งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง เขาคือใคร ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครู ภูสิต อัคคพาณิชย์กุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

2 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด:
ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน เรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน ตัวชี้วัด: ต 1.3 ม.4-6/1พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน สิ่งแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว ต 1.3 ม.4-6/3พูดและเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลสั้นๆประกอบ

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถทักทายบุคคลอื่นอย่างถูกต้อง ตามกาลเทศะ นักเรียนเข้าใจและสามารถแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ นักเรียนสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์กับ ชีวิตประจำวันได้ในกรณีพบและติดต่อสื่อสารกับคนจีน นักเรียนสามารถนำไฟล์ภาพวิดีโอมาทำการตัดต่อแปลง ไฟล์เพื่อนำไฟล์ไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

4 คำถามกำหนดการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด การทักทายและแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคม จริงหรือไม่ คำถามประจำหน่วย การทักทายและแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกันอย่างสุภาพทำได้อย่างไร การทักทายและแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกับผู้สูงอายุ กับการทักทายและแนะนำบุคคลทั่วไปให้รู้จัก กันแตกต่างกันอย่างไร คำถามประจำบท คำว่า 你 กับ 您 ต่างกันอย่างไร ประโยคที่ว่า 我来介绍一下 ในภาษาไทยมีความหมายว่าอย่างไร 我很高兴认识你 ในภาษาไทยมีความหมายว่าอย่างไร คำว่า 也 ในภาษาไทยมีความหมายอย่างไร ความหมายในภาษาจีนใช้อย่างไร

5 เครื่องมือการประเมิน

6 โครงงาน เขาคือใคร (他是谁?)
เลือกศึกษาถึงวัฒนธรรมในการทักทายและแนะนำผู้อื่นให้รู้จัก กันของชาวจีนอย่างถูกต้อง นักเรียนฝึกฝนทักษะในการสนทนาด้วยสถานการณ์จำลองของ การทักทายและการแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน นักเรียนฝึกหัดการถ่ายภาพเคลื่อนไหววิดีโอ และตัดต่อไฟล์ภาพ นักเรียนเก็บหลักฐานการปฏิบัติในสถานการณ์จำลองด้วยการ ถ่ายภาพเคลื่อนไหววิดีโอ จากนั้นจัดส่งไฟล์วิดีโอให้กับครูผู้สอน

7 โครงงาน : เขาเป็นใคร (他是谁)
โครงงาน : เขาเป็นใคร (他是谁) เป้าหมาย : นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาจีนในเรื่องการทักทายและการแนะนำผู้อื่นให้รู้จัก กันอย่างถูกต้อง บทบาท : นักเรียนแสดงบทบาทในสถานการณ์สมมุติได้ถูกต้องเป็นธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 บรรลุถึงผลคาดหวังของ หลักสูตร ภาระงาน : นักเรียนศึกษาบทเรียน ฝึกหัดตามสถานการณ์จำลอง อัดบันทึกเทปวิดีโอ ศึกษา โปรแกรมการตัดต่อวิดีโอ ส่งวิดิโอที่สมบูรณ์ผ่านช่องทางอีเมลให้กับครูผู้สอน ผลงานนักเรียน : ไฟล์วิดิโอผลงานนักเรียนในสถานการณ์สมมุติเรื่องการแนะนำตนเองและการ แนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google