งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดบัญชี แยกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดสำหรับการบันทึก รายการ ต่อจากสมุดบันทึกรายการ ขั้นต้น ซึ่งเป็นที่รวมของบัญชีแยก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดบัญชี แยกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดสำหรับการบันทึก รายการ ต่อจากสมุดบันทึกรายการ ขั้นต้น ซึ่งเป็นที่รวมของบัญชีแยก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดบัญชี แยกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดสำหรับการบันทึก รายการ ต่อจากสมุดบันทึกรายการ ขั้นต้น ซึ่งเป็นที่รวมของบัญชีแยก ประเภทต่างๆ ไว้ในเล่มเดียวกัน หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการใน สมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/1

2 ชนิดของสมุดบัญชีแยก ประเภท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. สมุดแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เป็นที่รวมของบัญชี แยกประเภททุกบัญชีของกิจการ 2. สมุดแยกประเภทช่วย (Subsidiary Ledger) เป็นบัญชีแยก ประเภทย่อยของบัญชีคุมยอด ได้แก่ 2.1 สมุดแยกประเภทลูกหนี้ 2.2 สมุดแยกประเภทเจ้าหนี้ หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการใน สมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/2

3 รูปแบบของสมุดบัญชีแยก ประเภท มี 2 รูปแบบ คือ 1. บัญชีแยกประเภทแบบตัว T พ.ศ.พ.ศ. รายการ หน้าเดบิตพ.ศ.พ.ศ. รายการ หน้าเครดิต เดือ น วันที่บัญ ชี บาทสต. เดือ น วันที่บัญ ชี บาทสต. บัญชี....... เลขที่..... หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการใน สมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/3

4 รูปแบบของสมุดบัญชี แยกประเภท 2. บัญชีแยกประเภทแบบมียอด คงเหลือ พ.ศ.พ.ศ. รายการ หน้าเดบิตเครดิต เดือ น วันที่บัญ ชี บาทสต. บาทสต. บาทสต. บัญชี.......... เลขที่..... หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการใน สมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/4

5 การกำหนดเลขที่บัญชี การกำหนดเลขที่บัญชี (Chart of Account) หมายถึง การกำหนดชื่อบัญชีและ ให้เลขที่บัญชีเป็นหมวดหมู่ บัญชีแยกประเภทแบ่งออกเป็น 5 หมวด 1. สินทรัพย์ 2. หนี้สิน 3. ส่วนของเจ้าของ 4. รายได้ 5. ค่าใช้จ่าย หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการใน สมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/5

6 วิธีกำหนดชื่อบัญชี ประเภทเลขที่ชื่อบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ เจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย 11, 12 21, 22 31, 32 41, 42 51, 52 เงินสด ธนาคาร เจ้าหนี้ เงินกู้ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าเช่า รายได้ ค่าบริการ ทุน ถอนใช้ ส่วนตัว หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการใน สมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/6

7 การผ่านรายการจากสมุดรายวัน ทั่วไปไปบันทึกในสมุดบัญชี แยกประเภท รายการค้า สมุด รายวัน ทั่วไป สมุดแยก ประเภท หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการใน สมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/7

8 การผ่านรายการค้าไปสมุดแยก ประเภท การผ่านรายการค้า 1 รายการ จากสมุดรายวัน ทั่วไป ไปบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภท ดังนี้ 1,500 1,500 สมุดรายวันทั่วไป เดบิต บัญชีเงินสด 1,500 เครดิต บัญชีลูกหนี้ 1,500 สมุดบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินสด เลขที่ 11 บัญชีลูกหนี้ เลขที่ 12 หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการใน สมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/8


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดบัญชี แยกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดสำหรับการบันทึก รายการ ต่อจากสมุดบันทึกรายการ ขั้นต้น ซึ่งเป็นที่รวมของบัญชีแยก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google