งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นางเกศรา แสนศิริทวีสุข วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นางเกศรา แสนศิริทวีสุข วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นางเกศรา แสนศิริทวีสุข วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง

2 2 เกศรา แสนศิริทวีสุข (หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาฯ) 1.งานเฝ้าระวัง ทางระบาด วิทยา ( พูลศรี ศิริโชติรัตน์) 2.งาน สอบสวน โรค (วลีรัตน์ พูลผล 3.งานข่าว กรองโรคและ ภัยสุขภาพ (วัชรชัย ครองใจ 4.งาน พัฒนา เครือข่าย SRRT (เกศรา) 5.งาน แผนงาน และ งานวิจัย (เกศรา) 6.งานเผยแพร่ข้อมูล และข่าวสารเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา (ชัยนันต์ บุตรกาล) 7. การ มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ตามกลุ่มโรค 8.งาน ธุรการ (เตือนใจ คำมูล) โครงสร้าง/ภาระงาน กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง ปี 2556

3 3 1.งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พูลศรี ศิริโชติรัตน์ กลุ่มโรคติดต่อ - ชัยนันต์ บุตรกาล - ชนันรัตน์ ดวงบุปผา กลุ่มโรคไม่ติดต่อ -วลีรัตน์พูลผล - อภิญญา ดวงสิน กลุ่มบาดเจ็บ -วัชรชัย ครองใจ -เตือนใจ คำมูล กลุ่มโรคเรื้อรังฯและโรคจาก การประกอบอาชีพ -พูลศรี ศิริโชติรัตน์ -สำรวย ศรศรี กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน -อภิญญา ดวงสิน -เตือนใจ คำมูล กลุ่มโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ -นางเกศรา แสนศิริทวีสุข

4 4 2.งาน สอบสวน โรค 3.งานข่าว กรองโรค และภัย สุขภาพ วลีรัตน์ พูลผล ชัยนันต์ บุตรกาล อภิญญา ดวงสิน สำรวย ศรศรี วัชรชัย ครองใจ ชัยนันต์ บุตรกาล ชนันรัตน์ ดวงบุป ผา 4.งานพัฒนา เครือข่าย SRRT 5.งาน แผนงาน และงานวิจัย เกศรา แสนศิริทวีสุข วลีรัตน์ พูลผล เตือนใจ คำมูล และงานวิจัย ทุกท่าน ทีมที่ 1 (อุบลฯ,อำนาจฯ, มุกดาหาร นครพนม) - พูลศรี ศิริโชติรัตน์,วัชรชัย ครองใจ,สำรวย ศรศรี,ชนันรัตน์ ดวงบุปผา ทีมที่ 2 (ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัด สกลนคร) - วลีรัตน์ พูลผล,ชัยนันต์ บุตร กาล,อภิญญา ดวงสิน,เตือนใจ คำมูล

5 5 6.งานเผยแพร่ ข่าวสารเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 7.การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบตามกลุ่มโรค 8.งานธุรการ ชัยนันต์ บุตรกาล เกศรา แสนศิริทวีสุข อภิญญา ดวงสิน และทุกท่าน กลุ่มโรคอุบัติใหม่- อุบัติซ้ำ - เกศรา แสนศิริทวีสุข กลุ่มโรคเรื้อรังฯ และโรคจากการประกอบ อาชีพ - พูลศรี ศิริโชติรัตน์ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง - วลีรัตน์ พูลผล กลุ่มโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและการบาดเจ็บ - วัชรชัย ครองใจ กลุ่มโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ - ชัยนันต์ บุตรกาล กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน - อภิญญา ดวงสิน เตือนใจ คำมูล จันทร์เพ็ญ สุขอ้วน

6 6 ประเด็นสำคัญการดำเนินงานปีงบฯ 2556 ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 1. SRRT เน้นด้านคุณภาพ  ขยายเครือข่ายSRRTระดับตำบล ครอบคลุมทุกตำบล เน้น 3 ร  ประเมินคุณภาพมาตรฐาน SRRT ทุกระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด สคร 2. IHR และ ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบาดวิทยา เน้นสมรรถนะSRRT-IHR ด่านระหว่างประเทศ  เพื่อตอบสนองต่อปัญหาฉุกเฉินด้านอาหาร โรคติดต่อ  การประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบเฝ้าระวังโรคของด่าน ประสานการ แจ้งข่าว ระบบการส่งต่อผู้ป่วย  เป็น Joint outbreak investigation 3. ระบบงานเฝ้าระวังโรค 5 ระบบ เน้นพัฒนาเครือข่าย เพื่อเตรียมการรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดระบบและพัฒนาฐานข้อมูลให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการวางแผน วาง ยุทธศาสตร์ติดตาม ความก้าวหน้าและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ 4. ข่าวกรอง /การพยากรณ์โรค เน้นเรื่องวิชาการให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ข้อมูล เขียนรายงานเตือนภัย พยากรณ์ปัญหาต่าง ๆ ในระดับพื้นที่/ประเทศ ที่มา : บันทึกข้อความกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0404.6/ว 538 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 เรื่อง ส่งสรุปประชุมจุดเน้นการดำเนินงานกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

