งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization หมวด7 15 คำถาม. PMQA Organization หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้าน ประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติ ราชการ 7.1 มิติ ด้าน ประสิทธิผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization หมวด7 15 คำถาม. PMQA Organization หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้าน ประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติ ราชการ 7.1 มิติ ด้าน ประสิทธิผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization หมวด7 15 คำถาม

2 PMQA Organization หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้าน ประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติ ราชการ 7.1 มิติ ด้าน ประสิทธิผล 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร ผลการบรรลุ ความสำเร็จตาม ยุทธศาสตร์ของ ส่วนราชการ ผลการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่ สร้างคุณค่า ผลการปฏิบัติงาน ของกระบวนการ สนับสนุน ผลการดำเนินงาน ด้านงบประมาณและ การเงิน ผด้านความ รับผิดชอบด้าน การเงินทั้งภายใน และภายนอก ผลด้านการปฏิบัติ ตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย ผลด้านการเป็น องค์กรที่ดีในการ สนับสนุนชุมชนที่ สำคัญ ผลการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่ สร้างคุณค่า ผลการปฏิบัติงาน ของกระบวนการ สนับสนุน ผลการดำเนินงาน ด้านงบประมาณและ การเงิน ผด้านความ รับผิดชอบด้าน การเงินทั้งภายใน และภายนอก ผลด้านการปฏิบัติ ตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย ผลด้านการเป็น องค์กรที่ดีในการ สนับสนุนชุมชนที่ สำคัญ ผลด้านระบบบริหารงาน บุคคล ผลด้านการเรียนรู้และ พัฒนาของบุคลากร ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึง พอใจของบุคลากร ผลด้าน พฤติกรรมที่มี จริยธรรม ความไว้วางใจ ที่มีต่อผู้นำ การกำกับ ดูแลตัวเองที่ดี พฤติกรรมที่ฝ่าฝืน จริยธรรม ผลด้านระบบบริหารงาน บุคคล ผลด้านการเรียนรู้และ พัฒนาของบุคลากร ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึง พอใจของบุคลากร ผลด้าน พฤติกรรมที่มี จริยธรรม ความไว้วางใจ ที่มีต่อผู้นำ การกำกับ ดูแลตัวเองที่ดี พฤติกรรมที่ฝ่าฝืน จริยธรรม ผลของวัดความพึง พอใจและไม่พึง พอใจของ ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ผลของตัวชี้วัดด้าน คุณค่าจากมุมมอง ของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการกล่าวถึง องค์กรในทางที่ดี และ การสร้าง ความสัมพันธ์ ผลการดำเนินการ ด้านขอบเขต ขนาด และประเภท การให้บริการที่ เพิ่มขึ้น (*) ผลการดำเนินการ ที่สำคัญอื่นที่ เกี่ยวข้องกับ ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย

3 PMQA Organization หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 7.1 มิติ ด้านประสิทธิผล 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร (76)1 ผลการบรรลุ ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ (81)6 ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า (82)7 ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการสนับสนุน (83)8 ผลการดำเนินงานด้าน งบประมาณและการเงิน (84)9 ผลด้านความรับผิดชอบ ด้านการเงินทั้งภายในและ ภายนอก (85)10 ผลด้านการปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย (86)11 ผลด้านการเป็นองค์กรที่ ดีในการสนับสนุนชุมชนที่ สำคัญ (87)12 ผลด้านระบบบริหารงานบุคคล (88)13 ผลด้านการเรียนรู้และพัฒนา ของบุคลากร (89)14 ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ บุคลากร (90)15 ผลด้าน พฤติกรรมที่มี จริยธรรม ความไว้วางใจที่มีต่อผู้นำ การกำกับดูแลตัวเองที่ดีพฤติกรรมที่ ฝ่าฝืนจริยธรรม (77)2 ผลของวัดความพึง พอใจและไม่พึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (78)3 ผลของตัวชี้วัดด้าน คุณค่าจากมุมมองของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมถึงการกล่าวถึง องค์กรในทางที่ดี และ การ สร้างความสัมพันธ์ (79)4 ผลการดำเนินการด้าน ขอบเขต ขนาด และประเภท การให้บริการที่เพิ่มขึ้น (*) (80)5 ผลการดำเนินการที่ สำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

4 PMQA Organization ข้อแนะนำในการประเมินตนเองใน หมวด 7 ก่อนการประเมินตนเองส่วนราชการต้องกรอกข้อมูลตามตัวชี้วัด ในแต่ละข้อลงในแบบปอร์มข้างล่างนี้ แล้วจึงประเมิน ระดับคะแนน LeTCLi ในแต่ละข้อ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลลัพธ์ เทียบกับ เป้าหมาย (+/-) ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปีลักษณะ แนวโน้ม (+/-) องค์กร / กระบวนกา รที่ เทียบเคียง ผลการ เปรียบเทียบ (+/-) ความ ครอบคลุม เชื่อมโยง ของตัวชี้วัด 254925502551 1 ….. 2….2…. 3….3…. …….

