งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รูปแบบของข้อสอบ ดร. ผดุงชัย ภู่พัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2 รูปแบบข้อสอบของ สทศ. รูปแบบข้อสอบ O-NET ของ สทศ. มี 4 รูปแบบ
1. ปรนัย 4 – 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบ 2. ปรนัยหลายหมวด เลือกตอบจากแต่ละหมวด ที่เชื่อมโยงกัน 3. ปรนัยหลายตัวเลือก หลายคำตอบ 4. เติมค่าหรือตัวเลข เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

3 ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ
แบบที่ 1 ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบ Direction : Identify the incorrect part of each sentence Example : The man sits in the first row is busy drawing A B C a picture of the visiting lecturer. D

4 ตัวอย่างการตอบ แบบที่ 1 1 2 3 4 Choice Item No. 1 2 3 4    
1 2 3 4         5 6 7 8

5 แบบที่ 2 ปรนัยหลายหมวด เลือกตอบจากแต่ละ
หมวดที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่าง : อ่านข้อความหรือบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วเลือกคำตอบที่ เกี่ยวข้องกับข้อความหรือบทประพันธ์ ที่กำหนดจากหมวด คำตอบ ก ข และ ค ให้ถูกต้องครบทั้ง 3 หมวด(หมวดละ 1 คำตอบ) จึงจะได้คะแนน

6 ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ
จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ แม้จะเรียนวิชาทางค้าขาย อย่าปากร้ายพูดจาอัชฌาสัย จึงซื้อง่ายขายดีมีกำไร ด้วยเขาไม่เคืองจิตระอิดระอา เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ

7 ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ แบบที่ 2
คำตอบ 1. กลอนแปด 2. กลอนสักวา 3. กลอนเสภา 4. กาพย์ยานี 11 1. คำชี้แจง 2. คำสั่งสอน 3. คำแนะนำ 4. คำอธิบาย 1. ปากหอยปากปู 2. ปากเป็นชักยนต์ 3. ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม 4. ปากเป็นเอกเลขเป็นโท

8 ตัวอย่างการตอบ แบบที่ 2 ข้อที่               

9 แบบที่ 3 ปรนัยหลายตัวเลือก หลายคำตอบ
ตัวอย่าง : จากโจทย์ให้ระบายคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบ จาก 6 ตัวเลือก ที่กำหนดให้ ข้อใดไม่ถูก ต้องเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10 คำตอบ ข้อ 3 และ 6 1. นำกาละมังไปปะรูรั่ว 2. ปิดไฟเมื่อออกจากห้อง
3. รวบรวมถุงพลาสติกไปทำลาย 4. นำยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นถังขยะ 5. ทำกระปุกออมสินจากเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ 6. ส่งเสริมให้ใช้โฟมทำกระทงเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ จากลำคลอง คำตอบ ข้อ 3 และ 6

11 ตัวอย่างการตอบ แบบที่ 3 ข้อที่ 1       2      
                       

12 แบบที่ 4 เติมค่าหรือตัวเลข เช่น คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ตัวอย่าง : จากโจทย์จงเขียนและระบายคำตอบในกระดาษคำตอบ – = ……… คำตอบ 10.56

13 ตัวอย่างการตอบ แบบที่ 4 ข้อ 1 1 . 5 6

14 ข้อสอบ PISA 1. เลือกตอบ 1.1 หนึ่งสถานการณ์หนึ่งคำถาม
1.2 หนึ่งสถานการณ์หลายคำถาม 2. เขียนตอบ 3. แบบเชิงซ้อน 3.1 เลือกตอบ 3.2 เขียนตอบ 3.3 ผสมผสาน

15 ข้อสอบเลือกตอบหนึ่งสถานการณ์หนึ่งคำถาม

16 เฉลย

17 ข้อสอบเขียนตอบหนึ่งสถานการณ์หนึ่งคำถาม

18 เฉลย

19 ข้อสอบเขียนตอบหนึ่งสถานการณ์หลายคำถาม

20 เฉลย

21 ข้อสอบเขียนตอบหนึ่งสถานการณ์หลายคำถาม

22 ข้อสอบแบบเชิงซ้อน

23 เฉลย

24 ข้อสอบแบบเชิงซ้อน

25 สวัสดี วั วั ดี ดี


ดาวน์โหลด ppt คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google