งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11 การเตรียมพร้อมรองรับ การประเมินซ้ำ HA รศ. นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ 12 พฤษภาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11 การเตรียมพร้อมรองรับ การประเมินซ้ำ HA รศ. นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ 12 พฤษภาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11 การเตรียมพร้อมรองรับ การประเมินซ้ำ HA รศ. นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ 12 พฤษภาคม 2553

2 คุณสมบัติสำคัญของ รพ. ที่ได้รับ Re- accreditation สามารถแสดงให้เห็นการบรรลุเป้าประสงค์ ขององค์กร สามารถแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ clinical outcome มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบหลักๆ มีการใช้นวตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมคุณภาพ ความปลอดภัย การ เรียนรู้ มีบูรณาการของการพัฒนา มีการพัฒนาที่สามารถใช้เป็นแบบอย่าง ให้แก่โรงพยาบาลอื่น

3 นวัตกรรม “ นวัตกรรม ” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือประสิทธิผลขององค์กร รวมทั้งสร้าง มูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมเป็นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเป็น ของใหม่หรือนำมาปรับใช้เพื่อการใช้งานใน รูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของนวัตกรรม เป็นการฉีกแนวหรือ การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในด้าน ผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ 3

4 การบูรณาการ การบูรณาการ หมายถึง การประสาน กลมเกลียวของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การ ปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญของ องค์กร การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน แนวทางเดียวกัน 4

5 5 Scoring Guideline Acc Re-acc

6 6 ปรับปรุง ระบบ บูรณาการ นวตกรรม ผลลัพธ์ ดีกว่า ระดับเฉลี่ย ประเมินผล อย่างเป็น ระบบ 4 โดดเด่นพร้อมเล่า Check & Act ประเมินผลอย่างเป็นระบบ (Evaluation) ปรับปรุงระบบ (Improvement) บูรณาการ (Integration) นวตกรรม (Innovation) สามารถแสดงให้เห็นการบรรลุเป้าประสงค์ ขององค์กร สามารถแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ clinical outcome มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบหลักๆ มีการใช้นวตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมคุณภาพ ความปลอดภัย การ เรียนรู้ มีบูรณาการของการพัฒนา มีการพัฒนาที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างให้แก่ โรงพยาบาลอื่น เป็น แบบอย่างที่ดี ของการ ปฏิบัติ มีวัฒนธรรม คุณภาพ ผลลัพธ์ดีเลิศ วัฒนธรร ม เรียนรู้ 5


ดาวน์โหลด ppt 11 การเตรียมพร้อมรองรับ การประเมินซ้ำ HA รศ. นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ 12 พฤษภาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google