งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01 กระบวนการคุณภาพ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1. เข้าใจโอกาสพัฒนาคุณภาพและ กระบวนการ คุณภาพในแง่มุมต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01 กระบวนการคุณภาพ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1. เข้าใจโอกาสพัฒนาคุณภาพและ กระบวนการ คุณภาพในแง่มุมต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01 กระบวนการคุณภาพ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1. เข้าใจโอกาสพัฒนาคุณภาพและ กระบวนการ คุณภาพในแง่มุมต่างๆ 2. มองเห็นการใช้กระบวนการคุณภาพ ในลักษณะ ของการเชื่อมโยงอย่างรอบด้าน

2 ศักยภาพ ความคาดหวัง ความต้องการ (need) มาตรฐาน บรรทัดฐาน สภาพปัจจุบัน ความสูญเสีย โอกาสความเป็นจริงผู้รับผลงาน วิชาชีพ ความเสี่ยง โอกาสพัฒนา ปัญหา สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

3 กระบวนการ คุณภาพ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

4 มององค์ประกอบร่วม

5 ตารางแสดงขั้นตอน PDSA ในกิจกรรมคุณภาพ ต่างๆ

6 การเสริมกันและกันเพื่อเป้าหมาย อนาคต สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

7 การประกันคุณภาพ ISO9000 “ การปฏิบัติการทั้งหมดตาม ระบบและแผนที่วางไว้ ให้ได้มาซึ่งความ เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น เป็นไปตามคุณภาพที่ต้องการ การ ประกันคุณภาพต้องมีการประเมินผล อย่างต่อเนื่องในปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อ คุณภาพ ” WHO “ กิจกรรมที่เป็นระบบ (organised activity) ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง คุณภาพบริการสุขภาพ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

8 ระดับของการประกันคุณภาพ กระบวนการทำงาน องค์กร ระบบใหญ่ในระดับประเทศ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

9 มองบริบทของการนำไปใช้ที่ ต่อเนื่องกัน สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

10 QC ยังไม่หายไปไหน การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือทางสถิติ (Statistical QC) เครื่องมือพัฒนาคุณภาพพื้นฐาน (Basic QC tool) กลุ่มสร้างคุณภาพงาน (QC circle) JIS: “ วิธีการและเครื่องมือที่เป็นระบบซึ่ง ออกแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มี คุณภาพตามที่ผู้ซื้อต้องการ ” TQM ยังคงใช้ control chart, basic QC tools, QC circle เป็นเครื่องมือสำคัญในการ ทำงาน สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

11 กระบวการคุณภาพในฐานะ ตัวเชื่อมโยง 1) การเชื่อมโยงกับงานประจำ 2) การเชื่อมโยงการแก้ปัญหากับการปรับปรุง ระบบ 3) การเชื่อมโยงกับพันธกิจ - ยุทธศาสตร์ ( เชื่อมโยงในแนวดิ่ง ) 4) การเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( เชื่อมโยงในแนวราบ ) 5) การเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดระบบที่สมบูรณ์ 6) การเชื่อมโยงกับการประเมินตนเอง

12 การเชื่อมโยงกับงานประจำ (1) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

13 การเชื่อมโยงกับงานประจำ : ระบบดัก จับความคิด สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

14

15 เชื่อมโยงการแก้ปัญหากับการปรับปรุง ระบบ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

16

17 การเชื่อมโยงกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

18 การเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ขอให้ผู้เรียนทบทวนว่าอะไรคือรอยต่อวิกฤต (critical link) ระหว่างหน่วยงานของท่านกับหน่วยงานอื่น สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

19 การเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดระบบที่ สมบูรณ์ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

20 GEN.5 นโยบายและวิธีปฏิบัติ  GEN.5 นโยบายและวิธีปฏิบัติ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง สะท้อนความรู้ และหลักการของวิชาชีพที่ทันสมัย สอดคล้องกับพันธกิจในการให้บริการผู้ป่วย / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  GEN.9 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ มีกิจกรรมติดตามประเมินและพัฒนาคุณภาพของ หน่วยงาน หรือบริการ โดยการทำงานเป็นทีม และมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01


ดาวน์โหลด ppt สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01 กระบวนการคุณภาพ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1. เข้าใจโอกาสพัฒนาคุณภาพและ กระบวนการ คุณภาพในแง่มุมต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google