งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ อาจารย์ มงคล เกตุโกมล จัดทำโดย นางสาวขวัญฤทัย แจ่ม จันทร์ ปวส.2/3 เลขที่.10 นางสาวพรพรรณ สุชิน ปวส.2/3 เลขที่.11 นางสาวปาจรีย์ บุญก่ำ ปวส.2/3 เลขที่.12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ อาจารย์ มงคล เกตุโกมล จัดทำโดย นางสาวขวัญฤทัย แจ่ม จันทร์ ปวส.2/3 เลขที่.10 นางสาวพรพรรณ สุชิน ปวส.2/3 เลขที่.11 นางสาวปาจรีย์ บุญก่ำ ปวส.2/3 เลขที่.12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอ อาจารย์ มงคล เกตุโกมล จัดทำโดย นางสาวขวัญฤทัย แจ่ม จันทร์ ปวส.2/3 เลขที่.10 นางสาวพรพรรณ สุชิน ปวส.2/3 เลขที่.11 นางสาวปาจรีย์ บุญก่ำ ปวส.2/3 เลขที่.12

2 1. วัตถุประสงค์เพื่อหาพื้นที่ของรูปทรงเลขา คณิต ความสามารถ 1. สามารถหาพื้นที่รูปทรง เลขาคณิต รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและ สามเหลี่ยม 2. เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการ ทำงาน 3. ประหยัดเวลาและมีความ แม่นยำในการคำนวณสูง

3 2. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนา โปรแกรม คุณสมบัติของเครื่องึคอมพิวเตอร์ 1.Hardware - In tel Pentinum (R) Dual-Core - Main board Intel (R) G33/G31 Express Chipset family - SD-Ram 2 GB - Monitors V193 W “17” - Hatd Disk SATA ST 31603184 AS 150 GB. Drive 1.44 Mb - USB POSTS 8 HUB - Case Acer Incorporated - Mouse Human Interface Device - Key board HID USB PORTS - DVD Rom Label flash Multfuntion GH40f 2. Software - ระบบปฏิบัติการ Windows XP - โปรแกรมฐานข้อมูล MS-Access - โปรแกรม Photoshop

4 3. ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา โปรแกรม - ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา โปรแกรม TC++

5 4. ขั้นตอนการใช้แกรม 4.1 กด 1 ไปคำนวณวงกลม 4.2 โปรแกรมจะถามค่ารัศมี 4.3 ป้อนค่ารัศมี 4.4 ป้อนค่ามีเสร็จโปรแกรมก็จะคำนวณ 4.5 โปรแกรมจะประมวลและขึ้นผลลัพธ์มาให้ 4.6 โปรแกรมก็จะถามว่าจะคำนวณรูปทรงเลขาคณิตข้อใด ต่อ 4.7 โปรแกรมจะกับมากคำนวณต่อไปอีกหรือไม่ กด 2 โปรแกรมจะคำนวณสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ว จะถามว่าความกว้างของทั้งสองด้าน 4.8 แล้วโปรแกรมจะคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมออกมาให้และจะ วนกลับมาถามว่าจะคำนวณโปรแกรม รูปทรงเลขาคณิตอีกหรือไม่ 4.9 กด 3 โปรแกรมคำนวณสามเหลี่ยมแล้วก็จะถามความสูง และฐานและการคำนวณอีกหรือไม่ เหมือนขั้นตอนแรก

6 5. สาระสำคัญเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรม 5.1 สิ่งที่โจทย์ต้องการ - หาพื้นที่รูปทรงเลขาคณิตที่ต้องการ รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสามเหลี่ยม 5.2 Out put Programe calculate, Area Circle1, Triangle2,or Rectangle3 5.3 ตัวแปร - PI แทน พาย - half แทน ครึ่ง - radius แทน รัศมี - circle แทน วงกลม - wi1 แทน ค่าความกว้างตัวที่ 1 - wi2 แทน ค่าความกว้างตัวที่ 2 - tri แทน เหลี่ยม - base แทน ฐาน - high แทน สูง - rec; แทน สามเหลี่ยม

7 5.4 รับข้อมูลเข้า - Radius - wi1 - wi2 - base - high 5.5 ประมวลผล 1. Start 2. ประกาศและกำหนดค่าตัวแปร Char = area; Int = i Float Pl, half, radius, radiur2, circle, wi1, wi2, tri, base, high, rec; 3. พิมพ์หัวรายงานจะให้เลือก Programe calculate, Area Circle1, Triangle2,or Rectangle3

