งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปลูกพืชผักสวนครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปลูกพืชผักสวนครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปลูกพืชผักสวนครัว
งานนำเสนอแฟ้มสะผลงาน โดยครูสังเวียน บุญชู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
พืชผักสวนครัวจัดว่าเป็นอาหารที่คนเราใช้บริโภคอยู่เป็นประจำแต่ว่าเรามักจะไม่ลงมือปลูกเองซึงจริงแล้วการปลูกผักสวนครัวมีรูปแบบการปลูกได้หลายแบบ ซึงในการจัดการเรียนในหน่วยการเรียนนี้มุ้งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาวิธีการปลูกผักรูปแบบต่างๆและได้ทดลองปลูกผักในรูปแบบที่ต้นเองคิดว่าเหมาะสมกับสภาพที่อยู่อาศัยของตนเอง และนักเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยว่าผักสวนครัวสามารถเจริญเติบโตได้อย่างไร

3 นโยบานการพัฒนาผู้เรียน
นโยบาย จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1.มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 2.ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้ 3.มีทักษะการคิดชั้นสูง 4.มีทักษะชีวิตและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ภาพรวมของตัวนักเรียน มีคุณสมบัติอยู่อย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเองจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 เป้าหมายหลักสูตร ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้และรักงานอาชีพเกษตรให้มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเทคโนโลยีที่นักเรียน และฉันใช้แลกเปลี่ยนความเห็นกับครูท่านอื่น ๆ

5 เป้าหมายนักเรียน เพื่อเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวว่ามีวิธีการปลูกได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นอิสระมีแนวคิดสร้างงาน

6 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ชีวิตเราอยู่ได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย พืชผักสวนครัวมีประโยชน์ต่อคนเราอย่างไรบ้าง เราปลูกพืชผักสวนครัวได้อย่างไรบ้าง คำถามประจำบท พืชผักสวนครัวหมายถึง พืชผักสวนครัวที่ปลูกด้วยเมล็ดมีอะไรบ้าง ธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโตมีธาตุกี่ธาตุ อะไรบ้าง พืชผักสวนครัวที่ปลูกด้วยส่วนๆของพืชมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างพืชผักสวนครัวที่ใช้ผลเป็นอาหารมา 5 ชนิด ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของผักมีอะไรบ้าง ศัตรูของพืชผักสวนครัวมีอะไรบ้าง

7 โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย:
การทำงานร่วมกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวและสรุปเพื่อตอบคำถามประจำหน่วย แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องการทดลองปลูกผัก การสื่อสารกับผู้อื่นในจดหมายข่าว

8 การประเมินความพร้อมของนักเรียน
วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับผักสวนครัว อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน ฉันต้องการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคำถามประจำหน่วยและสิ่งที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทดลอง ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร ฉันถามนักเรียนเพื่อค้นหาความสัมพันธ์และสรุปเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของผักสวนครัว ข้อมูลการประเมินช่วยฉันและนักเรียนวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้นี้อย่างไร ถ้านักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการจัดการทดลอง ฉันสามารถเตรียมสื่อสนับสนุน ถ้านักเรียนมีระดับความเข้าใจที่แตกต่างเกี่ยวกับความสำคัญของการปลูกผักสวนครัว ฉันสามารถเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เราจะกลับมาทบทวนการประเมินนี้ตลอดหน่วยการเรียนรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน ข้อมูลย้อนกลับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ฉันต้องการ ฉันต้องการช่วยการประเมิน ฉันคิดว่าฉันต้องกระตุ้นการคิดขั้นสูง แต่ฉันไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร

9 ขั้นตอนการเรียน 1นักเรียนต้องสมัครเข้าเครือข่ายการเรียนการปลูกผักสวนครัว 2นักเรียนต้องทำกิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บไซต์กับครูผู้สอน 3นักเรียนต้องศึกษาหาความรู้บนเว็บไซต์และแหล่งอื่นๆ 4นักเรียนต้องทำโครงงานกลุ่มละ 1 โครงงาน

10 ทักษะที่เกี่ยวข้อง 1.ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 3ทักษะกระบวนการกลุ่ม 4ทักษะทางคณิตศาสตร์ 5ทักษะการแก้ปัญหา 6ทักษะการคิด

11 การวัดผลและประเมินผล
1การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ 2ประเมินผลประจำบท 3ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4ประเมินผลงาน 5ประเมินผลหลังการเรียนรู้

12 กิจกรรมที่ผู้เรียนต้องทำ
1ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 2ศึกษาใบความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว 3ตอบคำถามประจำบท 4ศึกษาใบงาน 5ทำโครงงาน 6นำเสนอผลการปฏิบัติงาน 7ทำแบบทดสอบหลังเรียน

13 อ้างอิง แหล่งที่มาของภาพ


ดาวน์โหลด ppt การปลูกพืชผักสวนครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google