งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Unit 1 Present Simple Tense.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Unit 1 Present Simple Tense."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Unit 1 Present Simple Tense

2 ครั้งที่ 1 บทที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2553
ครั้งที่ 1 บทที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2553 Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ สม่ำเสมอ หรือเป็นเหตการณ์ที่เป็นจริงอยู่ตลอดเวลา

3 แบบที่ 1 โครงสร้างประโยคบอกเล่า S + Verb to be (is, am, are)
ตัวอย่าง I am a teacher. You are students. John is a man. It is a book.

4 Tommy, Sunny and Mint are friends.
We are in Thailand. These books are blue. My watch is expensive.

5 โครงสร้างประโยคปฏิเสธ S + Verb to be + not
ตัวอย่าง I am not a boy. You are not teachers. Jane is not a rude person.

6 They aren’t football players.
His car isn’t black.

7 โครงสร้างประโยคคำถาม
Verb to be + S ………? Wh-question + Verb to be + S ……? ตัวอย่าง Are you Thai? Is she a nurse?

8 Is Louise an actor? Are we in Bangkok? Where is the key? Who is him? How are you? What is your favorite subject? What are their names?

9 แบบฝึกหัดที่ 1 จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธ
Tom is a policeman. It is a lovely cat. We are in a blue room. Jo and Kenny are engineers. I am a talkative person.

10 แบบฝึกหัดที่ 2 จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคคำถาม
We are in the right room. Jinny is a new student. He is my brother. This bag is white. You are an English teacher.

11 แบบฝึกหัดที่ 3 จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคคำถามโดยใช้ wh-question
It is a green car. He is my brother-in-law.

12 She is in the kitchen. My birthday is on 29th November. They are new students.

13 แบบฝึกหัดที่ 4 จงเติมกริยาลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
Linda’s watch………………………………red. My brother…………………………………35 years old. What……………………………your best friend’s name? Who…………………………those students? ……………………………she our new English instructor?

14 Rose and Mary..........................from France; they come from the United States.
My friends………………………………very nice. Helen and Bill……………………………cousins. My father………………………………intelligent. How………………………………you?

15 Mr. Jim…………………………my boss, but Mr. Lee is.
Summer………………………the hottest season. …………………you hungry? …………………your dog brown? I………………………a Chinese boy, but I am Thai.

16 My cat…………………in the living room; it’s in my room.
The workers……………………………in the house; they’re over there. …………………………they our new neighbor? Winter………………………always cold. This magazine………………………mine; it’s yours.

17


ดาวน์โหลด ppt Unit 1 Present Simple Tense.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google