งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอแฟ้มสะ ผลงาน โดยครูสังเวียน บุญ ชู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอแฟ้มสะ ผลงาน โดยครูสังเวียน บุญ ชู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอแฟ้มสะ ผลงาน โดยครูสังเวียน บุญ ชู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

2  พืชผักสวนครัวจัดว่าเป็นอาหารที่คนเราใช้บริโภค อยู่เป็นประจำแต่ว่าเรามักจะไม่ลงมือปลูกเองซึง จริงแล้วการปลูกผักสวนครัวมีรูปแบบการปลูกได้ หลายแบบ ซึงในการจัดการเรียนในหน่วยการเรียน นี้มุ้งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาวิธีการปลูกผัก รูปแบบต่างๆและได้ทดลองปลูกผักในรูปแบบที่ต้น เองคิดว่าเหมาะสมกับสภาพที่อยู่อาศัยของตนเอง และนักเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยว่าผักสวนครัว สามารถเจริญเติบโตได้อย่างไร

3  นโยบาย จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  1. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  2. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้  3. มีทักษะการคิดชั้นสูง  4. มีทักษะชีวิตและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วง วัย  ภาพรวมของตัวนักเรียน มีคุณสมบัติอยู่อย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกราะป้องกัน ตนเองจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4  ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้และรักงาน อาชีพเกษตรให้มากขึ้น  เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเทคโนโลยีที่นักเรียน และฉันใช้แลกเปลี่ยนความเห็นกับครูท่านอื่น ๆ

5  เพื่อเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวว่ามีวิธีการปลูกได้ อย่างไรบ้าง  เพื่อให้เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นอิสระมี แนวคิดสร้างงาน

6  คำถามสร้างพลังคิด ชีวิตเราอยู่ได้อย่างไร  คำถามประจำหน่วย พืชผักสวนครัวมีประโยชน์ต่อคนเราอย่างไรบ้าง เราปลูกพืชผักสวนครัวได้อย่างไรบ้าง  คำถามประจำบท พืชผักสวนครัวหมายถึง พืชผักสวนครัวที่ปลูกด้วยเมล็ดมีอะไรบ้าง ธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโตมีธาตุกี่ธาตุ อะไรบ้าง พืชผักสวนครัวที่ปลูกด้วยส่วนๆของพืชมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างพืชผักสวนครัวที่ใช้ผลเป็นอาหารมา 5 ชนิด ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของผักมีอะไรบ้าง ศัตรูของพืชผักสวนครัวมีอะไรบ้าง

7 การทำงานร่วมกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวและสรุป เพื่อตอบคำถามประจำหน่วย แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องการทดลองปลูกผัก การสื่อสารกับผู้อื่นในจดหมายข่าว

8 วัตถุประสงค์ของการประเมิน  เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับผัก สวนครัว อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน  ฉันต้องการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคำถามประจำหน่วยและสิ่งที่ นักเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทดลอง ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร  ฉันถามนักเรียนเพื่อค้นหาความสัมพันธ์และสรุปเกี่ยวกับการเจริญเติบโต ของผักสวนครัว ข้อมูลการประเมินช่วยฉันและนักเรียนวางแผนสำหรับกิจกรรมที่ จะเกิดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้นี้อย่างไร  ถ้านักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการจัดการทดลอง ฉันสามารถ เตรียมสื่อสนับสนุน ถ้านักเรียนมีระดับความเข้าใจที่แตกต่างเกี่ยวกับ ความสำคัญของการปลูกผักสวนครัว ฉันสามารถเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย เราจะกลับมาทบทวนการประเมินนี้ตลอดหน่วยการเรียนรู้เพื่อ เติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน ข้อมูลย้อนกลับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ฉันต้องการ  ฉันต้องการช่วยการประเมิน ฉันคิดว่าฉันต้องกระตุ้นการคิดขั้นสูง แต่ฉันไม่ แน่ใจว่าควรทำอย่างไร

9  1 นักเรียนต้องสมัครเข้าเครือข่ายการเรียนการปลูก ผักสวนครัว  2 นักเรียนต้องทำกิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บไซต์กับ ครูผู้สอน  3 นักเรียนต้องศึกษาหาความรู้บนเว็บไซต์และ แหล่งอื่นๆ  4 นักเรียนต้องทำโครงงานกลุ่มละ 1 โครงงาน

10  1. ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ  2 ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  3 ทักษะกระบวนการกลุ่ม  4 ทักษะทางคณิตศาสตร์  5 ทักษะการแก้ปัญหา  6 ทักษะการคิด

11  1 การประเมินผลก่อนการเรียนรู้  2 ประเมินผลประจำบท  3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน  4 ประเมินผลงาน  5 ประเมินผลหลังการเรียนรู้

12  1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน  2 ศึกษาใบความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว  3 ตอบคำถามประจำบท  4 ศึกษาใบงาน  5 ทำโครงงาน  6 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน  7 ทำแบบทดสอบหลังเรียน

13  แหล่งที่มาของภาพ


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอแฟ้มสะ ผลงาน โดยครูสังเวียน บุญ ชู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google