งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนธุรกิจ บริษัท สินไทย อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนธุรกิจ บริษัท สินไทย อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนธุรกิจ บริษัท สินไทย อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม

2 2 รูปแบบธุรกิจของกิจการ KP KA KR VPCRCS CH CSRS Value Proposition Key PartnersKey Activities Key Resources Customer Relationship Customer Segmentation Channel Revenue Stream Cost Structure ช่วยเหลื อสังคม ออกร้าน งานแฟร์ รายได้ จากการ ขาย การ ออกแบบ ค่าจ้าง ผลิต ผู้ผลิ ต ต่างประเ ทศ วัตถุดิบ แหล่ง วัตถุดิ บ นัก ออกแบ บ ผู้จัด จำหน่า ย ใน ประเทศ Social Network การ ออกแบบ

3 3 กลยุทธ์ การเติบโตอย่างมั่นคง สร้างแบรนด์ให้ชัดเจน รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดอย่างต่อเนื่อง

4 4 กลยุทธ์ ( ช่องทางจำหน่าย ) ช่องทางจำหน่าย Wear me natural อาศัย ช่องทางการออกงานแสดง สินค้าเพื่อสร้างรายได้ และหา ลูกค้า โดยอาศัย โซเชียลเน็ท เวอร์ค อย่าง Facebook เป็น การสร้างกลุ่มผู้ติดตาม และ แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ควรจัดทำเว็บไซต์ สร้าง ตำแหน่ง “ สิ่งทอจาก ธรรมชาติ ” ให้โดดเด่น ด้วย รูปลักษณ์การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจาก คู่แข่ง

5 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ต้องมีข้อมูล ข่าวสารต่อเนื่อง

6 6 กลยุทธ์ ( ช่องทางจำหน่าย ) ช่องทางจำหน่าย ( ออนไลน์ ) ปัจจุบันการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนในการ ขยายตลาด ถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่ผู้ประกอบการต้องมี ความรู้ในการสร้างข้อมูลที่ดีเพื่อโน้มน้าวผู้พบเห็นให้เกิด ความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังต้องมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ไปให้กลุ่มเป้าหมายทราบ การใช้โซเชียลมีเดีย อย่างเฟสบุ๊คนั้น ยังไม่เหมาะกับการ ขายสินค้าโดยตรง แต่ควรจะเป็นแหล่งข้อมูล เพื่อรวมกลุ่ม ผู้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน แล้วจึงแนะนำไปยังเว็บไซต์ ธุรกิจ สำหรับการใช้ระบบสำเร็จรูปของผู้ให้บริการเว็บไซต์ อาจมี ข้อจำกัดบางประการ แต่สิ่งสำคัญคือ “ ความสดใหม่ ” ของ ข้อมูล ที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงให้ทันเท รนด์ และตอบสนองความต้องการของผู้เข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt แผนธุรกิจ บริษัท สินไทย อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google