งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 บทที่ 6 พื้นฐานการสร้างภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แบบสองมิติ ด้วยภาษาไพธอน Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 Creating Windows

4 Panel

5 Drawing Shapes  pygame.draw.rect  pygame.draw.polygon  pygame.draw.circle  pygame.draw.ellipse  pygame.draw.arc  pygame.draw.line

6 Draw a rectangle shape  pygame.draw.rect(Surface, color, Rect, width=0)

7

8 Draw a Polygonal Shape  pygame.draw.polygon(Surface, color, pointlist, width=0)

9

10 Draw a circular shape  pygame.draw.circle(Surface, color, pos, radius, width=0)

11

12 Draw an elliptical shape  pygame.draw.ellipse(Surface, color, Rect, width=0)

13

14 Draw an Arc  pygame.draw.arc(Surface, color, Rect, start_angle, stop_angle, width=1)

15

16 Draw a line  pygame.draw.lines(Surface, color, closed, pointlist, width=1)

17

18 ตัวอย่างการทำลายกราฟิกส์ด้วยรูปทรงเรขาคณิต

19 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt 8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google