งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท
หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดสำหรับการบันทึกรายการ ต่อจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ซึ่งเป็นที่รวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ ไว้ในเล่มเดียวกัน หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/1

2 ชนิดของสมุดบัญชีแยกประเภท
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. สมุดแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เป็นที่รวมของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีของกิจการ 2. สมุดแยกประเภทช่วย (Subsidiary Ledger) เป็นบัญชีแยกประเภทย่อยของบัญชีคุมยอด ได้แก่ 2.1 สมุดแยกประเภทลูกหนี้ 2.2 สมุดแยกประเภทเจ้าหนี้ หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/2

3 รูปแบบของสมุดบัญชีแยกประเภท
มี 2 รูปแบบ คือ 1. บัญชีแยกประเภทแบบตัว T บัญชี เลขที่ ..... พ.ศ. รายการ หน้า เดบิต เครดิต เดือน วันที่ บัญชี บาท สต. หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/3

4 รูปแบบของสมุดบัญชีแยกประเภท
2. บัญชีแยกประเภทแบบมียอดคงเหลือ บัญชี เลขที่..... พ.ศ. รายการ หน้า เดบิต เครดิต เดือน วันที่ บัญชี บาท สต. หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/4

5 การกำหนดเลขที่บัญชี การกำหนดเลขที่บัญชี (Chart of Account) หมายถึง การกำหนดชื่อบัญชีและให้เลขที่บัญชีเป็นหมวดหมู่ บัญชีแยกประเภทแบ่งออกเป็น 5 หมวด 1. สินทรัพย์ 2. หนี้สิน 3. ส่วนของเจ้าของ 4. รายได้ 5. ค่าใช้จ่าย หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/5

6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าเช่า
วิธีกำหนดชื่อบัญชี ประเภท เลขที่ ชื่อบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย 11, 12 21, 22 31, 32 41, 42 51, 52 เงินสด ธนาคาร เจ้าหนี้ เงินกู้ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าเช่า รายได้ค่าบริการ ทุน ถอนใช้ส่วนตัว หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/6

7 การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภท
รายการค้า สมุดรายวันทั่วไป สมุดแยกประเภท หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/7

8 การผ่านรายการค้าไปสมุดแยกประเภท
การผ่านรายการค้า 1 รายการ จากสมุดรายวันทั่วไป ไปบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภท ดังนี้ สมุดรายวันทั่วไป เดบิต บัญชีเงินสด ,500 เครดิต บัญชีลูกหนี้ ,500 สมุดบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินสด เลขที่ 11 บัญชีลูกหนี้ เลขที่ 12 1,500 1,500 หน่วยที่ 5 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท หน้า 5/8


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google