งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

231402 Introduction to Programming ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen Control Function) Chapter 10 Department of Computer Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "231402 Introduction to Programming ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen Control Function) Chapter 10 Department of Computer Business."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 231402 Introduction to Programming ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen Control Function) Chapter 10 Department of Computer Business

2 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business แบ่งออกเป็น 2 สภาวะ คือ 1. สภาวะเทกซ์ (Text Mode) เป็นสภาวะปกติของ เครื่อง โดยแสดงภาพใน ลักษณะตัวอักษร ( ปกติจะใช้ขนาด 25 บรรทัด ๆ ละ 80 ตัวอักษร ) 2. สภาวะกราฟฟิก (Graphic Mode) เป็นสภาวะที่ ใช้ในการสร้างภาพต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ลักษณะของสภาวะนี้ใช้การนำจุด (Pixel) มาต่อกันเป็นภาพ จำนวนจุในจอภาพขึ้นอยู่กับสมรรถนะของเครื่อง เช่น 320 * 240 หรือ 640 * 480 เป็นต้น สภาวะของจอภาพ (Mode) ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen control function)

3 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business 1. clrscr() 2. cotoxy(x position, y position) 3. textmode(screen mode) 4. textcolor(color), textbackground(color) 5. cprintf(format string, argument) 6. ฯลฯ หมายเหตุ ต้องเรียกใช้ไฟล์ conio.h ก่อนใช้ ฟังก์ชันต่างๆ ฟังก์ชันของ Text Mode ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen control function)

4 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business 1. initgraph(driver, mode,BGI path) 2. closegraph(), restorecrtmode() 3. putpixel(x position, y position, color) 4. line(x1 position, y1 position, x2 position, y2 position ) 5. circle(x position, y position, radius) 6. rectangle(left, top, right,bottom) 7. setcolor(color) 8. floodfill(x position, y position, boarder color) 9. setfillcolor(pattern, color) หมายเหตุ ต้องเรียกใช้ไฟล์ graphics.h ก่อนใช้ ฟังก์ชันต่างๆ ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen control function) ฟังก์ชันของ Graphic Mode


ดาวน์โหลด ppt 231402 Introduction to Programming ฟังก์ชันควบคุมจอภาพ (Screen Control Function) Chapter 10 Department of Computer Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google