งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบของ ข้อสอบ รูปแบบของ ข้อสอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบของ ข้อสอบ รูปแบบของ ข้อสอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบของ ข้อสอบ รูปแบบของ ข้อสอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2 รูปแบบข้อสอบของ สทศ. รูปแบบข้อสอบ O-NET ของ สทศ. มี 4 รูปแบบ 1. ปรนัย 4 – 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบ 2. ปรนัยหลายหมวด เลือกตอบ จากแต่ละหมวด ที่เชื่อมโยงกัน 3. ปรนัยหลายตัวเลือก หลาย คำตอบ 4. เติมค่าหรือตัวเลข เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

3 ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ แบบที่ 1 ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบ Direction : Identify the incorrect part of each sentence Example : The man sits in the first row is busy drawing A BC a picture of the visiting lecturer. D

4 ตัวอย่างการตอบ แบบที่ 1 Choic e Item No. 1 2 3 4 12341234         56785678

5 แบบที่ 2 ปรนัยหลายหมวด เลือกตอบ จากแต่ละ หมวดที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่าง : อ่านข้อความหรือบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้ว เลือกคำตอบที่ เกี่ยวข้องกับข้อความหรือบทประพันธ์ ที่ กำหนดจากหมวด คำตอบ ก ข และ ค ให้ถูกต้องครบทั้ง 3 หมวด ( หมวดละ 1 คำตอบ ) จึงจะได้คะแนน

6 ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น อย่าตะคั้น ตะคอกให้เคืองหู ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู คนจะหลู่ ล่วงลามไม่ขามใจ แม้จะเรียนวิชาทางค้าขาย อย่า ปากร้ายพูดจาอัชฌาสัย จึงซื้อง่ายขายดีมีกำไร ด้วยเขาไม่เคือง จิตระอิดระอา เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ยาก โหยหิวเพราะชิวหา แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาจง พิเคราะห์ให้เหมาะความ

7 ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ แบบที่ 2 คำตอบ 1 2 4 กขค 1. กลอนแปด 2. กลอน สักวา 3. กลอนเสภา 4. กาพย์ยานี 11 1. คำ ชี้แจง 2. คำสั่งสอน 3. คำแนะนำ 4. คำอธิบาย 1. ปากหอย ปากปู 2. ปากเป็น ชักยนต์ 3. ปากไม่สิ้น กลิ่นน้ำนม 4. ปากเป็น เอกเลขเป็นโท

8 ตัวอย่างการตอบ แบบที่ 2 ข้อที่         

9 แบบที่ 3 ปรนัยหลายตัวเลือก หลาย คำตอบ ตัวอย่าง : จากโจทย์ให้ระบายคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบ จาก 6 ตัวเลือก ที่กำหนดให้ 1. ข้อใดไม่ถูก ต้องเกี่ยวกับการรักษา ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10 1. นำกาละมังไปปะรูรั่ว 2. ปิดไฟเมื่อออกจากห้อง 3. รวบรวมถุงพลาสติกไปทำลาย 4. นำยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็น ถังขยะ 5. ทำกระปุกออมสินจากเศษกระดาษ หนังสือพิมพ์ 6. ส่งเสริมให้ใช้โฟมทำกระทงเพื่อ ความสะดวกในการจัดเก็บ จากลำคลอง คำตอบข้อ 3 และ 6

11 ตัวอย่างการตอบ แบบที่ 3 ข้อที่ 1      2     3     4    

12 แบบที่ 4 เติมค่าหรือตัวเลข เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตัวอย่าง : จากโจทย์จงเขียนและระบายคำตอบใน กระดาษคำตอบ 1. 36.50 – 25.94 = ……… คำตอบ 10.56

13 ตัวอย่างการตอบ แบบที่ 4 ข้อ 1 10.56                                                 

14 ข้อสอบ PISA 1. เลือกตอบ 1.1 หนึ่งสถานการณ์หนึ่งคำถาม 1.2 หนึ่งสถานการณ์หลายคำถาม 2. เขียนตอบ 1.1 หนึ่งสถานการณ์หนึ่งคำถาม 1.2 หนึ่งสถานการณ์หลายคำถาม 3. แบบเชิงซ้อน 3.1 เลือกตอบ 3.2 เขียนตอบ 3.3 ผสมผสาน

15 ข้อสอบเลือกตอบหนึ่งสถานการณ์หนึ่ง คำถาม

16 เฉลย

17 ข้อสอบเขียนตอบหนึ่งสถานการณ์หนึ่ง คำถาม

18 เฉลย

19 ข้อสอบเขียนตอบหนึ่งสถานการณ์หลาย คำถาม

20 เฉลย

21 ข้อสอบเขียนตอบหนึ่งสถานการณ์หลาย คำถาม

22 ข้อสอบแบบเชิงซ้อน

23 เฉลย

24 ข้อสอบแบบเชิงซ้อน

25 ส ส วั ส ส ดี ส ส วั ส ส ดี สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบของ ข้อสอบ รูปแบบของ ข้อสอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google