งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง for ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง for ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง for ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม

2 คำสั่ง for เป็นคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการ ทำงานของโปรแกรมแบบวนรอบ มี รูปแบบการทำงานดังนี้ เป็นคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการ ทำงานของโปรแกรมแบบวนรอบ มี รูปแบบการทำงานดังนี้ for (start; stop; step) for (start; stop; step) { statement; statement; } โดยที่ start หมายถึง การกำหนดจุดเริ่ม ของการทำงาน โดยที่ start หมายถึง การกำหนดจุดเริ่ม ของการทำงาน stop หมายถึงเงื่อนไขที่ถ้าเป็นเท็จจะหยุด ทำ stop หมายถึงเงื่อนไขที่ถ้าเป็นเท็จจะหยุด ทำ step หมายถึงหมายถึงการเพิ่มหรือลด ค่าตัวแปร step หมายถึงหมายถึงการเพิ่มหรือลด ค่าตัวแปร

3 ตัวอย่างที่ 9.1 การใช้ คำสั่ง for 1:#include 1:#include 3:main () 3:main () 4:{ 4:{ 5:int i; 5:int i; 7:for (i=0; i<5; i++) 7:for (i=0; i<5; i++) 8:{ 8:{ 9:printf(“Hello\n”); 9:printf(“Hello\n”); 9:} 9:} 10:getchar(); 10:getchar(); 11:} 11:}

4 ผลที่ได้ Hello

5 ข้อควรระวังในการใช้ คำสั่ง for 1) หลังวงเล็บของคำสั่ง for ต้องไม่ใส่เครื่องหมาย ; 2) ห้ามทำการเปลี่ยนค่าตัว แปรที่ใช้ควบคุมรอบ

6 ตัวอย่างที่ 9.2 การใช้ คำสั่ง for 1:#include 1:#include 3:main() 3:main() 4:{ 4:{ 5:int a; 5:int a; 8:for (a=1;a<5;a++) 8:for (a=1;a<5;a++) 9:{ 9:{ 10:printf(“%d ) \n”,a); 10:printf(“%d ) \n”,a); 11:} 11:} 12: getchar(); 12: getchar(); 13:} 13:}

7 ผลที่ได้ 1) 2) 3) 4)

8 ตัวอย่างที่ 9. 3 การใช้ คำสั่ง for 1:#include 1:#include 3:main() 3:main() 4:{ 4:{ 5:int n,a; 5:int n,a; 7:n = 0; 7:n = 0; 8:for (a=1;a<=10;a++) 8:for (a=1;a<=10;a++) 9:{ 9:{ 10:n = n + a; 10:n = n + a; 11:} 11:} 12:printf(“n = %d”,n); 12:printf(“n = %d”,n); getchar(); getchar(); 13:} 13:}

9 ผลที่ได้ n = 55

10 ตัวอย่างที่ 9.3 การใช้ คำสั่ง for 1:#include 1:#include 3:main() 3:main() 4:{ 4:{ 5:int n,a; 5:int n,a; 7:n = 0; 7:n = 0; 8:for (a=4;a<=10;a+=2) 8:for (a=4;a<=10;a+=2) 9:{ 9:{ 10:n = n + a; 10:n = n + a; 11:} 11:} 12:printf(“n = %d”,n); 12:printf(“n = %d”,n); getchar(); getchar(); 13:} 13:}

11 ผลที่ได้ n = 28


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง for ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google