งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง for ง30212 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง for ง30212 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง for ง30212 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 คำสั่ง for เป็นคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของโปรแกรมแบบวนรอบ มีรูปแบบการทำงานดังนี้ for (start; stop; step) { statement; } โดยที่ start หมายถึง การกำหนดจุดเริ่มของการทำงาน stop หมายถึง เงื่อนไขที่ถ้าเป็นเท็จจะหยุดทำ step หมายถึง หมายถึงการเพิ่มหรือลดค่าตัวแปร

3 ตัวอย่างที่ 9.1 การใช้คำสั่ง for
1: #include <stdio.h> 3: main () 4: { 5: int i; 7: for (i=0; i<5; i++) 8: { 9: printf(“Hello\n”); 9: } 10: getchar(); 11: }

4 ผลที่ได้ Hello

5 ข้อควรระวังในการใช้คำสั่ง for
2) ห้ามทำการเปลี่ยนค่าตัวแปรที่ใช้ควบคุมรอบ

6 ตัวอย่างที่ 9.2 การใช้คำสั่ง for
1: #include <stdio.h> 3: main() 4: { 5: int a; 8: for (a=1;a<5;a++) 9: { 10: printf(“%d ) \n”,a); 11: } 12: getchar(); 13: }

7 ผลที่ได้ 1) 2) 3) 4)

8 ตัวอย่างที่ 9.3 การใช้คำสั่ง for
1: #include <stdio.h> 3: main() 4: { 5: int n,a; 7: n = 0; 8: for (a=1;a<=10;a++) 9: { 10: n = n + a; 11: } 12: printf(“n = %d”,n); getchar(); 13: }

9 ผลที่ได้ n = 55

10 ตัวอย่างที่ 9.3 การใช้คำสั่ง for
1: #include <stdio.h> 3: main() 4: { 5: int n,a; 7: n = 0; 8: for (a=4;a<=10;a+=2) 9: { 10: n = n + a; 11: } 12: printf(“n = %d”,n); getchar(); 13: }

11 ผลที่ได้ n = 28


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง for ง30212 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google