งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-accreditation เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-accreditation นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-accreditation เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-accreditation นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-accreditation เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-accreditation นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 10 กรกฎาคม 2557

3 โครงสร้างมาตรฐาน HA/HPH (2006) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

4 กระบวนการ เรียนรู้ การประเมินตนเอง การพัฒนาตนเอง การประเมินจากภายนอก ( เยี่ยมสำรวจ ) การรับรองคุณภาพ แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการ Hospital Accreditation (HA) แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการ คุณภาพและความปลอดภัย ค่านิยมและแนวคิดหลัก -HA เป็นกระบวนการเรียนรู้ - มุ่งเน้นผู้ป่วยและสุขภาพ - พัฒนาต่อเนื่อง

5 เป้าหมายของผู้เยี่ยมสำรวจ 1.การบรรลุวัตถุประสงค์ 2.ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้น 3.ความเชื่อมโยงของระบบงานต่าง ๆ 4.การประเมินประสิทธิภาพของโรงพยาบาล 5.วัฒนธรรมความปลอดภัย,คุณภาพ,การเรียนรู้ 6.การสร้างนวัตกรรม 7.Good Practice, Best Practice

6 1.สร้างความตื่นตัวทั้งโรงพยาบาล -จัดกิจกรรม Count Down -จัดกิจกรรม Count Down

7 2.สร้างความตื่นตัวของ Unit -เตรียมสถานที่ -เตรียมเอกสาร -เตรียมเจ้าหน้าที่ -เตรียมผู้ป่วย

8 3.การนำเสนอผลการดำเนินงาน ของโรงพยาบาล

9 3.1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย 3.1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย แสดงให้เห็น Trend ตัวชี้วัดสำคัญด้านการดูแล ผู้ป่วย ทั้งด้านกระบวนการ ผลลัพธ์ ความ ปลอดภัยและ Functional Status ของผู้ป่วย

10 3.2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย และผู้รับผลงานอื่น แสดงให้เห็น Trend เกี่ยวกับความพึงพอใจ,ความไม่พึงพอใจ คุณค่าจากมุมมองผู้ป่วยและ ผู้รับผลงานอื่น ๆ

11 3.3 ผลด้านการเงิน แสดงให้เห็น Trend ตัวชี้วัดสำคัญของผลการ ดำเนินงานด้านการเงิน

12 3.4 ผลด้านทรัพยากรบุคคล Trend ตัวชี้วัดเกี่ยวกับความผูกพัน ความพึงพอใจ การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ Trend ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ competency อัตรากำลัง และทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร Trend ตัวชี้วัดเกี่ยวกับบรรยากาศการทำงาน สุขอนามัย,ความปลอดภัย,สวัสดิการของ บุคลากร

13 3.5 ผลด้านระบบงาน และกระบวนการสำคัญ Trend ตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ ระบบงาน รวมทั้งความพร้อมสำหรับภัยพิบัติหรือ ภาวะฉุกเฉิน Trend ตัวชี้วัดที่สำคัญเกี่ยวกับผลการ ดำเนินงานกระบวนการสำคัญ

14 3.6 ผลด้านการนำ Trend ตัวชี้วัดการบรรลุตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ผลของพฤติกรรมด้านจริยธรรม ความเชื่อมั่น ของผู้นำ ความรับผิดชอบทางด้านการเงิน Trend ตัวชี้วัดขององค์กรด้านกฎหมาย และระเบียบ Trend ความรับผิดชอบต่อชุมชน

15 4.วัฒนธรรมความปลอดภัย คุณภาพ และการเรียนรู้

16 5.การสร้างนวตกรรม โรงพยาบาลนำเสนอนวตกรรม ในช่วงรอบระยะเวลาการรับ Accreditation หรือ Re-accreditation

17 6.ตัวอย่าง Best Practice โรงพยาบาลนำเสนอ Best หรือ Good Practice ในช่วงรอบระยะเวลา การ Accreditation หรือ Re-accreditationโรงพยาบาลนำเสนอ Best หรือ Good Practice ในช่วงรอบระยะเวลา การ Accreditation หรือ Re-accreditation

18 7.คณะกรรมการ PCT และ ทีมนำระบบงาน 7.คณะกรรมการ PCT และ ทีมนำระบบงาน สรุปรวบรวมผลงานสรุปรวบรวมผลงาน

19 8.คณะกรรมการ PCT 8.คณะกรรมการ PCT Update Clinical Tracer HighlightUpdate Clinical Tracer Highlight จัดทำ Clinical Tracer Highlight เพิ่มจัดทำ Clinical Tracer Highlight เพิ่ม

20 9.Unit สรุปรวบรวมผลงาน สรุปรวบรวมผลงาน

21 10.เตรียม Presentation ผลงาน ร้อยเรียงผลงานตั้งแต่ระดับโรงพยาบาล จนถึง Unitร้อยเรียงผลงานตั้งแต่ระดับโรงพยาบาล จนถึง Unit

22 How to give a killer presentation ? 1.Frame your story 2.Plan your delivery 3.Develop stage presence 4.Plan the multimedia 5.Putting it together Lessons from TED by Chris Anderson Harvard Business Review, JUNE 2013

23 Frame your story Conceptualizing and framing what youConceptualizing and framing what you want to say is the most vital part of want to say is the most vital part of preparation preparation Story telling (journey of narrative)Story telling (journey of narrative) A successful talk is a little miracleA successful talk is a little miracle people see the world differently afterward. people see the world differently afterward.

24 Plan your delivery Read it directly Read it directly A set of bullet points A set of bullet points Memorize the talk Memorize the talk

25 Develop stage presence The most important physical act on stage is making eye contact The most important physical act on stage is making eye contact The big hurdle for inexperienced speaker is nervousness The big hurdle for inexperienced speaker is nervousness

26 Plan the multimedia Keep it simple Keep it simple

27 Putting it together The single most important things to remember is that there is no one good way to do a talk. The single most important things to remember is that there is no one good way to do a talk.

28 11.มอบหมายงาน มอบหมายให้ทุกทีมสรุปรวบรวมผลงาน ภายในวันที่….....…

29 12.การจัดทำเอกสารประเมินตนเอง 12.1 แบบประเมินตนเอง 12.2 ผลลัพธ์ ตอนที่ 4 (นพ.กิจจา เจียรวัฒนกนก )

30 ซักซ้อมความเข้าใจ ประเด็นคำถาม ? ประเด็นคำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-accreditation เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-accreditation นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google