งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
พัฒนาการของ การประถมศึกษา ยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

2 รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๑
รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๑ สมัยรัชกาลที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๓๑-๒๓๓๒ ได้มีการสร้างพระบรมมหาราชวังภายในวัดพระอามมีแผ่นศิราจารึกสรรพศิลปะวิทยาการมากมาย จารึกมีหลายอย่าง เช่น โบราณคดี วรรณคดี กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ถือเป็น ฉบับตำรา มีพระสมภารวัด และพระภิกษุเป็นผู้สอน มีศิษย์วัด สามเณรและภิกษุเป็นผู้เรียน มีการสอนแบบรายบุคคล สื่อการเรียนการสอนมีการใช้ไม้กระดาน ดินสอหิน ไม้บรรทัด หินหระใบไม้มีการสลักไว้

3 รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๒
รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๒ สมัยรัชกาลที่ ๒ มีการฟื้นฟูกิจการด้านการศึกษา และวรรณคดี การศึกษายังคงมีศูนย์กลางยู่ที่วัดยังไม่มีการ ตั้งโรงเรียนขึ้นและยังไม่มีการแบ่งชั้นเรียนที่แน่นอนเป็นการเรียน การสอน การอ่าน การเขียนใช้หนังสือจินดามณี ซึ่งเป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรก

4 รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๓
รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๓ สมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นสมัยที่การกวีรุ่งเรืองมาก และยังคงนำ แบบแผนในหนังสือจินดามณีครั้งกรุงเก่ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ ให้ง่ายขึ้น มีการแต่งบทประพันธ์ประกอบเรื่องช่วยให้การอ่าน แตกฉากฉาน และได้มีหนังสือสำหรับฝึกอ่านให้คล่อง ลักษณะ แบบเรียนเริ่มต้นด้วยพยัญชนะ ๔๔ ตัว ตั้ง ก ถึง ฮ และสระที่ใช้ผสม พยัญชนะ ๑๔ ตัว คือหนังสือประถม ก กา

5 รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๔
รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๔ พ.ศ.๒๓๗๙ มีการปฎิรูปการศึกษาแบบเดิม มาเป็น การศึกษาแบบระบบโรงเรียนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็กพระสังฆราชคิดวิธีเขียนภาษาไทย แทนภาษาบาลีและ มีการถอดแบบตัวพิมพ์ไทยจากลายมือการเขียน ลายมือจากใบลาน ที่สวยงาม

6 หนังสือแบบเรียนที่ใช้ศึกษาในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
๑. ประถม ก กา

7 ๒. สุบินทกุมาร

8 ๓. ปฐมมาลา

9 ๔. ประถมจินดามณี เล่ม ๑

10 ๕. ประถมจินดามณี เล่ม ๒

11 อ้างอิง หนังสือการประถมศึกษากับลายสือไทย เรียบเรียง:นางฉวีวรรณ กวีรติกร ผู้จัดพิมพ์:สำนักงานคณะการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งที่1 หนังสือการประถมศึกษา พิมพ์ที่ ห.จ.ก. วัชระการพิมพ์ เลขที่ 21/4 ซอยสุขสันต์ 2 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ นางประทิน นาควัชระ ผู้พิมพ์-โฆษณา 2522 โทร

12 จัดทำโดย นางสาวเพ็ญศิริ สุโพธิ์ชัย 551121815
นางสาวเพ็ญศิริ สุโพธิ์ชัย นางสาวเกษร วรวัฒน์ นางสาวพรพิมล เงินทอง นางสาวกัญญารัตน์ ถนอมทัพ นางสาวอรสา อุดมลาภ


ดาวน์โหลด ppt ยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google