งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ดร. ธ. ธง พวงสุวรรณ 081-3777376 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ดร. ธ. ธง พวงสุวรรณ 081-3777376 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ดร. ธ. ธง พวงสุวรรณ tau-tong.pu@east.spu.ac.th 081-3777376 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี

2 ลักษณะแบบทดสอบหลาย ตัวเลือกที่ดี  ข้อคำถามที่เป็นส่วนนำนั้น ควรใช้ภาษาที่ ชัดเจน กระทัดรัดได้ใจความ และเรื่องที่ถาม ควรเป็นเรื่องที่สำคัญเพียงเรื่องเดียวในแต่ละ ข้อ  ตัวคำถามควรใช้ข้อความในเชิงบวก หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความเชิงปฏิเสธ แต่ถ้า จำเป็นต้องใชก็ควรขีดเส้นใต้หรือเขียนเป็น ตัวเน้นคำที่เป็นปฏิเสธเพื่อให้เห็นชัดเจน และเป็นการเน้นตัวคำถามด้วย  ข้อกระทงแต่ละข้อ ควรเป็นอิสระหรือแยก ขาดจากกัน ไม่ขึ้นอยู่กับข้ออื่นๆ ในแบบทก สอบชุดนั้นๆ

3 ลักษณะแบบทดสอบหลาย ตัวเลือกที่ดี  ถ้าข้อคำถามข้อใดที่ต้องอาศัยกราฟ ตาราง ฯลฯ ตัวคำถามและตัวเลือกจะต้องหาจาก ข้อมูลหรือมีความเกี่ยวเนื่องที่มาจากกราฟ หรือตารางประกอบนั้นๆ  คำที่จะให้ความหมาย ควรให้อยู่ในตัวคำถาม ส่วนคำจำกัดความให้อยู่ในตัวเลือก  ควรหลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลือกประเภท “ ถูก ทุกข้อ ” หรือ “ ทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้น ” หรือ “ คำตอบถูกไม่ได้ให้ไว้ ”

4 ลักษณะแบบทดสอบหลาย ตัวเลือกที่ดี  การเขียนคำถาม จะต้องระวังไม่ให้คำตอบ ของข้อหนึ่งสามารถได้มาจากคำถามของ อีกข้อหนึ่ง  ลักษณะของข้อคำถาม จะต้องไม่ก่อให้เกิด การชี้แนะคำตอบ  การจัดเรียงตำแหน่งตัวเลือกที่ถูกของข้อ ต่างๆ ควรอยู่ในลักษณะสุ่ม

5 ลักษณะแบบทดสอบหลาย ตัวเลือกที่ดี  ตัวเลือกที่ถูก ควรจะกระจายไปยังลำดับที่ ก ข ค ง หรือ จ ในจำนวนที่ไม่แตกต่างกัน นัก  การจัดเรียงข้อกระทงความ และการ ดำเนินการจัดพิมพ์ควรให้อยู่ในรูปแบบ เดียวกัน  ข้อคำถามข้อหนึ่งควรจะสิ้นสุดในหน้า เดียวกัน ไม่ควรที่จะมีคำถามและตัวเลือก ของข้อเดียวกันไปอยู่แยกกันคนละหน้า เพราะจะทำให้ผู้ตอบสับสน

6 หลักในการสร้าง แบบทดสอบอัตนัย  เขียนคำสั่งหรือคำชี้แจงให้ชัดเจนว่า แบบทดสอบนั้นต้องการให้ผู้ตอบทำ อย่างไร มีเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนน อย่างไร  ควรถามเฉพาะเรื่องที่สำคัญๆ และเป็น เรื่องที่แบบทดสอบปรนัยอื่นๆ วัดได้ไม่ดี เท่า  ควรระบุให้ชัดเจนว่า แบบทดสอบนั้นเป็น แบบจำกัดคำตอบหรือไม่ เพื่อผู้ตอบจะได้ วางแผนการตอบได้ถูกต้อง

7 หลักในการสร้าง แบบทดสอบอัตนัย  ควรกำหนดขอบเขตของคำถาม เพื่อให้ ผู้ตอบเข้าใจจุดมุ่งหมายในการวัดและ สามารถตอบได้ตรงประเด็นการวัด  เขียนคำถามโดยพิจารณาระดับความยาก ง่ายและจำนวนข้อให้เหมาะสมกับเวลาที่ กำหนดให้เพื่อให้ผู้ตอบสามารถจะตอบได้ ครบทุกข้อ  ควรกำหนดคะแนนและหลักเกณฑ์ในการ ให้คะแนนของแต่ละข้อไว้ด้วย

8 หลักในการสร้าง แบบทดสอบอัตนัย  ไม่ควรให้มีการเลือกตอบเป็นบางข้อ เพราะ อาจมีการได้เปรียบกันเนื่องจากข้อสอบแต่ ละข้อมีความยากง่ายไม่เท่ากันและวัด เนื้อหาแตกต่างกัน  ไม่ควรถามเรื่องที่ผู้เรียนเคยทำหรือเคย อภิปรายมาก่อน เพราะจะเป็นการวัด ความจำ ควรถามในเรื่องที่ผู้เรียนต้อง พยายามนำกฎเกณฑ์หรือความรู้ไปใช้ใน สถานการณ์ใหม่  เขียนคำถามให้ชัดเจนและมีลักษณะ เฉพาะเจาะจงว่าให้ต้องการให้ตอบอย่างไร หรือในแง่ใด

9 หลักในการสร้าง แบบทดสอบอัตนัย  ถ้าเป็นคำถามที่เป็นประเด็นขัดแย้ง ยังหา ข้อยุติไม่ได้ควรมุ่งทดสอบความสามารถใน การหาหลักฐานมายืนยันมากกว่าทดสอบ อย่างอื่น ไม่ควรจะเน้นว่าถูกหรือผิด ใช่ หรือม่ใช่ ควรจะทดสอบการหาเหตุผลมา อธิบายหรือสนับสนุนมากกว่า  พยายามใช้คำถามหลายๆ แบบหลีกเลี่ยง คำถามประเภทวัดความรู้ ความจำ ควรใช้ คำถามที่วัดสมรรถภาพขั้นสูง

10 หลักในการสร้าง แบบทดสอบอัตนัย  พยายามเขียนข้อสอบให้มีจำนวนมากข้อ โดยจำกัดให้ตอบสั้นๆ เพื่อจะได้วัดได้ ครอบคลุมเนื้อหาซึ่งจะทำให้แบบทดสอบมี ความเชื่อมั่นสูงขึ้น  เมื่อเขียนคำถามแล้ว ควรเขียนคำตอบด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบความชัดเจนของ คำถาม ถ้าไม่ชัดเจนจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ ชัดเจนก่อนนำไปใช้จริง  ถ้าแบบทดสอบมีจำนวนข้อหลายข้อ ควรจะ เรียงลำดับจากง่ายไปหายากเพื่อกระตุ้น จูง ใจหรือยั่วยุให้ผู้ตอบอยากตอบมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ดร. ธ. ธง พวงสุวรรณ 081-3777376 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google