคับให้เลือกเรียน  เทควันโด  ภาษาจีน  คีย์บอร์ด / วงดุริยางค์  เรียนพิเศษตอนเย็น

9 ขั้นตอนหลังการประชุม  ๑. ชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องชำระ  ค่าเล่าเรียน  ค่าเรียนภาษาอังกฤษ  ค่าเรียนคอมพิวเตอร์  ค่ากระดาษ  ค่าทัศนศึกษา

10 ขั้นตอนหลังการประชุม  ๒. ชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เลือกชำระ  ค่าเรียนเทควันโด  ค่าเรียนภาษาจีน  ค่าเรียนคีย์บอร์ด / วงดุริยางค์  ค่ารถโรงเรียนวันละ ๑๐ บาท ( ชำระวันต่อ วัน ) 


ดาวน์โหลด ppt วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดย นายธวัชชัย เริงศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทย ประสิทธิ์ศาสตร์ การประชุมผู้ปกครอง ครั้ง ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google