งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการดำเนินงาน โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการดำเนินงาน โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการดำเนินงาน โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘

2 โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก • มีจำนวนเด็กทั้งสิ้น ๕๒ คน • การจัดห้องเรียนยังคงแบ่งเป็น ๓ ห้องเรียน แบบคละอายุ ตั้งแต่ ๓ - ๖ ปี • มีครูและผู้ช่วยครูดูแลทั้งสิ้น ๕ คน • ใช้หลักการจัดห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันในสังคม ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน การมีน้ำใจ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมมอนเตสซอรี่จะกระจายอยู่ใน ห้องเรียนและบริเวณอาคารเรียน โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑. กลุ่มประสบการณ์ชีวิต ๒. กลุ่มประสาทสัมผัส ๓. กลุ่มวิชาการ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมมอนเตสซอรี่สามารถส่งเสริมพัฒนาการและทักษะด้านต่างๆ ของเด็กตามความสามารถและ ความถนัดของแต่ละบุคคล คุณครูสอนให้เด็กๆ ฝึกเล่านิทานอุปกรณ์การเรียนแบบมอนเตสซอรี่

4 กิจกรรมการเรียนการสอน เด็กๆ ช่วยกันรดน้ำที่แปลงผัก สืบสานประเพณีลอยกระทง กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสอนให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งทำกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางสังคม

5 กิจกรรมนอกสถานที่ เด็กๆ กำลังหาหอยหลอด ที่ดอนหอยหลอด จ. สมุทรสาคร เมื่อ ต. ค. ๔๘ เข้าชมนิทรรศการ 100 ปีพุทธทาส ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อ ธ. ค. ๔๘ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ด้วยการวาดรูป และพาเด็กไปทัศนะศึกษา ตามสถานที่ต่างๆ

6 กิจกรรมนอกสถานที่ ดูโบราณ สถานที่ จ. สมุทรปราการ เมื่อ พ. ย. ๔๘ ศึกษาพันธุ์ปลาที่บึงฉวาก จ. สุพรรณบุรี เมื่อ ธ. ค. ๔๘ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ด้วยการวาดรูป และพาเด็กไปทัศนศึกษา ตามสถานที่ต่างๆ

7 อุปสรรคในการทำงาน • ในการจัดห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ในระยะ ๖ เดือนแรก ยังจัดเด็กแบบแยกตามอายุ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน จึงดูไม่ค่อยมีระเบียบวินัยเท่าไรนัก เด็กจะไม่ค่อยมีสมาธิในการ เรียนรู้จากอุปกรณ์ จะนำอุปกรณ์อื่น ๆ มารวมกัน เด็กจะเลียนแบบซึ่งกันและกัน ส่งเสียงดัง และ ไม่ค่อยเข้าห้องเรียน • พอเข้าช่วงระยะ ๖ เดือนหลังได้ปรับเปลี่ยนการจัดกลุ่มเด็กเป็นแบบคละอายุ ทำให้ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนดีขึ้น เด็กเริ่มมีวินัย มีสมาธิในการทำงานแต่ละชิ้นได้นานขึ้น เด็ก เล็กได้รู้จักสังเกตเลียนแบบพี่เด็กโต อีกทั้งเด็กโตยังสามารถช่วยดูแล แนะนำการเล่นอุปกรณ์ ให้กับน้องๆ ได้


ดาวน์โหลด ppt รายงานการดำเนินงาน โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google