7 7 โครงการ/กิจกรรมสำนักระบาดวิทยาสคร.7 อบ. 1.พัฒนากลไกการเฝ้าระวัง เหตุการณ์โดยทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล จัดอบรมการเป็น Facilitator แก่ทีมส่วนกลาง และ สคร. เพื่อการถอดบทเรียนการ ดำเนินงานของ SRRT เครือข่ายระดับตำบล จัด ประชุมถอดบทเรียนทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล ในพื้นที่ 1 ครั้ง 2 วัน กลุ่มเป้าหมาย 100-150 คน/ สคร. (บังคับ) 2.การอบรมและการจัดทำ หลักสูตร การจัดทำหลักสูตรระบาด วิทยาพื้นฐานแบบ E- learning (ม.ค.-มี.ค.56) การอบรมหลักสูตรระบาด วิทยาก่อน ปฏิบัติการแก่ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ หรืออบรม ฟื้นฟู หรือ อบรมต่อยอด ระดับอำเภอ จังหวัด เขตสคร. ที่ 1-12 (บังคับ) 3. การจัดประชุม/สัมมนาการประชุมหัวหน้ากลุ่มระบาด วิทยา สคร.ที่ 1-12 (ก.พ., พ.ค., ส.ค. 56) การประชุมเจ้าหน้าที่ระบาด วิทยาประจำจังหวัด (อาจใช้ VDO Conference) ไตรมาสละ 1 ครั้ง (บังคับ)

8 8 โครงการ/กิจกรรมสำนักระบาดวิทยาสคร.7 อบ. 4.พัฒนาระบบและฐานข้อมูล สนับสนุนการพยากรณ์โรค 1.จัดตั้งศูนย์พยากรณ์โรค และภัยสุขภาพ ปรับปรุง ฐานข้อมูล และจัดหา software ที่จำเป็น 2.แต่งตั้งที่ปรึกษา/ผู้วิพากษ์ ผลการศึกษาในแต่ละโรค 3.จัดอบรมให้ความรู้ด้าน เทคนิคและวิธีการพยากรณ์ โรคแก่บุคลากรส่วนกลางและ ทีมพยากรณ์โรคจากทุก สคร. 4.จัดประชุมนำเสนอผลการ พยากรณ์โรคฯและเปิดเวทีใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน ระดับกรมฯ 5.จัดทำรูปเล่มรวมผลการ พยากรณ์โรค พร้อมเผยแพร่ ในภาพกรมฯ 6.ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน 1.จัดอบรมให้ความรู้ด้าน เทคนิคและวิธีการพยากรณ์ โรคให้แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของ สคร. และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในระดับเขต 2.จัดประชุมนำเสนอผลการ พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ในระดับเขต/ จังหวัด 3.จัดทำรูปเล่มรวมผลการ พยากรณ์โรค พร้อมเผยแพร่ ในระดับเขต 4.ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน

9 9 โครงการ/กิจกรรมสำนักระบาดวิทยาสคร.7 อบ. 5.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยาระดับเขตและ ส่วนกลาง ทั้ง 5 ระบบ (ไตรมาสที่ 1) สำรวจบุคลากรที่รับผิดชอบ งาน 5 ระบบในส่วนกลางและ ในระดับเขต เกี่ยวกับ -จำนวนบุคคลากร -ศักยภาพ -Training need สำรวจบุคคลากรที่รับผิดชอบ งาน 5 ระบบในแต่ละจังหวัด เกี่ยวกับ -จำนวนบุคคลากร -ศักยภาพ -Training need

10 10 โครงการ/กิจกรรมพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสระยะเวลา 1. การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 1234 1.1. ประชุมถอดบทเรียนทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล ในพื้นที่ ผู้รับผิดชอบงาน ระบาดวิทยาและ เครือข่ายระดับ ตำบลๆ ละ3 คน ในพื้นที่เขต สคร.7 อบ รวม 70 คน 22 – 23 พ.ย. 55 1.2.อบรมหลักสูตรการ ตรวจสอบข่าวแก่ รพ.สต. รพ.สต. อำเภอละ 1 คน รวม 100 คน1 วันทำการ ม.ค. 56

