งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ธรรมชาติคือแหล่งเรียนรู้สำคัญ เด็กควรจะได้ เรียนรู้ไปตามธรรมชาติ การใช้ของจริงเป็นสื่อใน การสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดี การเล่นเป็นการ เรียนรู้ที่สำคัญของเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ธรรมชาติคือแหล่งเรียนรู้สำคัญ เด็กควรจะได้ เรียนรู้ไปตามธรรมชาติ การใช้ของจริงเป็นสื่อใน การสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดี การเล่นเป็นการ เรียนรู้ที่สำคัญของเด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ธรรมชาติคือแหล่งเรียนรู้สำคัญ เด็กควรจะได้ เรียนรู้ไปตามธรรมชาติ การใช้ของจริงเป็นสื่อใน การสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดี การเล่นเป็นการ เรียนรู้ที่สำคัญของเด็ก เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัว เล็กๆ เด็กมีสภาวะของเด็ก ซึ่งแตกต่างไปจากวัย อื่น การจัดการศึกษาให้เด็กจึงควรพิจารณาระดับ อายุเป็นหลัก การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏี นี้เน้นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กจะต้องมี ความแตกต่างไปจากการจัดให้ผู้ใหญ่ และยึดเด็ก เป็นศูนย์กลางให้เสรีภาพแก่เด็กได้เรียนรู้ตามความ ต้องการและความสนใจของตน ให้เด็กได้เรียนรู้ ตามธรรมชาติและเป็นไปตามธรรมชาติ โดย คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ พร้อมของเด็ก นักคิดคนสำคัญของกลุ่มนี้มี 3 คน คือ

3  คนมีธรรมชาติปนกันใน 3 ลักษณะ คือคนสัตว์ ซึ่งมี ลักษณะเปิดเผยเป็นทาสของกิเลส คนสังคม มี ลักษณะที่จะเข้ากับสังคมคล้อยตามสังคม และ คน ธรรม ซึ่งมีลักษณะของการรู้จักรับผิดชอบชั่วดี คน จะต้องมีการพัฒนาใน 3 ลักษณะดังกล่าว

4  เชื่อว่า การเล่นเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญของเด็ก และ ควรจะให้การศึกษาชั้นอนุบาลแก่เด็กเล็กอายุ 3-5 ขวบ โดยให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

5  มีความเชื่อว่าธรรมชาติคือแหล่งความรู้สำคัญ เด็ก ควรจะได้เรียนรู้ไปตามธรรมชาติคือ การเรียนรู้จาก ประสบการณ์ทางธรรมชาติ จากผลของการกระทำ ของตน มิใช่การเรียนจากหนังสือหรือจากคำพูด บรรยาย

6  1. ทฤษฏีนี้เหมาะแก่เด็กเล็กอายุ 3-5 ขวบ  2. ทฤษฎีนี้เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้เองตาม ธรรมชาติโดยเรียนรู้จากการสัมผัส การกระทำ การ พูด การใช้สื่อจริง จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดีมากขึ้น  3. ทฤษฏีนี้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เสรีภาพแก่ เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของ ตน ทำให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติและเป็นไป ตามธรรมชาติ

7  1. นางสาวชุติมา แพงมี 531120906  2. นางสาวนิภาพร ศิลป์อยู่ 531120912  3. นายอดิสรณ์ แสวงแก้ว 531120928  4. นายวริทธิ์ธร เปี้ยตา 531120931  5. นางสาวดวงใจ วนาศรีธาดา 531120936

8 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt  ธรรมชาติคือแหล่งเรียนรู้สำคัญ เด็กควรจะได้ เรียนรู้ไปตามธรรมชาติ การใช้ของจริงเป็นสื่อใน การสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดี การเล่นเป็นการ เรียนรู้ที่สำคัญของเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google