งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen Control Function)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen Control Function)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen Control Function)
Chapter 10 ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen Control Function) Introduction to Programming Department of Computer Business

2 ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen control function)
สภาวะของจอภาพ (Mode) แบ่งออกเป็น 2 สภาวะ คือ 1. สภาวะเทกซ์ (Text Mode) เป็นสภาวะปกติของเครื่อง โดยแสดงภาพใน ลักษณะตัวอักษร (ปกติจะใช้ขนาด 25 บรรทัด ๆ ละ 80 ตัวอักษร) 2. สภาวะกราฟฟิก (Graphic Mode) เป็นสภาวะที่ใช้ในการสร้างภาพต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ลักษณะของสภาวะนี้ใช้การนำจุด (Pixel) มาต่อกันเป็นภาพ จำนวนจุในจอภาพขึ้นอยู่กับสมรรถนะของเครื่อง เช่น 320 * 240 หรือ 640 * 480 เป็นต้น Introduction to Programming Department of Computer Business

3 ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen control function)
ฟังก์ชันของ Text Mode 1. clrscr() 2. cotoxy(x position, y position) 3. textmode(screen mode) 4. textcolor(color), textbackground(color) 5. cprintf(format string, argument) 6. ฯลฯ หมายเหตุ ต้องเรียกใช้ไฟล์ conio.h ก่อนใช้ฟังก์ชันต่างๆ Introduction to Programming Department of Computer Business

4 ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen control function)
ฟังก์ชันของ Graphic Mode 1. initgraph(driver , mode ,BGI path) 2. closegraph() , restorecrtmode() 3. putpixel(x position, y position , color) 4. line(x1 position, y1 position, x2 position, y2 position ) 5. circle(x position, y position , radius) 6. rectangle(left , top , right ,bottom) 7. setcolor(color) 8. floodfill(x position, y position , boarder color) 9. setfillcolor(pattern, color) หมายเหตุ ต้องเรียกใช้ไฟล์ graphics.h ก่อนใช้ฟังก์ชันต่างๆ Introduction to Programming Department of Computer Business


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen Control Function)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google