งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างของเงินทุนและการใช้ Leverage

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างของเงินทุนและการใช้ Leverage"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างของเงินทุนและการใช้ Leverage
โครงสร้างทางการเงิน (Financial Structure) วิธีการจัดหาเงินทุนทั้งหมดของธุรกิจ (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) หรือ หนี้สินทั้งหมด + ส่วนของผู้ถือหุ้น โครงสร้างของเงินทุน (Capital Structure) การจัดหาเงินทุนจากแหล่งระยะยาวของธุรกิจทั้งหมด เงินกู้ระยะยาว + หุ้นกู้ + หุ้นบุริมสิทธิ + ส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ความแตกต่างของ Financial Structure และ Capital Structure คือ หนี้สินระยะสั้น

2 โครงสร้างของเงินทุนและการใช้ Leverage
ทฤษฎีของ Financial Leverage – ค่า FL ยิ่งสูงเท่าใดผลตอบแทน ROI เพิ่มสูงขึ้น (ยกตัวอย่าง) ระดับความเสี่ยงทางการเงิน (Degree of Financial Leverage = DFL) - พิจารณาจากอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่เกิดจากอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงในกำไรจากการดำเนินงาน เมื่อ EPS = อัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรต่อหุ้น EBIT = กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี

3 การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน (Operating Leverage)
เมื่อ Degree of Operating Leverage = DOL EBIT = กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี Q = ปริมาณการขาย

4 การแบ่งผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น
ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในการกำหนดนโยบายเงินปันผล ปัจจัยกำหนดนโยบายเงินปันผล ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย สภาพคล่องทางธุรกิจ ความสามารถในการกู้ยืม โอกาสการลงทุน ฐานะทางภาษีของผ้ถือหุ้น การควบคุม


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างของเงินทุนและการใช้ Leverage

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google