งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง เขาคือใคร ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครู ภูสิต อัคคพาณิชย์กุล โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง เขาคือใคร ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครู ภูสิต อัคคพาณิชย์กุล โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง เขาคือใคร ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครู ภูสิต อัคคพาณิชย์กุล โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

2 มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ การเขียน ตัวชี้วัด : ต 1.3 ม.4-6/1 พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง เพื่อน สิ่งแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว ต 1.3 ม.4-6/3 พูดและเขียนเพื่อแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนเข้าใจและสามารถทักทาย บุคคลอื่นอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ นักเรียนเข้าใจและสามารถแนะนำ บุคคลอื่นให้รู้จักกันอย่างถูกต้องตาม กาลเทศะ นักเรียนสามารถนำเอาความรู้ไป ประยุกต์กับชีวิตประจำวันได้ในกรณี พบและติดต่อสื่อสารกับคนจีน นักเรียนสามารถนำไฟล์ภาพวิดีโอมา ทำการตัดต่อแปลงไฟล์เพื่อนำไฟล์ไป ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

4 คำถามกำหนดการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด การทักทายและแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้ เกิดขึ้นกับสังคม จริงหรือไม่ คำถามประจำหน่วย การทักทายและแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกันอย่างสุภาพทำได้อย่างไร การทักทายและแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกับผู้สูงอายุ กับการทักทาย และแนะนำบุคคลทั่วไปให้รู้จักกันแตกต่างกันอย่างไร คำถามประจำบท คำว่า 你 กับ 您 ต่างกันอย่างไร ประโยคที่ว่า 我来介绍一下 ในภาษาไทยมีความหมายว่า อย่างไร 我很高兴认识你 ในภาษาไทยมีความหมายว่าอย่างไร คำว่า 也 ในภาษาไทยมีความหมายอย่างไร ความหมายใน ภาษาจีนใช้อย่างไร

5 เครื่องมือการประเมิน

6 โครงงาน เขาคือใคร (他是 谁?) เลือกศึกษาถึงวัฒนธรรมในการทักทายและ แนะนำผู้อื่นให้รู้จักกันของชาวจีนอย่าง ถูกต้อง นักเรียนฝึกฝนทักษะในการสนทนาด้วย สถานการณ์จำลองของการทักทายและการ แนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน นักเรียนฝึกหัดการถ่ายภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และตัดต่อไฟล์ภาพ นักเรียนเก็บหลักฐานการปฏิบัติใน สถานการณ์จำลองด้วยการถ่ายภาพ เคลื่อนไหววิดีโอ จากนั้นจัดส่งไฟล์วิดีโอ ให้กับครูผู้สอน

7 โครงงาน : เขาเป็นใคร ( 他是谁) เป้าหมาย : นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาจีนในเรื่องการ ทักทายและการแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกันอย่างถูกต้อง บทบาท : นักเรียนแสดงบทบาทในสถานการณ์สมมุติได้ถูกต้อง เป็นธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 บรรลุถึงผลคาดหวังของหลักสูตร ภาระงาน : นักเรียนศึกษาบทเรียน ฝึกหัดตามสถานการณ์จำลอง อัดบันทึกเทปวิดีโอ ศึกษาโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอ ส่งวิดิโอที่ สมบูรณ์ผ่านช่องทางอีเมลให้กับครูผู้สอน ผลงานนักเรียน : ไฟล์วิดิโอผลงานนักเรียนในสถานการณ์สมมุติ เรื่องการแนะนำตนเองและการแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง เขาคือใคร ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครู ภูสิต อัคคพาณิชย์กุล โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google