8 4. รับข้อมูลเข้า Radius wi1 wi2 base high 5. รับข้อมูลเข้า - ถ้าเลือก 1 รับข้อมูล radius - ถ้าเลือก 2 รับข้อมูล wi1,wi2 - ถ้าเลือก 3 รับข้อมูล base, high - ถ้าต้องการออกจากโปรแกรม กด 4 แล้ว Enter แล้ว Enter อีกครั้งหนึ่ง

9 6. circle = half * pl * radius2; = วงกลม Tri = wi1 * wi2 ; = สี่เหลี่ยมจัตุรัส Rec = half * base * high ; = สามเหลี่ยม 7. ตรวจสอบเงื่อนไข - ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำข้อ 8 - ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จกลับไปทำข้อ 4 เพื่อ รับข้อมูลนำเข้า 8. - แสดงผลลัทธ์ของ Circle ที่เก็บค่าไว้ในตัว แปร Circle - แสดงผลลัทธ์ของ Triangle ที่เก็บค่า ไว้ในตัวแปร Triangle - แสดงผลลัทธ์ของ Rectangle ที่เก็บ ค่าไว้ในตัวแปร Rectangle 9. จบการทำงาน

10 start Char = area; Int = i Float Pl, half, radius, radiur2, circle, wi1, wi2, tri, base, high, rec; Programe calculate Area Circle,Triangle2, or Rectangle3 Radius,wi1,wi2, base,high - ถ้าเลือก 1 รับข้อมูล radius - ถ้าเลือก 2 รับข้อมูล wi1,wi2 - ถ้าเลือก 3 รับข้อมูล base, high - ถ้าต้องการออกจาก โปรแกรม กด 4 แล้ว Enter แล้ว Enter อีกครั้งหนึ่ง

11 circle = half * pl * radius2; Tri = wi1 * wi2 Rec = half * base * high Circl e = 1 Triang le=2 Reclan gln=3 default Stop

12 รายละเอียดของโปรแกรม void main() { char area; int i; float pl,half,radius,radius2,circle,wi1,wi2,tri,base,high,rec; clrscr(); for(i=0;i<7;i++){ printf("\n\n\n\nPrograme calculate Area Circle1,Rectangle2,orTriangle3:="); scanf("%c",&area); pl=3.14159265; half=0.5; switch (area) {

13 case'1':printf("Programe Circle Area\n"); printf("\nradius:="); scanf("%f",&radius); radius2=radius*radius; circle=half*pl*radius2; printf("Circle Area:=%6.2f\n",circle); break; case'2':printf("Programe Rectangle Area\n"); printf("\nwidth 1:="); scanf("%f",&wi1); printf("width 2:="); scanf("%f",&wi2); tri=wi1*wi2; printf("Triangle

14 Area:=%6.2f\n",tri); break; case'3': printf("Programe Triangle Area\n"); printf("\nBase:="); scanf("%f",&base); printf("High:="); scanf("%f",&high); rec=half*base*high; printf("Rectangle Area:=%6.2f\n",rec); break; default : printf("**Plase Menu**\n"); } getch(); }

15 7. กด 1 ไปคำนวณวงกลม 7.2 โปรแกรมจะถามค่ารัศมี 7.3 ป้อนค่ารัศมี 7.4 ป้อนค่ามีเสร็จโปรแกรมก็จะคำนวณ 7.5 โปรแกรมจะประมวลและขึ้นผลลัพธ์มาให้ 7.6 โปรแกรมก็จะถามว่าจะคำนวณรูปทรงเลขาคณิตข้อใดต่อ 7.7 โปรแกรมจะกับมากคำนวณต่อไปอีกหรือไม่ กด 2 โปรแกรม จะคำนวณสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ว จะถามว่าความกว้างของทั้งสองด้าน 7.8 แล้วโปรแกรมจะคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมออกมาให้และจะวน กลับมาถามว่าจะคำนวณโปรแกรม รูปทรงเลขาคณิตอีกหรือไม่ 7.9 กด 3 โปรแกรมคำนวณสามเหลี่ยมแล้วก็จะถามความสูงและ ฐานและการคำนวณอีกหรือไม่ เหมือนขั้นตอนแรก

16 8

17

18 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เสนอ อาจารย์ มงคล เกตุโกมล จัดทำโดย นางสาวขวัญฤทัย แจ่ม จันทร์ ปวส.2/3 เลขที่.10 นางสาวพรพรรณ สุชิน ปวส.2/3 เลขที่.11 นางสาวปาจรีย์ บุญก่ำ ปวส.2/3 เลขที่.12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google