งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บันทึกรายการบัญชีด้านเดบิต และเครดิต อย่างน้อยด้านละ 1 บัญชี โดยให้จำนวนเงินรวมด้าน เดบิต และจำนวนเงินรวมด้าน เครดิตเท่ากัน อันจะทำให้สมการ บัญชี หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บันทึกรายการบัญชีด้านเดบิต และเครดิต อย่างน้อยด้านละ 1 บัญชี โดยให้จำนวนเงินรวมด้าน เดบิต และจำนวนเงินรวมด้าน เครดิตเท่ากัน อันจะทำให้สมการ บัญชี หรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บันทึกรายการบัญชีด้านเดบิต และเครดิต อย่างน้อยด้านละ 1 บัญชี โดยให้จำนวนเงินรวมด้าน เดบิต และจำนวนเงินรวมด้าน เครดิตเท่ากัน อันจะทำให้สมการ บัญชี หรือ สมการงบดุล ได้ สมดุล

2 2 สมุดบัญชี สมุดรายวัน – สมุดรายวัน ทั่วไป – สมุดรายวัน เฉพาะ สมุดบัญชีแยก ประเภท – บัญชีแยก ประเภททั่วไป / บัญชีคุม ยอด – บัญชีแยก ประเภทย่อย

3 3 สมุดรายวัน (Journal) สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) สมุดรายวัน (journal) คือสมุด รายวันขั้นต้น สำหรับบันทึก รายการค้าปกติที่ เกิดขึ้น เรียงลำดับ วันต่อวัน และสมุด รายวันทั่วไป สำหรับบันทึก รายการที่เกิดขึ้น เป็นครั้งคราว เช่น การปรับปรุง รายการบัญชี ( สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ศัพท์บัญชี พิมพ์ครั้งที่ 6 มิถุนายน 2538 หน้า 53 และ 60) สมุดรายวันทั่วไป (general journal) คือสมุดรายวันที่ ใช้บันทึกรายการ ค้าต่าง ๆ ซึ่งไม่ อาจบันทึกในสมุด รายวันเฉพาะได้

4 4 สมุดรายวัน (Journal) สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) Journal is an accounting record in which transactions are initially recorded in chronological order. (Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., and Kimmel, Paul D. Accounting Principles 5th Edition John Wiley & Sons, Inc. p. 52) General journal is the most basic form of journal

5 5 สมุดรายวันทั่วไป หน้า …... วัน เดือน ปี รายการ อ้างอิง เดบิต เครดิต

6 6 บัญชีแยกประเภท (Ledger) บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) สมุดแยกประเภท ทั่วไป คือสมุดอันเป็น ที่รวมของบัญชีต่าง ๆ ที่นำมาจัดทำงบ การเงิน ในกรณีที่มี สมุดบัญชีแยก ประเภทย่อย เช่น บัญชีแยกประเภท ลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้ บัญชีที่ปรากฎใน สมุดแยกประเภท ทั่วไป จะเป็นบัญชี คุมยอดลูกหนี้ ( สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ศัพท์บัญชี พิมพ์ครั้งที่ 6 มิถุนายน 2538 หน้า 53) บัญชีคุมยอด (Control Account) คือสมุด หรือ บัญชีแยก ประเภททั่วไปใน กรณีที่มีสมุดบัญชี แยกประเภทย่อย

7 7 บัญชีแยกประเภท (Ledger) บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) Ledger is the entire group of accounts maintained by a company. General ledger is a ledger that contains all asset, liability,and owner’s equity accounts. (Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., and Kimmel, Paul D. Accounting Principles 5th Edition John Wiley & Sons, Inc. p. 55)

8 8 บัญชีแยกประเภททั่วไป ชื่อบัญชี เลขที่ …... วัน เดือน ปี รายการ อ้างอิง จำนวนเงิน

9 9 บัญชีแยกประเภททั่วไป ชื่อบัญชี เลขที่ …... วัน เดือน ปี รายการ อ้างอิง เดบิต เครดิต คงเหลือ

10 10 บัญชีแยกประเภททั่วไป ชื่อบัญชี เลขที่ …... วัน เดือน ปี รายการ อ้างอิง เดบิต เครดิต คงเหลือ เดบิต เครดิต

11 11 ผังบัญชี (Chart of Account) การจัดหมวดหมู่ และเลขที่บัญชี สินทรัพย์ 1000 - 1999 – สินทรัพย์หมุนเวียน 1100 - 1199 – เงินลงทุนระยะยาว 1200 - 1299 – ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1300 - 1399 – สินทรัพย์อื่น 1400- 1499

