งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๑ สมัยรัชกาลที่ ๑ พ. ศ. ๒๓๓๑ - ๒๓๓๒ ได้มีการ สร้างพระบรมมหาราชวังภายในวัดพระอามมีแผ่น ศิราจารึกสรรพศิลปะวิทยาการมากมาย จารึกมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๑ สมัยรัชกาลที่ ๑ พ. ศ. ๒๓๓๑ - ๒๓๓๒ ได้มีการ สร้างพระบรมมหาราชวังภายในวัดพระอามมีแผ่น ศิราจารึกสรรพศิลปะวิทยาการมากมาย จารึกมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๑ สมัยรัชกาลที่ ๑ พ. ศ. ๒๓๓๑ - ๒๓๓๒ ได้มีการ สร้างพระบรมมหาราชวังภายในวัดพระอามมีแผ่น ศิราจารึกสรรพศิลปะวิทยาการมากมาย จารึกมี หลายอย่าง เช่น โบราณคดี วรรณคดี กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ถือเป็น ฉบับตำรา มีพระสมภารวัด และพระภิกษุเป็นผู้สอน มีศิษย์วัด สามเณรและภิกษุเป็นผู้เรียน มีการสอน แบบรายบุคคล สื่อการเรียนการสอนมีการใช้ไม้ กระดาน ดินสอหิน ไม้บรรทัด หินหระใบไม้มีการ สลักไว้

3 รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๒ สมัยรัชกาลที่ ๒ มีการฟื้นฟูกิจการด้านการศึกษา และวรรณคดี การศึกษายังคงมีศูนย์กลางยู่ที่วัดยังไม่มีการ ตั้งโรงเรียนขึ้นและยังไม่มีการแบ่งชั้นเรียนที่แน่นอนเป็นการเรียน การสอน การอ่าน การเขียนใช้หนังสือจินดามณี ซึ่งเป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรก

4 รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๓ สมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นสมัยที่การกวีรุ่งเรืองมาก และยังคงนำ แบบแผนในหนังสือจินดามณีครั้งกรุงเก่ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ ให้ง่ายขึ้น มีการแต่งบทประพันธ์ประกอบเรื่องช่วยให้การอ่าน แตกฉากฉาน และได้มีหนังสือสำหรับฝึกอ่านให้คล่อง ลักษณะ แบบเรียนเริ่มต้นด้วยพยัญชนะ ๔๔ ตัว ตั้ง ก ถึง ฮ และสระที่ใช้ผสม พยัญชนะ ๑๔ ตัว คือหนังสือประถม ก กา

5 รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๔ พ. ศ. ๒๓๗๙ มีการปฎิรูปการศึกษาแบบเดิม มาเป็น การศึกษาแบบระบบโรงเรียนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็กพระสังฆราชคิดวิธีเขียนภาษาไทย แทนภาษาบาลีและ มีการถอดแบบตัวพิมพ์ไทยจากลายมือการเขียน ลายมือจากใบลาน ที่สวยงาม

6 หนังสือแบบเรียนที่ใช้ศึกษา ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ๑. ประถม ก กา

7 ๒. สุบินทกุมาร

8 ๓. ปฐมมาลา

9 ๔. ประถมจินดามณี เล่ม ๑

10 ๕. ประถมจินดามณี เล่ม ๒

11  หนังสือการประถมศึกษากับลายสือไทย เรียบเรียง : นางฉวีวรรณ กวีรติกร ผู้จัดพิมพ์ : สำนักงานคณะการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 1  หนังสือการประถมศึกษา พิมพ์ที่ ห. จ. ก. วัชระการพิมพ์ เลขที่ 21/4 ซอยสุขสันต์ 2 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ นางประทิน นาควัชระ ผู้พิมพ์ - โฆษณา 2522 โทร 3775799

12 นางสาวเพ็ญศิริ สุโพธิ์ชัย 551121815 นางสาวเกษร วรวัฒน์ 551121817 นางสาวพรพิมล เงินทอง 551121836 นางสาวกัญญารัตน์ ถนอมทัพ 551121843 นางสาวอรสา อุดมลาภ 551121846 จัดทำ โดย


ดาวน์โหลด ppt รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๑ สมัยรัชกาลที่ ๑ พ. ศ. ๒๓๓๑ - ๒๓๓๒ ได้มีการ สร้างพระบรมมหาราชวังภายในวัดพระอามมีแผ่น ศิราจารึกสรรพศิลปะวิทยาการมากมาย จารึกมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google