งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดย นายธวัชชัย เริงศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์

2 แนะนำบุคลากรใหม่ นางสาวศิร์ประภา เริงศาสตร์
นางสาวศิร์ประภา เริงศาสตร์ ผู้จัดการและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

3 ชัยชนะของทีมฟุตบอลนักเรียนชายอายุ ๑๒ ปี

4 ความสำเร็จของการออมทรัพย์ของนักเรียน

5 การพัฒนาให้ผู้เรียนรักการอ่านและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ร.ร.ดำเนินการ
แจกหนังสือให้นักเรียนอ่านก่อนนอน แจกแบบฝึกคณิต ไทย อังกฤษ ให้ทำเป็นการทบทวนทุกวันศุกร์ เรียนวันเสาร์ครึ่งวัน

6 การขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง
๑. การดูแลเอาใจใส่ลูกหลานในเรื่อง การแต่งกาย สุขภาพ การอ่านหนังสือ ความประพฤติ ๒. สนับสนุนให้ลูกหลานได้เล่าเรียนอย่างเต็มที่ อย่ามาสาย อย่าขาดเรียน ๓. ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั้ง เช่น การปฏิบัติธรรม ทัศนศึกษา การชมโขน เข้าค่ายลูกเสือ การทำบุญทางพระพุทธศาสนา

7 การขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง
๔. พบเห็นครูไม่บริการ ไม่เอาใจใส่ ไม่โอภาปราศรัย แจ้งร.ร.ทันที ๕. ติดตามข่าวสารการดำเนินงานของโรงเรียนที่

8 กิจกรรมเสริมที่โรงเรียนจัดไม่ได้เป็นการบังคับให้เลือกเรียน
เทควันโด ภาษาจีน คีย์บอร์ด/วงดุริยางค์ เรียนพิเศษตอนเย็น

9 ขั้นตอนหลังการประชุม
๑. ชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องชำระ ค่าเล่าเรียน ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่ากระดาษ ค่าทัศนศึกษา

10 ขั้นตอนหลังการประชุม
๒. ชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เลือกชำระ ค่าเรียนเทควันโด ค่าเรียนภาษาจีน ค่าเรียนคีย์บอร์ด/วงดุริยางค์ ค่ารถโรงเรียนวันละ ๑๐ บาท(ชำระวันต่อวัน)


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google