งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีของกลุ่มที่เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติ (Natural Unfoldment)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีของกลุ่มที่เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติ (Natural Unfoldment)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีของกลุ่มที่เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติ (Natural Unfoldment)

2 คำนิยาม   ธรรมชาติคือแหล่งเรียนรู้สำคัญ  เด็กควรจะได้เรียนรู้ไปตามธรรมชาติ  การใช้ของจริงเป็นสื่อในการสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดี  การเล่นเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญของเด็ก  เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กๆ  เด็กมีสภาวะของเด็ก ซึ่งแตกต่างไปจากวัยอื่น  การจัดการศึกษาให้เด็กจึงควรพิจารณาระดับอายุเป็นหลัก   การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้เน้นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กจะต้องมีความแตกต่างไปจากการจัดให้ผู้ใหญ่  และยึดเด็กเป็นศูนย์กลางให้เสรีภาพแก่เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของตน  ให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติและเป็นไปตามธรรมชาติ  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความพร้อมของเด็ก นักคิดคนสำคัญของกลุ่มนี้มี 3 คน คือ

3 1. เพสตาลอสซี คนมีธรรมชาติปนกันใน 3 ลักษณะ คือคนสัตว์ ซึ่งมีลักษณะเปิดเผยเป็นทาสของกิเลส คนสังคม มีลักษณะที่จะเข้ากับสังคมคล้อยตามสังคม และ คนธรรม ซึ่งมีลักษณะของการรู้จักรับผิดชอบชั่วดี คนจะต้องมีการพัฒนาใน 3 ลักษณะดังกล่าว

4 2. ฟรอเบล เชื่อว่า การเล่นเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญของเด็ก และควรจะให้การศึกษาชั้นอนุบาลแก่เด็กเล็กอายุ3-5 ขวบ โดยให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

5 3. รุสโซ มีความเชื่อว่าธรรมชาติคือแหล่งความรู้สำคัญ เด็กควรจะได้เรียนรู้ไปตามธรรมชาติคือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ทางธรรมชาติ จากผลของการกระทำของตน มิใช่การเรียนจากหนังสือหรือจากคำพูดบรรยาย

6 ข้อดี 1. ทฤษฏีนี้เหมาะแก่เด็กเล็กอายุ 3-5 ขวบ
2. ทฤษฎีนี้เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้เองตามธรรมชาติโดยเรียนรู้จากการสัมผัส การกระทำ การพูด การใช้สื่อจริง จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น 3. ทฤษฏีนี้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เสรีภาพแก่เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของตน ทำให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติและเป็นไปตามธรรมชาติ

7 สมาชิก 1. นางสาวชุติมา แพงมี 531120906
1. นางสาวชุติมา แพงมี 2. นางสาวนิภาพร ศิลป์อยู่ 3. นายอดิสรณ์ แสวงแก้ว 4. นายวริทธิ์ธร เปี้ยตา 5. นางสาวดวงใจ วนาศรีธาดา

8 อ้างอิง ทฤษฎีของกลุ่มที่เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติ (Natural Unfoldment). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : ( กรกฎาคม ). ทฤษฏีที่เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : (16 กรกฏาคม 2555)


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีของกลุ่มที่เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติ (Natural Unfoldment)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google