งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 บทที่ 4 ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 Graphic Systems  ในโลกคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เราแบ่งระบบกราฟิกส์ตามลักษณะ การแสดงผลภาพออกเป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ ด้วยกัน  ระบบกราฟิกส์แบบ Raster (Raster Graphic Systems)  ระบบกราฟิกส์แบบ Vector (Vector Graphic Systems)

4 ระบบกราฟิกส์แบบ Raster Vs Vector

5 Graphic Systems Terminology  Pixel คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของภาพ  โดยย่อมาจากคำว่า picture elements  ในระบบกราฟิกส์แบบ Raster คือ จุดหนึ่งจุดที่ใช้ในการ แสดงผลภาพ  ในแต่ละ pixel จะมีตำแหน่งของตัวเองและจะตรงกันกับระบบ พิกัด (Coordinates)  ในการแสดงผลแบบสองมิติ (2D) pixel จะถูกจัดเรียงเป็น แถวตามแนวตั้งและแนวนอน โดยอาจจะแทนด้วยวงกลมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า dots หรือแทนด้วยสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า squares

6 Graphic Systems Terminology  Resolution ( ความละเอียด ) คือ ค่าที่ใช้วัดจำนวน pixels ทั้งหมดของภาพ ปกตินิยมบอกเป็นตัวเลข 2 จำนวนคือค่า จำนวน pixels ตามแนวตั้งและค่าจำนวน pixels ตามแนวนอน Graphic System ที่มีค่า Resolution สูงกว่าจะให้ภาพที่มี ความละเอียดมากกว่า ตัวอย่าง เช่น Mac จะให้ความละเอียด สูงกว่า Windows

7 Graphic Systems Terminology  Dot Pitch คือระยะห่างระหว่าง pixel หนึ่งถึงอีก pixel หนึ่ง

8 Graphic Systems Terminology  Color คือ สีที่ใช้ในการแสดงผลภาพ เช่น จอภาพแบบ CRT จะใช้สีพื้นฐาน 3 สีในการแสดงผลภาพ

9 Graphic Systems Terminology Revised: JAN 2010  Color Depth หรือ bits Depth หรือ bits per pixel (bpp) คือ จำนวนบิตที่ใช้แทนสีในแต่ละ Pixel  1 bit (2 1 = 2 colors) Monochrome, Black and White

10 Graphic Systems Terminology Revised: JAN 2010  Color Depth หรือ bits Depth หรือ bits per pixel (bpp) คือ จำนวนบิตที่ใช้แทนสีในแต่ละ Pixel  2 bits (2 2 = 4 colors) CGA, Gray-Scale

11 Graphic Systems Terminology Revised: JAN 2010  Color Depth หรือ bits Depth หรือ bits per pixel (bpp) คือ จำนวนบิตที่ใช้แทนสีในแต่ละ Pixel  4 bits (2 4 = 16 colors) EGA

12 Graphic Systems Terminology Revised: JAN 2010  Color Depth หรือ bits Depth หรือ bits per pixel (bpp) คือ จำนวนบิตที่ใช้แทนสีในแต่ละ Pixel  8 bits (2 8 = 256 colors) VGA

13 Graphic Systems Terminology Revised: JAN 2010  Color Depth หรือ bits Depth หรือ bits per pixel (bpp) คือ จำนวนบิตที่ใช้แทนสีในแต่ละ Pixel  24 bits (2 24 = 16,777,216 colors) True Color

14 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt 8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google