งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบสื่อการเรียนรู้ อ้างอิงจาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบสื่อการเรียนรู้ อ้างอิงจาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ อ้างอิงจาก http://www.mty26.go.th/dl/doc_download/2---ict.htmlhttp://www.mty26.go.th/dl/doc_download/2---ict.html

2 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ อ้างอิงจาก http://www.mty26.go.th/dl/doc_download/2---ict.htmlhttp://www.mty26.go.th/dl/doc_download/2---ict.html สื่อการเรียนรู้ หมายถึงอะไร การนำวัสดุ เครื่องมือ วิธีการ มาเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้ไปยังผู้เรียนได้ ทำให้เกิดความเข้าใจตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้

3 การออกแบบสื่อการเรียนรู้

4 http://mahiranmohamed.wordpress.com/2010/04/07/addie-model/

5 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) 1. การกำหนดและ วิเคราะห์ เนื้อหา 2. การวิเคราะห์และกำหนด กลุ่มเป้าหมาย 3. การวิเคราะห์และกำหนด วัตถุประสงค์

6 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ 2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 1. การออกแบบโครงสร้าง (Structure Design) เนื้อหา สื่อ กิจกรรม วิธีการ นำเสนอ 2. การออกแบบผังงาน (Flowchart Design) 3. การออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard Design)

7 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ 2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ( ต่อ ) 4. การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัด พื้นที่ของจอภาพเพื่อใช้ในการนำเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ

8 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ 3. ขั้นตอนการพัฒนา (Develop) 1. การเตรียมการเกี่ยวกับ องค์ประกอบดังนี้ 1.1 การเตรียมข้อความ 1.2 การเตรียมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก 1.3 การเตรียมเสียง 1.4 การเตรียมโปรแกรมจัดการ บทเรียน

9 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ 2. การสร้างบทเรียน / สื่อ หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอื่น เรียบร้อย แล้ว ขั้นต่อไปเป็นการสร้าง บทเรียน / สื่อโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์จัดการ เพื่อเปลี่ยน สตอรี่บอร์ดให้กลายเป็น บทเรียน / สื่อ 3. ขั้นตอนการพัฒนา (Develop) ( ต่อ )

10 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ 4. ขั้นตอนการนำไปใช้ (Implement) 1. ทดลองก่อนนำไปใช้จริง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และ ปรับปรุงแก้ไข และหาประสิทธิภาพ 2. นำไปทดลองใช้จริง 3. ใช้จริง

11 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ 5. ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluate) ประเมินผล ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้

12 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ การออกแบบผังงาน (Flowchart) ผังงาน (Flowchart) หมายถึง แผนภูมิที่แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของบท ดำเนินเรื่อง ซึ่งเป็นการ จัดลำดับความสัมพันธ์ของ เนื้อหาแต่ละส่วน

13 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ Frame 1 Frame 2 Frame 3 Frame 4 Frame 5 Frame 6 ABC บทดำเนินเรื่อง (Storyboard) หมายถึง เรื่องราวของบทเรียน ประกอบด้วยเนื้อหา ที่แบ่งออกเป็นกรอบ ตั้งแต่กรอบแรก ซึ่งเป็นชื่อเรื่อง จนถึงกรอบสุดท้าย เนื้อเรื่องประกอบด้วย ภาพ ข้อความ และรายละเอียดอื่น การออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard)

14 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ Frame No. ประเภทภาพ ภาพนิ่ง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก ภาพกราฟิก ภาพ ภาพลักษณะการนำเสนอ ข้อความเสียง ภาพหรือข้อความ การออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard)

15 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ การนำเสนอแบบเชิงเส้น (Linear) 12345

16 การออกแบบสื่อการเรียนรู้78 12345 A BC D 6 EF การนำเสนอแบบสาขา (Branching)

17 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัดพื้นที่ของจอภาพเพื่อใช้ในการ นำเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบ อื่นๆ สิ่งที่ต้องพิจารณามีดังนี้ 1. การกำหนดความละเอียดภาพ (Resolution) เช่น 640pixels x 480 pixels 2. การจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพใน การนำเสนอ เช่น พื้นที่การนำเสนอข้อความ และภาพ

18 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) 3. การเลือกรูปแบบภาษาและขนาดของตัวอักษร 4. การกำหนดสี ได้แก่ สีของตัวอักษร (Font Color) สีของฉากหลัง (Background) สีของส่วนอื่นๆ 5. การกำหนดส่วนอื่นที่เป็นสิ่งอำนวยความ สะดวกในการใช้บทเรียน เช่น ปุ่มช่วยเหลือ

19 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ การออกแบบหน้าจอภาพ : Template Topic Frame No Help About Exit Next Previous Image and Dialogue Area Feedback Area Control Area Header Area

20 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ Template Format 1 Topic Frame No Help About Exit Next Previous ข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความ ข้อความข้อความข้อความ

21 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ Template Format 2 Topic Frame No Help About Exit Next Previous ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

22 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ ตัวอย่างหัวข้อนำเสนอหน่วยงาน 1. ชื่อและประวัติหน่วยงาน 2. วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ / ภารกิจ 3. โครงสร้างหน่วยงาน / แผนภูมิองค์กร 4. ข้อมูลบุคลากร 5. ข้อมูล / สถิติ 6. ผลงานเด่น 7. ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข 8. แผนงานในอนาคต

23 การออกแบบสื่อการเรียนรู้ Questions & Answers


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบสื่อการเรียนรู้ อ้างอิงจาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google