งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญาวัตถุนิยม วิภาษ (Dialectical Materialism) “ The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it. “ Karl.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญาวัตถุนิยม วิภาษ (Dialectical Materialism) “ The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it. “ Karl."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรัชญาวัตถุนิยม วิภาษ (Dialectical Materialism) “ The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it. “ Karl Marx, spring 1845. Present By PP on Feb 7,2007.

2 ฐานะและความสัมพันธ์ของปรัชญากับ ความรู้แขนงต่างๆของมนุษยชาติ ปรัชญา คือความรู้แห่งความรู้ ธรรมชาติ ฟิสิคส์ เคมี ชีววิทยา กลศาสตร์ ฯลฯ สังคม เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯลฯ

3 ที่มาและพัฒนาการของปรัชญา วัตถุนิยมวิภาษ ปรัชญาวัตถุนิยม ของฟอยเออร์บั๊ค (Ludwig Feuerbach ) คือ ปรัชญาวัตถุ นิยมแบบกลไก ปรัชญาวิภาษวิธี ของเฮเกล (Georg Wilhelm Friedrich Hegel ) คือปรัชญาวิภาษ วิธีแบบจิตนิยม

4 ฐานะและความสัมพันธ์ของ ปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษ กับทฤษฎีอื่นๆของมาร์กซ กับทฤษฎีวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ กับทฤษฎีสังคมนิยม

5 วัตถุนิยมกับจิตนิยม โลกและจักรวาล คืออะไร ? – ปัญหาแรก ของปรัชญา วัตถุ (matter) ดำรงอยู่มาก่อน เป็นอิสระ และไม่ขึ้นกับจิต (Mind) วัตถุ เป็นต้นตอ จิตเป็นเพียงภาพสะท้อน ของวัตถุ มนุษย์ สามารถเรียนรู้ โลก จักรวาลและกฎ ของมันได้

6 เอกภาพของด้านตรงกันข้าม : กฎ แห่งความขัดแย้ง ลักษณะทั่วไปของความขัดแย้ง คือ ดำรง อยู่ในสรรพสิ่ง ตั้งแต่ต้นจนจบ ลักษณะเฉพาะของความขัดแย้ง – ความสัมพันธ์ของเฉพาะกับทั่วไป คุณภาพของรูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอน และ ด้านตรงข้ามที่แตกต่างกัน “ วิเคราะห์รูปธรรม อย่างเป็นรูปธรรม ”

7 เอกภาพของด้านตรงกันข้าม : กฎ แห่งความขัดแย้ง ( ต่อ ) ความขัดแย้งหลัก และความขัดแย้ง รอง ด้านหลักและด้านรองของความ ขัดแย้ง ลักษณะที่เป็นเอกภาพกันและลักษณะ ที่ต่อสู้กันของด้านตรงกันข้าม

8 เอกภาพของด้านตรงกันข้าม : กฎ แห่งความขัดแย้ง ( ต่อ ) ลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ ไม่เป็นปฏิปักษ์ และการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการแบบรูปเกลียวหรือก้นหอย – การปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ การซ้ำรอยไปบน พื้นฐานที่สูงกว่า -- ความแตกต่างจาก ทฤษฎีวิวัฒนาการ

9 โลกทัศน์ 2 ชนิด -- ลักษณะทั่วไป ของวัตถุ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน กับ โดดเดี่ยว เปลี่ยนแปลง กับ หยุดนิ่ง ปริมาณ กับ คุณภาพ มูลเหตุภายใน กับ ปัจจัยภายนอก สองด้าน กับ ด้านเดียว หนึ่ง กับ ทั้งหมด

10 โลกทัศน์ 2 ชนิด – ลักษณะทั่วไป ของวัตถุ ( ต่อ ) เก่า กับ ใหม่ ธาตุแท้ กับ ปรากฏการณ์ เนื้อหา กับ รูปแบบ เหตุ กับ ผล แน่นอน กับ บังเอิญ ความเป็นไปได้ กับความเป็นจริง

11 ความรู้และการปฏิบัติ ความรู้ทางตรงกับทางอ้อม ความรู้จากคนโบราณและคนต่างแดน กระบวนการแห่งการพัฒนาของความรู้ – จาก รู้สึก สู่ เหตุผล วัตถุประสงค์และบรรทัดฐานของความรู้ – การปฏิบัติ ทฤษฎี กับ การปฏิบัติ

12 ความจริง และสัจธรรม ที่มาของสัจธรรมคือความจริง – หาสัจจะ จากความเป็นจริง สัจธรรมทั่วไปและสัจธรรมเฉพาะ สัจธรรมสัมบูรณ์และสัจธรรมสัมพัทธ์


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญาวัตถุนิยม วิภาษ (Dialectical Materialism) “ The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it. “ Karl.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google