12 12 ผังบัญชี (Chart of Account) การจัดหมวดหมู่ และเลขที่บัญชี หนี้สิน 2000 - 2999 – หนี้สินหมุนเวียน / หนี้สินระยะสั้น 2100 - 2199 – หนี้สินระยะยาว 2200 - 2299 – หนี้สินอื่น 2300- 2399

13 13 ผังบัญชี (Chart of Account) การจัดหมวดหมู่ และเลขที่บัญชี ทุน 3000 - 3999 – ทุน 3100 - 3199 – เงินถอน 3200 - 3299 – กำไรขาดทุน 3300 - 3399 – กำไรสะสม 3400 - 3499 – เงินปันผลจ่าย 3500 - 3599

14 14 ผังบัญชี (Chart of Account) การจัดหมวดหมู่ และเลขที่บัญชี รายได้ 4000 - 4999 – รายได้บริการ 4100 - 4199 – รายได้อื่น 4200 - 4299

15 15 ผังบัญชี (Chart of Account) การจัดหมวดหมู่ และเลขที่บัญชี ค่าใช้จ่าย 5000 - 7999 – ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5100 - 5999 – ค่าใช้ในการขาย 6100 - 6999 – ค่าใช้จ่ายอื่น 7100 - 7999

16 16 การบันทึกบัญชี 1. วิเคราะห์รายการค้า 2. บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป (Journalizing) 3. ผ่านบัญชี (Posting) ไป ยังสมุดบัญชีแยกประเภท ทั่วไป 4. หายอดคงเหลือด้วยดินสอ 5. ทำงบทดลอง

17 17 การหายอดคงเหลือด้วยดินสอ ( กรณีบัญชีแยกประเภทรูปตัว T) 1. รวมยอดในช่องเดบิต และ เครดิต ของบัญชีแยก ประเภท แล้วเขียนด้วย ดินสอไว้ที่บรรทัดถัดจาก บรรทัดสุดท้ายของแต่ละ ด้าน 2. นำยอดที่รวมได้มาหักลบ กัน ให้ใส่ผลลัพธ์ไว้ที่ช่อง รายการของด้านที่มาก

18 18 การเรียกยอดคงเหลือ 1. ถ้ายอดที่รวมได้ของด้าน เดบิต มากกว่า ยอดที่รวม ได้ของด้านเครดิต เรียกว่า ยอดดุลเดบิต หรือ ยอด คงเหลือเดบิต 2. ถ้ายอดที่รวมได้ของด้านเค ริต มากกว่า ยอดที่รวมได้ ของด้านเดบิต เรียกว่า ยอด ดุลเครดิตหรือ ยอดคงเหลือ เครดิต

19 19 แบบฝึกหัดบันทึกรายการ บัญชี กิจการบริษัทจำกัด ประเภทบริการ

20 20 แบบฝึกหัดหายอดดุล หรือ ยอดคงเหลือ ของบัญชีแยกประเภท กิจการบริษัทจำกัด ประเภทบริการ

21 21 งบที่แสดงยอดคงเหลือเดบิต และยอดคงเหลือเครดิตของ บัญชีแยกประเภททุกบัญชี ของกิจการ จัดทำขึ้นเพื่อ พิสูจน์ความสมดุลของการ บันทึกรายการเดบิตและ เครดิต ( สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ศัพท์บัญชี พิมพ์ครั้งที่ 6 มิถุนายน 2538 หน้า 89)

22 22 รายงานที่แสดงยอดคงเหลือของ บัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบัญชี ของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงว่าการบันทึก รายการทั้งด้านเดบิต และ ด้าน เครดิตของบัญชีต่าง ๆ เป็นไป ตามระบบบัญชีคู่ ซึ่งจะเป็นการ ช่วยในการจัดทำงบการเงินของ แต่ละงวด

23 23 เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี จำนวน เงินเดบิต จำนวนเงินเครดิต บาท


ดาวน์โหลด ppt 1 บันทึกรายการบัญชีด้านเดบิต และเครดิต อย่างน้อยด้านละ 1 บัญชี โดยให้จำนวนเงินรวมด้าน เดบิต และจำนวนเงินรวมด้าน เครดิตเท่ากัน อันจะทำให้สมการ บัญชี หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google