งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mr.Boonsorn Pratomwong. ความหมาย ของ V ERB TO BE Verb to be ได้แก่ be is, am, are, were, was กริยาทั้ง 6 นี้ เมื่อประกอบกับคำนามหรือสรรพนาม ซึ่งเป็นประธานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mr.Boonsorn Pratomwong. ความหมาย ของ V ERB TO BE Verb to be ได้แก่ be is, am, are, were, was กริยาทั้ง 6 นี้ เมื่อประกอบกับคำนามหรือสรรพนาม ซึ่งเป็นประธานของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mr.Boonsorn Pratomwong

2 ความหมาย ของ V ERB TO BE Verb to be ได้แก่ be is, am, are, were, was กริยาทั้ง 6 นี้ เมื่อประกอบกับคำนามหรือสรรพนาม ซึ่งเป็นประธานของ ประโยค เช่น I หรือ You หรือ The boy แล้วถ้าเป็นกริยาช่วยก็ ไม่มีคำแปล แต่ถ้าเป็นกริยาแท้ก็แปลว่า เป็น อยู่ คือ เช่น I am a boy. ฉันเป็นเด็กชายคนหนึ่ง He is my father. เขาเป็นบิดาของฉัน

3 หลักเกณฑ์ของการใช้คำกริยาต่างๆ ของ V ERB TO BE is, am, are และ be เป็นรูปกริยาของปัจจุบัน คือใช้ในประโยคคำพูดซึ่งหมายถึงอาการหรือกริยาที่แสดงอยู่ ในขณะนั้นหรือปัจจุบัน ถ้าเป็นอดีตกาล จะเปลี่ยน is, am, are จะเปลี่ยนเป็น was หรือ were

4 การใช้ประธานกับ VERB TO BE  I am  He is  She is  It is  They are  We are  You are

5 VERB TO BE ในรูปอดีตกาล ประธานหรือคำนามที่เป็นเอกพจน์ ใช้ is ประธานที่เป็นคำนามที่เป็นพหูพจน์ ใช้ are อดีตกาลเอกพจน์ ใช้ was อดีตกาลพหูพจน์ ใช้ were

6 ประธาน กับ VERB TO BE ในรูปอดีตกาล I ใช้ was He ใช้ was She ใช้ was We ใช้ were They ใช้ were

7 a. is b. am c. are d. was


ดาวน์โหลด ppt Mr.Boonsorn Pratomwong. ความหมาย ของ V ERB TO BE Verb to be ได้แก่ be is, am, are, were, was กริยาทั้ง 6 นี้ เมื่อประกอบกับคำนามหรือสรรพนาม ซึ่งเป็นประธานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google