5 PMQA Organization การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.1 (1) (1) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญของการบรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ RESULT 1. ตัวชี้วัดที่สำคัญของการบรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ หมวด 2.1ข(3)

6 PMQA Organization

7

8

9

10 การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.2 (2) (2) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย RESULT 2. ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ลักษณะสำคัญ 1 ข(3) หมวด 3.1 และ 3.2

11 PMQA Organization

12

13

14

15 การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.2 (3) (3) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญในด้านคุณค่าจากมุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมถึงการที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกล่าวถึงองค์กร ในทางที่ดี และแง่มุมอื่นของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย RESULT 3. ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านคุณค่าจากมุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย รวมถึง การกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ หมวด 3

16 PMQA Organization

17

18

19

20 การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.2 (4) (4) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านขอบเขต ขนาด และประเภท การให้บริการที่เพิ่มขึ้น RESULT 4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านขอบเขต ขนาด และประเภทการ ให้บริการที่เพิ่มขึ้น หมวด 3

21 PMQA Organization

22

23

24

25 การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.2 (5) (5) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญของการดำเนินการที่สำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย RESULT 5. ตัวชี้วัดที่สำคัญของการดำเนินการที่สำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ลักษณะสำคัญ 1 ข(3) หมวด 3.1 และ 3.2

26 PMQA Organization

27

28

29

30 การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.3 (6) (6) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการปฏิบัติการของกระบวนการที่สร้าง คุณค่ารวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา ผลการดำเนินการขององค์กรหรือส่วน ราชการที่ทำงานเกี่ยวข้องกัน รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิผลอื่น ๆ ที่เหมาะสม RESULT 6. ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านดำเนินการปฏิบัติการของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า หมวด 6.1(4)

31 PMQA Organization

32

33

34

35 การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.3 (7) (7) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการปฏิบัติการของกระบวนการ สนับสนุน รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา ผลการดำเนินการขององค์กรหรือส่วน ราชการที่ทำงานเกี่ยวข้องกัน รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิผลอื่น ๆ ที่เหมาะสม RESULT 7. ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านดำเนินการปฏิบัติการของ กระบวนการสนับสนุน หมวด 6.2(10)

36 PMQA Organization

37

38

39

40 การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.3 (8) (8) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน รวมถึง การควบคุมและการลดค่าใช้จ่าย RESULT 8. ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน หมวด 6(5)

41 PMQA Organization

42

43

44

45 การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.3 (9) (9) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านความรับผิดชอบด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก RESULT 9. ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านความรับผิดชอบด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก หมวด 1 (เช่น จากตรวจสอบ ภายในภายนอก)

46 PMQA Organization

47

48

49

50 การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.3 (10) (10) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย RESULT 10. ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย หมวด 1(11)

51 PMQA Organization

52

53

54

55 การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.3 (11) (11) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านการเป็นองค์กรที่ดีในการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ RESULT 11. ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านการเป็นองค์กรที่ดีในการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ หมวด 1(12)

56 PMQA Organization

57

58

59

60 การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.4 (12) (12) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการและประสิทธิผลด้านระบบงาน RESULT 12. ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการและประสิทธิผลด้านระบบงาน หมวด 5.1

61 PMQA Organization

62

63

64

65 การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.4 (13) (13) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร RESULT 13. ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร หมวด 5.2

66 PMQA Organization

67

68

69

70 การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.4 (14) (14) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านความผาสุก ความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจของบุคลากร RESULT 14. ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่ พึงพอใจของบุคลากร หมวด 5.3

71 PMQA Organization

72

73

74

75 การประเมินตามคำถามหมวด 7 ข้อ 7.4 (15) (15) คำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญของพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ตัวชี้วัดที่สำคัญของความ ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้นำระดับสูงและการกำกับดูแลตนเอง ที่ดีของส่วนราชการ และตัวชี้วัดที่สำคัญของพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรม RESULT 15. ตัวชี้วัดที่สำคัญของพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความไว้วางใจ การกำกับดูแล ตนเองที่ดี หมวด 1(3) (11)

76 PMQA Organization

77

78

79


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization หมวด7 15 คำถาม. PMQA Organization หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้าน ประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติ ราชการ 7.1 มิติ ด้าน ประสิทธิผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google