11 11 โครงการ / กิจกรรม พื้นที่ กลุ่มเป้าหม าย ไตรมาสระยะเวลา 1234 1.3. นิเทศ ติดตามรพ.สต. ที่ผ่าน การอบรมอำเภอ ละ 1 คน รวม 100 คน ม.ค. – ก.ย. 56 1.4. สคร.วิเคราะห์ข้อมูล การเฝ้าระวัง เหตุการณ์ ใน ที่ประชุม คป.สข. ผู้บริหาร และผู้ เข้าประชุม คป.สข.เขต 11 และ 13 ต.ค. 55 – ก.ย. 56

12 12 โครงการ/กิจกรรมพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสระยะเวลา 1234 1.5 จัดทำประกาศ/จัดหา รางวัลให้แก่ทีมที่มีผลงาน การเฝ้าระวังเหตุการณ์ พื้นที่เขตตรวจ ราชการที่ 11 และ 13 ก.ค. - ส.ค. 56 1.6 การอบรมหลักสูตร ระบาดวิทยาก่อน ปฏิบัติการแก่ผู้ปฏิบัติงาน ใหม่/ฟื้นฟู/ต่อยอด ระดับ อำเภอ จังหวัด ผู้ปฏิบัติงาน ระบาดวิทยา ใหม่/ฟื้นฟู/ต่อ ยอด ระดับอำเภอ จังหวัดพื้นที่ สคร. 7 อบ. รวม 50 คน 4 วันทำการ 24-27 ธ.ค. 55

13 13 โครงการ/กิจกรรมพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสระยะเวลา 2. การพัฒนาด้านข่าวกรองและการพยากรณ์ โรคและภัยสุขภาพ 1234 2.1. จัดประชุมราชการ ให้ความรู้ด้านข่าวกรอง เทคนิคและวิธีการ พยากรณ์โรค ผู้รับผิดชอบงาน ระบาดและ ผู้เกี่ยวข้องระดับ จังหวัดและสคร. 7 อบ. รวม 25 คน 1 วันทำการ เดือนมกราคม 55 2.2 พัฒนาระบบและ ฐานข้อมูลสนับสนุนการ พยากรณ์โรค มี.ค. – ก.ค. 56

14 14 โครงการ/กิจกรรมพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสระยะเวลา 1234 2.3. ประชุมราชการ นำเสนอผลการพยากรณ์ โรคและภัยสุขภาพ ใน ระดับเขต/ จังหวัด ผู้รับผิดชอบงาน ระบาดและ ผู้เกี่ยวข้องระดับ จังหวัดและสคร. 7 อบ. รวม 25 คน เดือน ก.ค.56 2.4. จัดทำรูปเล่มรวมผล การพยากรณ์โรค พร้อม เผยแพร่ในระดับเขตเดือน ส.ค. 56

15 15 โครงการ/กิจกรรมพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสระยะเวลา 1234 2.5. ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน ระบาดและ ผู้เกี่ยวข้องระดับ จังหวัดและสคร. 7 อบ. รวม 25 คน เม.ย. – ส.ค. 56

16 16 โครงการ/กิจกรรมพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสระยะเวลา 3.การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 5 ระบบโรค 1234 3.1 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยาระดับเขต และส่วนกลาง ทั้ง 5 ระบบ ผู้รับผิดชอบระบบ เฝ้าระวังโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ด้าน ระบาดวิทยาใน พื้นที่ สคร.7 อบ. 7 จังหวัด รวม 80 คน ต.ค. 55 – ก.ย. 56 3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง โรคติดต่อและไม่ติดต่อ เพื่อ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยาในพื้นที่ สคร. 7 อบ. 2 วันทำการ ก.พ. – มี.ค. 56

17 17 โครงการ/กิจกรรมพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสระยะเวลา 4. การพัฒนากระบวน การตอบโต้ภาวะฉุก เฉินทางระบาดวิทยา การสอบสวนโรคและ การปฏิบัติตามกฎอนามัย ระหว่างประเทศ (IHR) 1234 4.1 จัดอบรมฝึกทักษะด้าน การเฝ้าระวังเหตุการณ์และ การตรวจสอบข่าวการระบาด สำหรับทีม SRRT ระดับ อำเภอและตำบลพื้นที่ตั้งด่าน - หัวหน้าด่าน ควบคุมโรคระหว่าง ประเทศ /หัวหน้า ทีม SRRT ระดับ อำเภอและตำบลฯ พื้นที่ตั้งด่านฯ เขต รับผิดชอบของ สคร. 7 อบ. รวม 50 คน 2 วันทำการ (ก.พ. 56) 4.2 สนับสนุนการตรวจทาง ห้อง Lab และการสอบสวน โรค 7 จังหวัด พื้นที่ สคร. 7 อบต.ค. 55 – ก.ย. 56


ดาวน์โหลด ppt 1 นางเกศรา แสนศิริทวีสุข วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google