งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311304 : Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)
Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 บทที่ 6 พื้นฐานการสร้างภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แบบสองมิติด้วยภาษาไพธอน
บทที่ 6 พื้นฐานการสร้างภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แบบสองมิติด้วยภาษาไพธอน Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 Creating Windows

4 Panel

5 Drawing Shapes pygame.draw.rect pygame.draw.polygon pygame.draw.circle
pygame.draw.ellipse pygame.draw.arc pygame.draw.line

6 Draw a rectangle shape pygame.draw.rect(Surface, color, Rect, width=0)

7

8 Draw a Polygonal Shape pygame.draw.polygon(Surface, color, pointlist, width=0)

9

10 Draw a circular shape pygame.draw.circle(Surface, color, pos, radius, width=0)

11

12 Draw an elliptical shape
pygame.draw.ellipse(Surface, color, Rect, width=0)

13

14 Draw an Arc pygame.draw.arc(Surface, color, Rect, start_angle, stop_angle, width=1)

15

16 Draw a line pygame.draw.lines(Surface, color, closed, pointlist, width=1)

17

18 ตัวอย่างการทำลายกราฟิกส์ด้วยรูปทรงเรขาคณิต

19 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt : Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google