งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมพร้อมรองรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมพร้อมรองรับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมพร้อมรองรับ
การประเมินซ้ำ HA รศ. นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ 12 พฤษภาคม 2553 1

2 คุณสมบัติสำคัญของ รพ.ที่ได้รับ Re-accreditation
สามารถแสดงให้เห็นการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร สามารถแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ clinical outcome มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบหลักๆ มีการใช้นวตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมคุณภาพ ความปลอดภัย การเรียนรู้ มีบูรณาการของการพัฒนา มีการพัฒนาที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างให้แก่โรงพยาบาลอื่น

3 นวัตกรรม “นวัตกรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือประสิทธิผลขององค์กร รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมเป็นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นของใหม่หรือนำมาปรับใช้เพื่อการใช้งานในรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของนวัตกรรม เป็นการฉีกแนวหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในด้านผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ

4 การบูรณาการ การบูรณาการ หมายถึง การประสานกลมเกลียวของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญขององค์กร การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

5 Scoring Guideline Re-acc Acc

6 ประเมินผลอย่างเป็นระบบ (Evaluation) ปรับปรุงระบบ (Improvement)
สามารถแสดงให้เห็นการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร สามารถแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ clinical outcome มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบหลักๆ มีการใช้นวตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมคุณภาพ ความปลอดภัย การเรียนรู้ มีบูรณาการของการพัฒนา มีการพัฒนาที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างให้แก่โรงพยาบาลอื่น 4 5 โดดเด่นพร้อมเล่า ผลลัพธ์ดีเลิศ ผลลัพธ์ดีกว่า ระดับเฉลี่ย เป็นแบบอย่างที่ดี ของการปฏิบัติ มีวัฒนธรรม คุณภาพ Check & Act ประเมินผลอย่างเป็นระบบ (Evaluation) ปรับปรุงระบบ (Improvement) บูรณาการ (Integration) นวตกรรม (Innovation) ปรับปรุงระบบ บูรณาการ นวตกรรม วัฒนธรรม เรียนรู้ ประเมินผล อย่างเป็นระบบ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมพร้อมรองรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google