งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 การบรรยายครั้งที่ 11 พื้นฐานโปรโตคอลควบคุมความผิดพลาดใน ระบบสื่อสารไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 โปรโตคอลควบคุมความผิดพลาด (Error Control Protocols)  เป็นโปรโตคอลในชั้น Data Link Layer ของ OSI Model  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ  โปรโตคอล ARQ (Auto Repeat Request)  โปรโตคอล FEC (Forward Error Control)

4 โปรโตคอล ARQ (Auto Repeat Request)  กระบวนการทำงาน  ภาครับ (Receiver) จะทำการตรวจสอบแพ็คเกตข้อมูลหาก พบว่าข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง จะทำการร้องขอให้ภาคส่ง (Sender) ทำการส่งแพ็คเกตข้อมูลมาให้ใหม่  มีหลากหลายวิธีการ เช่น  Stop-and-Wait  Go-back-N  Selective Repeat

5 Stop-and-Wait

6 Go-back-N

7 Selective Repeat

8 โปรโตคอล FEC (Forward Error Control)  กระบวนการทำงาน  ภาคส่ง (Sender) จะทำการเพิ่มบิตสำหรับการเข้ารหัส (Coding bits) ใส่เข้าไปในข้อมูลข่าวสาร ซึ่งภาครับ (Receiver) จะใช้บิตสำหรับการเข้ารหัสทำการตรวจสอบ แพ็คเกตข้อมูลหากพบว่าข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง จะทำการ แก้ไขข้อมูลข่าวสารด้วยบิตสำหรับการเข้ารหัส โดยไม่ต้อง ร้องขอให้ภาคส่ง ทำการส่งแพ็คเกตข้อมูลมาให้ใหม่

9 รูปแบบการเพิ่มบิตสำหรับเข้ารหัสในข้อมูลข่าวสาร  Block coding  เป็นการเติมบิตเข้ารหัสเข้าไปในข้อมูลข่าวสารโดยเหลือเค้า โครงเดิมของข้อมูลข่าวสาร  Convolution Coding  เป็นการเติมบิตเข้ารหัสเข้าไปในข้อมูลข่าวสารโดยไม่เหลือ เค้าโครงเดิมของข้อมูลข่าวสาร

10 รูปแบบการเพิ่มบิตสำหรับเข้ารหัสในข้อมูลข่าวสาร  Interleaving  เป็นการกระจายบิตเข้ารหัสในข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการ ผิดผลาดในการส่งข้อมูลหลาย ๆ บิตติด ๆ กันที่เรียกว่า “Burst error”

11 การค้นหาข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์  เทคนิคในการค้นหาข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์มีมากมายหลายเทคนิค เช่น  Parity bit  Hamming Codes  CRC (Cyclic Redundant Coding)  etc.

12 Parity bit  ใช้เทคนิควิธีการเพิ่มบิตข้อมูลจำนวน 1 บิตในการค้นหา ข้อผิดพลาดของการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยเทคนิคนี้ไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้ เนื่องจากไม่ทราบตำแหน่งที่ผิดพลาดของข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์  มี 2 วิธี ( ใช้วิธีการนับจำนวนบิตที่เป็น 1)  Odd Parity ( คี่ )  Even Parity ( คู่ ) DataOdd-ParityEven-Parity 000 001 010 011 100 101 110 111 1001011010010110 0110100101101001

13 Hamming Codes  ใช้เทคนิควิธีการเพิ่มบิตข้อมูลจำนวนหนึ่งในการค้นหา ข้อผิดพลาดของการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง และสามารถทำการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้เนื่องจากสามารถ หาตำแหน่งที่ผิดพลาดของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

14 Hamming Codes  Parity bits are bit numbers that contain 2 0, 2 1, 2 2,…, 2 n  Parity bit numbers are 1, 2, 4,…  Bit numbers of data are 3, 5, 6, 7,… Bit number1234567 Data wordP1P2D1P3D2D3D4 Bit number123456789101112 Code wordP1P2D1P3D2D3D4P4D5D6D7D8

15 Hamming Codes Message word sizeParity bits neededCodeword size 43 (1, 2, 4)7 84 (1, 2, 4, 8)12 165 (1, 2, 4, 8, 16)21 326 (1, 2, 4, 8, 16, 32)38

16 Hamming Codes  7-bits Codeword Size format Bit number1234567 7-bit codewordP1P2D1P3D2D3D4 Parity bit check positionP1-D1-D2-D4 Parity bit check position-P2D1--D3D4 Parity bit check position--P3D2D3D4

17 Hamming Codes  12-bits Codeword Size format Bit number123456789101112 12-bit codewordP1P2D1P3D2D3D4P4D5D6D7D8 Parity bit check positionP1-D1-D2-D4-D5-D7- Parity bit check position-P2D1--D3D4 -D6 - Parity bit check position--P3D2D3D4----D8 Parity bit check position------P4D5D6D7D8

18 Hamming Codes  The Parity bits are calculated as : P1 = D1  D2  D4 P2 = D1  D3  D4 P3 = D2  D3  D4  Assume that the transmitted data is 1110, with data bit D1 in the leftmost position. Thus P1 = 1  1  0 = 0 P2 = 1  1  0 = 0 P3 = 1  1  0 = 0

19 Hamming Codes  Consider the following even parity checking for data : 1110 1 1 0 1 0 0 0 3 6 5 7 2 1 4 Bit number1234567 Data word0010110

20 Hamming Codes  Data is received later as 1110 1 1 0 1 0 0 0 3 6 5 7 2 1 4

21 Hamming Codes  No error Bit number1234567 Data transmitted0010110 Data recieved0010110 Error00--0

22 Hamming Codes  Data is received later as 1100 1 1 0 0 0 1 1 3 6 5 7 2 1 4

23 Hamming Codes  Thus error has occurred at bit number 6 Bit number1234567 Data transmitted0010110 Data recieved0111100 Error0101010 The result is 110 2 = 4 + 2 = 6, indicates that bit number 6 of codeword contains data bit number 3 (D3) is in error.  P3 P2 P1 0 0 0 1 1 0

24 Hamming Codes  The check bits are calculated as : P1 = D1  D2  D4  D5  D7 P2 = D1  D3  D4  D6  D7 P3 = D2  D3  D4  D8 P4 = D5  D6  D7  D8  Assume that the transmitted data is 10011100, with data bit D1 in the leftmost position. Thus P1 = 1  0  1  1  0 = 1 P2 = 1  0  1  1  0 = 1 P3 = 0  0  1  0 = 1 P4 = 1  1  0  0 = 0

25 Hamming Codes Bit number123456789101112 Code word111100101100

26 Hamming Codes  Suppose that data bit D3 sustains an error and is changed from 0 to1and the received data becomes 10111100. When the check bits are recalculated to get P1 = 1  0  1  1  0 = 1 P2 = 1  1  1  1  0 = 0 P3 = 0  1  1  0 = 0 P4 = 1  1  0  0 = 0

27 Hamming Codes Bit number123456789101112 Code word101001101100 0 1 1 1 P4 P3 P2 P1  0 0 0 1 0 1 1 0 The result is 0110 2 = 4 + 2 = 6, indicates that bit number 6 of codeword contains data bit number 3 (D3), is in error.

28 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google