งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงสร้างของเงินทุนและการใช้ Leverage  โครงสร้างทางการเงิน (Financial Structure)  วิธีการจัดหาเงินทุนทั้งหมดของธุรกิจ ( ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ) หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงสร้างของเงินทุนและการใช้ Leverage  โครงสร้างทางการเงิน (Financial Structure)  วิธีการจัดหาเงินทุนทั้งหมดของธุรกิจ ( ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ) หรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงสร้างของเงินทุนและการใช้ Leverage  โครงสร้างทางการเงิน (Financial Structure)  วิธีการจัดหาเงินทุนทั้งหมดของธุรกิจ ( ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ) หรือ หนี้สินทั้งหมด + ส่วนของผู้ถือหุ้น  โครงสร้างของเงินทุน (Capital Structure)  การจัดหาเงินทุนจากแหล่งระยะยาวของธุรกิจ ทั้งหมด เงินกู้ระยะยาว + หุ้นกู้ + หุ้นบุริมสิทธิ + ส่วนของ ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ความแตกต่างของ Financial Structure และ Capital Structure คือ หนี้สินระยะสั้น

2 2 โครงสร้างของเงินทุนและการใช้ Leverage  ทฤษฎีของ Financial Leverage – ค่า FL ยิ่งสูงเท่าใด ผลตอบแทน ROI เพิ่มสูงขึ้น ( ยกตัวอย่าง )  ระดับความเสี่ยงทางการเงิน (Degree of Financial Leverage = DFL) - พิจารณาจากอัตราร้อยละของการ เปลี่ยนแปลงของกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่เกิดจากอัตรา ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงในกำไรจากการดำเนินงาน เมื่อ EPS = อัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรต่อหุ้น EBIT = กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี

3 3 การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน (Operating Leverage)  ผลการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน (Operating Leverage) – ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราร้อยละของ การเปลี่ยนแปลงกำไรจากการดำเนินงานอันเป็นผล เนื่องมาจากอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงใน ปริมาณการขาย เมื่อ Degree of Operating Leverage = DOL EBIT = กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี Q = ปริมาณการขาย

4 4 การแบ่งผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น  ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในการกำหนด นโยบายเงินปันผล  ปัจจัยกำหนดนโยบายเงินปันผล  ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย  สภาพคล่องทางธุรกิจ  ความสามารถในการกู้ยืม  โอกาสการลงทุน  ฐานะทางภาษีของผ้ถือหุ้น  การควบคุม


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงสร้างของเงินทุนและการใช้ Leverage  โครงสร้างทางการเงิน (Financial Structure)  วิธีการจัดหาเงินทุนทั้งหมดของธุรกิจ ( ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ) หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google